1

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤ’ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΥΧΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

Τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς , 16.2/1.3.2009, περί τήν 5.00  μ.μ. ὥραν μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου εἰς τόν Πατριαρχικόν καί Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, κ.κ. Θεόφιλος καί Ἡγούμενος τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, ἀνέγνωσε τήν συγχωρητικήν εὐχήν εἰς τούς Ἁγιοταφίτας Πατέρας καί τούς προσελθόντας ἐκ τῆς  παροικίας τῶν Ἱεροσολύμων καί ἐξ Ἑλλάδος προσκυνητάς καί ηὐχήθη αὐτοῖς, ὅπως διέλθωσι τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν ἐν νηστείᾳ, προσευχῇ καί  πνεύματι ταπεινώσεως, συγγνώμης καί συνδιαλλαγῆς.

Περί τήν 2.30  μ.μ. ὥραν τῆς ἰδίας ἡμέρας εἶχε ἤδη τελεσθῆ ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου παρά τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, ὅστις καί ἀνέγνωσε  τοῖς πιστοῖς τήν συγχωρητικήν εὐχήν.

Ἀπό τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς ἕως καί τῆς πρωΐας τῆς Καθαρᾶς Τετάρτης τό Πατριαρχεῖον καί τό Κεντρικόν Μοναστήριον παραμένουν κατά τό εἰωθός κλειστά τοῖς ἐπισκέπταις δι’ οἱανδήποτε ἐργασίαν καί ἀνοικτά μόνον διά συμμετοχήν εἰς τάς ἀκολουθίας. Αἱ ἀκολουθίαι αὗται εἶναι τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου καί τῆς Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Δώρων, εἰς τάς ὁποίας χοροστατεῖ ὁ Πατριάρχης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder