1

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2009 ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Αἱ Βασιλικαί Ὧραι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς

Ἡ Μεγάλη Παρασκευή, ἡ κατεξοχήν ἡμέρα μνήμης τοῦ ὑπέρ ἡμῶν σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἑωρτάσθη εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων μέ ἀληθινήν κατάνυξιν και βαθύ χαροποιόν πένθος, ἁρμόζον εἰς χριστιανούς.

Κατά την πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς ἱερά πορεία, ἧς προΐστατο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, ἐξεκίνησεν ἀπό τό Πραιτώριον, τόν τόπον τῆς ὑπό τοῦ Πιλάτου κρίσεως και ἀναιτίου καταδίκης τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἐν συμμετοχῇ πλήθους συνωστιζομένων εὐλαβῶν προσκυνητῶν κατηυθύνθη διά τῆς ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, τόπον τῆς σταυρικῆς θυσίας, ἔνθα ἀνεγνώσθησαν αἱ Βασιλικαί Ὧραι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς.

Ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως

Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως ἐτελέσθη εἰς το Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Μετά τήν ἀνάγνωσιν τῆς θ’ ὥρας εἰς τον ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων καί θεοστέπτων βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος  Γ’, φέρων μόνος ἐγκόλπιον καί συνοδευόμενος ὑπό τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, κατῆλθε διά τῶν βαθμίδων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί διά τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ, ἔνθα καί προσεκύνησεν, εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα ἐτελέσθη ἐν σεμνότητι ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως, πρός τό τέλος τοῦ ὁποίου ὁμάς καλλιφώνων ἱεροψαλτῶν ἔψαλαν εἰς γνήσιον βυζαντινόν ὕφος τό κατανυκτικόν τροπάριον τῆς Ἀποκαθηλώσεως καί τῆς Ταφῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ: «Σέ, τόν ἀναβαλλόμενον τό φῶς ὥσπερ ἱμάτιον, καθελών Ἰωσήφ ἀπό τοῦ ξύλου σύν Νικοδήμῳ κ.λ.π.».

Μετά τήν λῆξιν τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὅστις ἀνήκει εἰς τάς Παρρησίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ὁ Μακαριώτατος ἐν συνοδείᾳ καί πενθίμῳ κρούσει τῶν κωδώνων ἀνῆλθε διά τῆς χριστιανικῆς ὁδοῦ εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου

Περί τήν 8.00μ.μ. ὥραν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 4/17ης Ἀπριλίου 2009, ὁ Μακαριώτατος ἐν συνοδείᾳ πάντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, τῶν παρεπιδημούντων Ἀρχιερέων καί Ἱερέων τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου καί τῶν διπλωματικῶν ἀντιπροσώπων ἄλλων Ὀρθοδόξων Κρατῶν καί πλήθους εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων ὀρθοδόξων χωρῶν καί ἐντοπίων, κατῆλθεν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα κατ’ ἀρχάς εἰς τό Καθολικόν ἐψάλη ὁ κανών, «Κύματι θαλάσσης», ἕως ὅτου ἐνδυθῶσιν ὁ Μακαριώτατος καί οἱ Ἀρχιερεῖς τάς χρυσοκεντήτους πενθίμους ἀρχιερατικάς στολάς αὐτῶν.

Μετά ταῦτα, ἐνδεδυμένοι καί φέροντες εἰς χεῖρας μικρά εὐαγγέλια, ἐλιτάνευσαν ἀπό τοῦ προσκυνήματος τοῦ «Μή μου ἅπτου» διά τῶν παρεκκλησίων κύκλῳ τοῦ Καθολικοῦ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἐξωτερικῶς, τῶν «Κλαπῶν», τοῦ Ἁγίου Λογγίνου τοῦ Ἑκατοντάρχου, τοῦ «Διεμερίσαντο τά Ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς», τοῦ «Ἀκανθίνου Στεφάνου», τοῦ «Ἀδάμ» καί ἀνῆλθον εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, ἐν ᾧ ἔφερον μεθ’ ἑαυτῶν ὁ Μακαριώτατος καί οἱ Ἀρχιερεῖς τό εἱλητάριον τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου.

Τοῦτον ἐναπέθεσαν ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ, ὅν καί μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ Εὐαγγελίου προσεκύνησαν.

Ἐκ τοῦ φρικτοῦ Γολγοθᾶ κατῆλθον εἰς τό ἱερόν προσκύνημα τῆς Ἀποκαθηλώσεως, κεκοσμημένον ὑπό τῶν ὡραιοτάτων εἰκοσιτεσσάρων ἀργυρῶν κανδηλῶν, τῶν ἀφιερωθεισῶν προσφάτως ὑπό τοῦ Ρώσου προσκυνητού κ. Sergio Tsjupko, ἐπί τοῦ λίθου τοῦ ὁποίου κατέθεσαν καί πάλιν τό ἐν Ἐπιταφίῳ μετ’ ἀνθέων κακαλυμμένον Σῶμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀποκαθηλώσεως ἡ λιτανεία κατηυθύνθη πρός τόν Πανάγιον Τάφον, πέριξ τοῦ ὁποίου περιῆλθεν τρίς. Μετά τήν τρίτην περιφοράν ὁ Ἐπιτάφιος κατετέθη ἐπί τοῦ λίθου τοῦ ἁγίου Τάφου καί, θυμιῶντος τοῦ Μακαριωτάτου καί ἐν συνεχείᾳ δύο Ἀρχιερέων, ἐψάλησαν αἱ τρεῖς στάσεις  τῶν Ἐγκωμίων τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς: «Ἡ ζωή ἐν τάφῳ», «Ἄξιόν ἐστιν» καί «Αἱ γενεαί πᾶσαι», μετά τάς ὁποίας τά «Εὐλογητάρια».

Οἱ θεολογικοί οὗτοι ὕμνοι τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, ψαλλόμενοι εἰς γνησίαν Βυζαντινήν Μουσικήν, ἐδημιούργησαν αἰσθήματα ἱερᾶς κατανύξεως καί ἀγαλλιάσεως εἰς τάς ψυχάς τῶν πολυπληθῶν προσκυνητῶν καί ἰσχυράν διάθεσιν συμμετοχῆς εἰς τόν σταυρόν, τήν ταφήν καί τήν ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τὀν Θεῖον λόγον ἐκήρυξε, μετά τά «Εὐλογητάρια» ὁ παρεπιδημῶν χωρεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, θεοφιλέστατος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος.

Μετά τούς «Αἴνους» καί τήν Δοξολογίαν, ἡ Ἱερά ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου κατέληξεν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα ἀνεγνώσθησαν αἱ προφητεῖαι καί τό Ἀποστολικόν καί Εὐαγγελικόν ἀνάγνωσμα καί ἐγένετο ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου ἡ Ἀπόλυσις καί ἀνεχώρησαν πάντες. Ἔκτοτε ὁ Ναός ἀφέθη εἰς τήν διακονίαν τῶν Ναϊτῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, ἵνα ἑτοιμάσωσιν αὐτόν διά τήν κατά τό Μέγα Σάββατον τελετήν τοῦ Ἁγίου Φωτός.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder