1

ΚΟΥΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ, Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό Σάββατον, 31ην Αὐγούστου/ 13ην Σεπτεμβρίου 2014, ἔλαβε χώραν εἰς τό Πατριαρχεῖον ἡ εἰς μοναχόν κουρά τοῦ δοκίμου Ἀντωνίου.

Τόν δόκιμον Ἀντώνιον ἐχειροθέτησε εἰς μοναχόν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί μετενόμασε εἰς μοναχόν Ἀναστάσιον, παρουσίᾳ Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί τῶν δοκίμων τῆς Σχολῆς.

Μετά τήν κουράν ὁ Μακαριώτατος συνεβούλευσε διά λόγων Πατρικῶν τόν π. Ἀντώνιον, λέγων αὐτῷ ὅτι ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ἐδέχθη αὐτόν ὡς μοναχόν εἰς τάς τάξεις αὐτῆς, διότι ἐξέτασε τό ἦθος καί τήν διακονίαν αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου, εἰς τήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών καί εἰς τάς ἀκολουθίας τοῦ Ναοῦ τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί συνεβούλευσεν αὐτόν νά παραμείνῃ ἐργάτης τῆς ἀληθοῦς μοναχικῆς ταπεινώσεως καί διάκονος τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας ὡς Ἁγιοταφίτης μοναχός ἐν μέσῳ τοῦ κόσμου, φυλάσσων τά Πανάγια Προσκυνήματα καί τιμῶν τό ὄνομα τοῦ ἁγίου Ἀναστασίου τοῦ Σιναΐτου, τό ὁποῖον ἐδόθη αὐτῷ.

Ἐπί τούτοις ἐψάλη ὁ Πατριαρχικός Πολυχρονισμός καί ὁ Μακαριώτατος καί ἡ Πατριαρχική συνοδεία συνεχάρη τόν νεοκαρέντα μοναχόν π. Ἀναστάσιον εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/x7xwls7P6Nw