1

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΡΕΜΛΗΣ (ΑΡΧΑΙΑΝ ΑΡΙΜΑΘΕΙΑΝ)

Τήν ἑπομένην τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου εἰς  Ἄκκρην, Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, 20ήν Ἀπριλίου /3ην Μαΐου 2009, ὁ Μακαριώτατος σχεδόν ἄνευ ἐνδιαμέσου ἀναπαύσεως, μετέβη μετά συνοδείας ἐκ τοῦ Πατριαρχείου πρός τήν πόλιν τῆς Ρέμλης – ἀρχαίας Ἀριμαθείας, ἑορταζούσης τήν ἑορτήν αὐτῆς ἐν τῷ προσώπῳ Ἰωσήφ, τοῦ ἐξ αὐτῆς καταγομένου καί ἐπονομαζομένου, εὐσχήμονος βουλευτοῦ, τολμήσαντος εἰσελθεῖν πρός τόν Πιλᾶτον καί ζητῆσαι παρ’ αὐτοῦ τό Σῶμα τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ, ὅπερ καί καθελών ἀπό τοῦ σταυροῦ καί εἱλήσας σινδόνι, ἤλειψε μετά τῶν Μυροφόρων δι ἀρωμάτων καί ἐνεταφίασε ἐν τῷ καινῷ μνημείῳ, «ἐν ᾧ οὐδείς οὐδέποτε ἦν τεθειμένος (Ἰω. 19,41)».

Εἰς τήν πόλιν ταύτην, παρακειμένην τῇ Ἰόππῃ -Τέλ Ἀβίβ καί τῇ Λύδδῃ διατηρεῖ τό Πατριαρχεῖον Ἑλληνορθόδοξον Κοινότητα, ἀριθμοῦσαν περί τά 3.000 μέλη, ἧς προΐσταται ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νήφων, ὅστις ὄντως νήφει διά κηρύγματος καί ἄλλων μέσων εἰς τήν διαποίμανσιν τοῦ ποιμνίου. Ἡ Κοινότης αὕτη διατηρεῖ σχολεῖον Γυμνάσιον καί Λύκειον, τό ὁποῖον προσπαθεῖ νῦν νά ἐπεκτείνῃ διά βοηθείας, ζητηθείσης περά τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν διά τῆς «Ἀλληλεγγύης».

Ὁ Μακαριώτατος ἐγένετο δεκτός μετά τιμῶν προσκοπικῶν καί ἱερατικῶν καί εἰσελθών εἰς τόν ἱερόν ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου προεξῆρξε τοῦ Ὄρθρου καί τῆς θ. Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως κ. Χριστοδούλου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου καί μετέχοντος πλήθους πιστῶν ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων κατοίκων τῆς πόλεως.

Εἰς τούτους πρό τῆς θ. Εὐχαριστίας ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Μακαριώτατος, τονίζων τήν τόλμην καί τήν ἀφοσίωσιν Ἰωσήφ τοῦ ἐξ Ἀριμαθείας καί τῶν Μυροφόρων γυναικῶν, ἥτις ἐνίκησε τόν φόβον καί ἀπέρριψε τήν προγονικήν  ἀπόφασιν  καί ἐνεταφίασε τό Σῶμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ὅστις ἀνέστη τριήμερος ἐκ νεκρῶν καί τούς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησε.

Μετά τόν θεῖον λόγον ὁ Μακαριώτατος μετέδωσε τοῖς πιστοῖς τήν θ. Κοινωνίαν καί μετά τήν ἀπόλυσιν τό ἀντίδωρον, εἰκόνας καί φυλλάδια.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Νήφων παρέθεσεν εἰς τόν Μακαριώτατον, τήν συνοδείαν Αὐτοῦ καί πολλούς ἐκ τοῦ ἐκκλησιάσματος πλουσίαν ἑορταστικήν τράπεζαν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder