1

ΜΕΛΗ ΤΗΣ AMERICAN JEWISH COMMITTEE ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό Σάββατον, 26ην Φεβρουαρίου/10ην Μαρτίου 2012, μέλη τῆς American Jewish Committee (AJC) Ἀμερικανικῆς Ἑβραϊκῆς Ἑνώσεως, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἱερεύς Οἰκονόμος π. Δημήτριος Τόνιας, εὑρισκόμενοι εἰς ἐπίσκεψιν αὐτῶν εἰς τό Ἰσραήλ, ἐπεσκέφθησαν καί τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ Ὁποῖος ἐρωτηθείς ὡμίλησεν αὐτοῖς περί τῆς ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γῇ γενομένης ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ καί περί τῶν δικαιωμάτων ἐπί τῶν Ἁγίων Προσκυνημάτων καί τῆς λατρείας ἐπ’ αὐτῶν τῶν τριῶν μεγάλων θρησκευμάτων καί ὅλων τῶν θρησκειῶν.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπίσης ἐπεξήγησεν αὐτοῖς διά παραδειγμάτων τό συμφιλιωτικόν καί εἰρηνευτικόν ἔργον τοῦ Πατριαρχείου ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι καί σήμερον. Τό Πατριαρχεῖον δέν ἀναμειγνύεται εἰς τήν πολιτικήν, διά τῆς στάσεως ὅμως αὐτοῦ προσπαθεῖ νά ἐπηρρεάζῃ τήν πολιτικήν καί νά ἐπιλύῃ τά προβλήματα ἄνευ βίας καί διά τοῦ διαλόγου, διά λύσεων πού ἐξυπηρετοῦν τήν εἰρήνην καί τήν εὐημερίαν τῶν ἀνθρώπων.

Ὡς παραδείγματα μιᾶς τοιαύτης διακριτικῆς πολιτικῆς τοῦ Πατριαρχείου, ὁ Μακαριώτατος ἀνέφερε τήν στάσιν τοῦ ἀειμνήστου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Ἁγίου Σωφρονίου, στάσεως συνθηκολογήσεως μετά τοῦ Χαλίφου Ὀμάρ Χατάμπ διά κριτηρίων θρησκευτικῶν καί οὐχί πολιτικῶν, χάριν τῆς διασώσεως τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί τῶν ἐν αὐτοῖς ζώντων Χριστιανῶν.

Οἱ ἐξ Ἀμερικῆς ἐπισκέπται εἶπον εἰς τόν Μακαριώτατον ὅτι διατηροῦν ἀρίστας σχέσεις μετά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς Ἀμερικήν.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπεδαψίλευσεν αὐτούς μέ τό βιβλίον τοῦ κ. Δημητρακοπούλου περί τοῦ τόπου τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Κυρίου καί τό βιβλίον τῆς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων τοῦ Ἁγιοταφίτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου διά τήν συλλογήν αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/MUQjOsG-6ME

ngg_shortcode_0_placeholder