1

ΚΟΥΡΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τρίτην, 23ην Νοεμβρίου /6ην Δεκεμβρίου 2011, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἔκειρεν εἰς τό παρά τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου παρεκκλήσιον τῆς Πεντηκοστῆς τρεῖς δοκίμους εἰς μοναχούς, τόν καθηγητήν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς τῆς Ἁγίας Σιών, θεολόγον καί φιλόλογον δρ. Νικόλαον Ζέρβην εἰς μοναχόν Νικόλαον, τόν διακονητήν ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ δόκιμον Δημήτριον Ἀργυρόπουλον εἰς μοναχόν Διονύσιον καί τόν διακονητήν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον δόκιμον Μιχαήλ Henderson εἰς μοναχόν π. Μᾶρκον.

Ἡ κουρά τῶν ἐν λόγῳ μοναχῶν ἔλαβε χώραν μετά τήν δικιμασίαν αὐτῶν εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα καί μετά τήν ἀπόφασιν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου κατά τήν τάξιν καί τό τυπικόν τῆς Σιωνίτιδος  Ἐκκλησίας.

Μετά τήν κουράν ὁ κείρας αὐτούς καί πνευματικός αὐτῶν Πατήρ, Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐνουθέτησεν αὐτούς διά λόγων πατρικῶν, ὑπογραμμίζων τήν σημασίαν τῆς ἐντάξεως αὐτῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῶν Ἱεροσολύμων καί τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα, φρουρούς τῶν Ἁγίων Τόπων, ἐπί τῶν ὁποίων εἶναι ἐστραμμένα τά ὄμματα ὅλου τοῦ κόσμου.

Διά τήν ἀνταπόκρισιν εἰς μίαν τοιάυτην ἀποστολήν ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν εἰς τούς νέους μοναχούς πόσον σημαντικόν καί μεταξύ τῶν ἀρετῶν, διά τάς ὁποίας θά ἀγωνίζωνται, εἶναι ἡ ὑπακοή, ἡ ταπείνωσις, ἡ ἐγκράτεια καί ἡ πραότης.

Ὁ Μακαριώτατος δέν παρέλειψε νά ὑπογραμμίσῃ τήν ἀξίαν τοῦ προσκυνηματικοῦ μοναχισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει ἰδιαιτέραν θέσιν εἰς τήν Ἐκκλησίαν Ἱεροσολύμων, διά τόν ὁποῖον ἀπαιτοῦνται ἐπί πλέον αἱ ἀρεταί τῆς φυλακῆς, τῆς ἐπαγρυπνύσεως καί τῆς νήψεως.

Περαίνων ὁ Μακαριώτατος, ηὐχήθη εἰς τούς  τρεῖς καρέντας νέους Ἁγιοταφίτας τήν δύναμιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐνανθρωπήσαντος, τήν βοήθειαν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τήν προστασίαν αὐτῶν τῶν Ἁγίων, τῶν ὁποίων ἔλαβον τά ὀνόματα, Ἁγίου Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ,Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρειοπαγίτου καί Ἁγίου Ἀποστόλου Μάρκου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/kedXXSpDgOo

ngg_shortcode_0_placeholder