1

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ἡ  Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ὡς θρίαμβος τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων ἑωρτάσθη μέ σεμνότητα καί λαμπρότητα εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου ἐγένετο Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ’ Ἀρτοκλασίας, τήν δέ πρωΐαν τῆς Κυριακῆς ἐτελέσθη Ὄρθρος,  θ. Λειτουργία, καί λιτανεία τῶν ἱερῶν εἰκόνων, συλλειτουργούντων τῷ Μακαριωτάτῳ τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, τοῦ Μητροπολίτου Τρανσυλβανίας τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας κ. Λαυρεντίου, μέλους ἀποστολῆς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ὁμοῦ μετά τοῦ κληρικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς π. Ἐμμανουήλ Κλάψη, καί συμμετέχοντος ἱκανοῦ ἀριθμοῦ πιστῶν.

Μετά τό πέρας τῆς λιτανείας τῶν ἱερῶν εἰκόνων πέριξ τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου καί ἀνά τά προσκυνήματα, ὁ Μακαριώτατος ἀνέγνωσε ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ Κουβουκλίου  τό Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐκφωνήσας τό «αἰωνία ἡ μνήμη» ὑπέρ τῶν ἀοιδίμων Πατριαρχῶν καί Ἀρχιερέων καί εὐσεβῶν Αὐτοκρατόρων καί Βασιλέων, τῶν ὑπερασπισάντων καί ἀναστηλωσάντων τάς ἁγίας εἰκόνας καί τό «ἀνάθεμα» ἐναντίον τῶν διωκτῶν αὐτῶν, ὡς ἀρνητῶν αὐτοῦ τούτου τοῦ μυστηρίου τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἐναντίον Ἀρείου, Νεστορίου, Διοσκόρου, Σεβήρου καί πάντων τῶν αἱρετικῶν.

Ἅμα τῷ τέλει τῆς ἀκολουθίας τῶν Ὀρθοδόξων ἔλαβε χώραν ἡ λιτανεία τῶν Ἀρμενίων κατά τό κρατοῦν προσκυνηματικόν καθεστώς, ὄντων τοῦ πρώτου φύλακος τῶν Ὀρθοδόξων ἔξω, ἔμπροσθεν τοῦ ἱεροῦ Κουβουκλίου, καί τοῦ δευτέρου ἐντός αὐτοῦ, παρά τόν λίθον τοῦ ἀγγέλου.

Μετά τήν ἀκολουθίαν ὁ Μακαριώτατος ἀνῆλθε μετά συνοδείας εἰς τό Πατριαρχεῖον,  ὅπου καί ἐδεξιώθη τούς προσελθόντας εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου. Μεταξύ τῶν δεξιωθέντων ἦσαν ὁ Ἕλλην Πρόξενος εἰς τά Ἱεροσόλυμα, κ. Πουλέας καί ὁ Ρῶσος πρέσβυς κ. Πέτρος Στέγκνη, ὁ ὁποῖος ἐνημέρωσε τόν Μακαριώτατον ὅτι τό προσεχές Πάσχα θά ἔλθῃ εἰς τά Ἱεροσόλυμα μεγάλος ἀριθμός προσκυνητῶν ἐκ Ρωσίας. Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσε τῷ Ρώσῳ πρέσβει πολύτιμον εἰκόνα τῆς Παναγίας Ἱεροσολυμιτίσσης καί εἰς πάντας τούς ἐπισήμους δῶρα.

Ἀκολούθως ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη εἰκοσαμελῆ ὁμάδα Ἰσραηλινῶν Ἀστυνομικῶν μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Γενικόν Ἀρχηγόν τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας, κ. Dudi Kohen δι’ ἐνημέρωσιν ἐπί τῆς προγραμματιζομένης ἐπισκέψεως τοῦ Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου ΙΣΤ’ κατά τόν προσεχῆ Μάϊον εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder