1

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

Ἡ ἑορτή  τῆς προσκυνήσεως τοῦ Tιμίου Σταυροῦ τήν Γ’ Κυριακήν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἑωρτάσθη μέ ἰδιαιτέραν λαμπρότητα εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Το ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες ἐτέλεσαν τόν Μέγαν Ἑσπερινόν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων καί ἡγουμένου αὐτῶν κ.κ. Θεοφίλου Γ’.

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς ἐτελέσθη ἡ θ. Λειτουργία εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον τοῦ Κυρίου ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Ἀβήλων κ. Δωροθέου, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου καί Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου καί ἱερέων τοῦ Πατριαρχείου καί ἄλλων Ἐκκλησιῶν. Τό ἐκκλησίασμα ἐξ Ἱεροσολύμων καί ἐξ ἄλλων πόλεων τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου παρηκολούθησε μέ κατάνυξιν καί εὐλάβειαν τήν θ. Λειτουργίαν.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ἔλαβε χώραν κατά τήν προσκυνηματικήν τάξιν ἡ λιτανεία πέριξ τοῦ Ἁγίου Τάφου καί ἀνά τά προσκυνήματα ἐντός τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τῇ συμμετοχῇ ὅλων τῶν Ἀρχιερέων καί λοιπῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, τοῦ Μακαριωτάτου αἴροντος ἐπί τήν κεφαλήν Αὐτοῦ, ὡς καί ἑκάστου τῶν Ἀρχιερέων ἀκολούθως, τόν Τίμιον Σταυρόν, περιέχοντα τεμάχιον Τιμίου Ξύλου καί διακεκοσμημένον ὑπό τοῦ βασιλέως Ἰωάννου τοῦ Παλαιολόγου τοῦ Γ’. Τόν σταυρόν τοῦτον προσεκύνησαν καί ὅλοι οἱ πιστοί δι’ ἁγιασμόν, βοήθειαν καί σωτηρίαν.

Τήν ἐν τῷ Ναῷ πανήγυριν ἠκολούθησεν ἡ ἐν τῷ Πατριαρχείῳ δεξίωσις μετ’ ἀνταλλαγῆς τῶν ἑορτίων προσρήσεων καί εὐχῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἑορτῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, τῇ εἰσηγήσει τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Ραμάλλας, Πανοσιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Γαλακτίωνος, ὁ Μακαριώτατος ἔδωσεν εὐλογίαν καί μετηνέχθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου ὁ Τίμιος Σταυρός, περιέχων τεμάχιον Τιμίου Ξύλου, ἐκ τοῦ Σκευοφυλακείου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως εἰς τήν πλησίον τῆς Ραμάλλας κώμην τοῦ Τάϋμπε διά προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν καί ἁγιασμόν αὐτῶν. Οὗτοι ὄντως προσέτρεξαν ἀθρόως εἰς τόν ἐν τῷ Ναῷ τῆς κώμης Ἑσπερινόν καί τήν ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῆς λιτανείαν, μετά θερμῶν ἐκδηλώσεων πίστεως, σεβασμοῦ και εὐλαβείας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder