1

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 3ης/16ης Ἰουνίου 2022, δεκαμελής Κοινοβουλευτική Ἀντιπροσωπεία ὑπό τήν πρῴην Ὑπουργόν Δικαιοσύνης κ. Natalia- Elena Intotero καί νῦν μέλος τοῦ Κοινοβουλίου, συνοδευομένη ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Ρουμανίας εἰς Ἰσραήλ κ. Radu Ioanid καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀντιπροσωπείας εἰς Ἱεροσόλυμα Ἀρχιμανδρίτου π. Θεοφίλου καί Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰωάννου, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.
Τήν ἐκλεκτήν Ἀντιπροσωπείαν ταύτην ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.
Τά μέλη τῆς Ἀντιπροσωπείας ἐξέφρασαν τήν χαράν αὐτῶν διά τήν ἐπίσκεψιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί τό Πατριαρχεῖον καί διά τό διεθνοῦς ἀκτινοβολίας εἰρηνευτικόν ἔργον τῆς Α.Θ.Μ. καί τήν προστασίαν τῶν ἐκ Ρουμανίας προσκυνητῶν.
Ἀπαντῶν ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν εἰς τά μέλη τῆς ἀντιπροσωπείας ἐνημερώνων περί τοῦ εἰρηνευτικοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν ρέουσαν πολιτικήν κατάστασιν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τῆς Ἁγίας Γῆς, ἰδίᾳ ὑπό τάς προκλήσεις παρά τῶν ἐξτρεμιστῶν σήμερον καταληψιῶν τῶν Χριστιανικῶν περιουσιῶν.
Ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη ἐπίσης εἰς τάς ἀγαστάς σχέσεις μετά τοῦ Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ , περί τῆς συμμετοχῆς Aὐτοῦ εἰς τά Ἐγκαίνια τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου εἰς Βουκουρέστιον καί εἰς τόν ἐνεργόν ρόλον τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας εἰς την Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξίας.
Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ἡ κ. Intotero ἐξ ὀνόματος τῆς Ἀντιπροσωπείας προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἄλμπουμ εἰκόνων τῆς Ρουμανίας καί κεραμεικόν ἀγγεῖον, ὁ δέ Μακαριώτατος προσέφερεν ἐπάργυρον πίνακα τῆς Ἱερουσαλήμ, εἰκόνας τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου καί τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης καί Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας εἰς τά ἄλλα μέλη τῆς ἀντιπροσωπείας.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας