1

ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ

Κατά τήν πρώτην τοῦ  πολιτικοῦ ἔτους 2009,  ὁ Μακαριώτατος ἔκοψε τήν πρωτοχρονιάτικην βασιλόπιτταν εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν τῆς Σιών. Οἱ μαθηταί τῆς Σχολῆς ἔψαλαν πρός τόν Μακαριώτατον τά κάλαντα καί πρωτοχρονιάτικα τραγούδια. Ἠκολούθησε χαιρετισμός τοῦ Ὁσιολογιωτάτου μοναχοῦ, π. Φωτίου, Γέροντος Σχολάρχου  καί  τοῦ ἐπισήμου προσκεκλημένου, ἐκλαμπροτάτου κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα.

Ἀκολούθως, ὁ Μακαριώτατος, ἀπηύθυνε πρός τούς μαθητάς τῆς Σχολῆς εὐχάς καί νουθεσίας. Μεταξύ ἄλλων, ἐτόνισε τήν σημασίαν τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Χριστοῦ, ἡ Χάρις τοῦ Ὁποίου  φανερώνεται εἰς τόν κόσμον διά τῶν θαυμαστῶν βίων τῶν Ἁγίων καί διά τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας. Ἐσκιαγράφησε τήν ἁγίαν μορφήν τοῦ  Μεγάλου Βασιλείου, ὅστις διεκρίθη διά τήν ὀρθόδοξον ἀσκητικότητα, σοφίαν καί φιλανθρωπίαν του καί τοῦ ὁποίου τά ὀνομαστήρια συμπίπτουν μέ τά ὀνομαστήρια τοῦ περιτμηθέντος κατά τόν ἑβραϊκόν νόμον Ἰησοῦ Χριστοῦ. Κατόπιν ἀνεφέρθη εἰς τάς τραγικάς αἱματοχυσίας εἰς τήν Γάζαν, ἐνῷ τό Ὀρθόδοξον Πατριαρχεῖον καί ἡ ἁπανταχοῦ Ὀρθοδοξία καλοῦνται νά διατηρῶσι ἀδιαλείπτως εἰς τήν καρδίαν αὐτῶν τήν κληροδοτηθεῖσαν ὑπό τοῦ Κυρίου ἡμῶν Θείαν Χάριν καί Εἰρήνην.

Ἐπι πλέον ὁ Μακαριώτατος ἐξῇρε εἰς τήν διάνοιαν τῶν μαθητῶν τήν ἀξίαν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς  τῆς Σιών, ὑπηρετοῦσαν τήν διαδοχήν ἀξίων στελεχῶν τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου διά τήν διαφύλαξιν τῶν Ἁγίων Τόπων. Τά Πανάγια προσκυνήματα προσελκύουν σήμερον  ὁλοέν καί περισσοτέρους προσκυνητάς, ἀνήκοντας εἰς πάντα τά ἔθνη καί πάντα τά δόγματα.  Τήν  ἐκδήλωσιν ταύτην ἐσφράγισεν ή κοπή  τῆς πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιττας καί ἡ διανομή πρωτοχρονιάτικων δώρων εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν μαθητῶν ὀνομαστικῶς ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας