1

ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ ΕΠΟΙΚΙΣΤΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 26ης Ὀκτωβρίου, ἡμέρας μνήμης τοῦ Ἁγίου Δημητρίου (π.ἑ.)/ 8ης Νοεμβρίου 2016, Ἰσραηλινοί ἐποικισταί (settlers)– μέλη τῆς ἀκροδεξιᾶς  ὀργάνωσεως «Ἀτέρετ Κοχανίμ», οἱ ἐργαζόμενοι νά ἀπελευθερώσουν τήν Ἁγίαν Γῆν ἐκ τῶν μή Ἰουδαϊκῶν στοιχείων καί οἱ ἐν τῇ νοοτροπίᾳ ταύτῃ  καταλαβόντες τό ἔτος 1991 ἄνευ  γνώσεως καί συγκαταθέσεως τοῦ Πατριαρχείου τήν ἰδιοκτησίαν αὐτοῦ ἔναντι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τοῦ ξενῶνος δηλονότι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου / St. John Hostel, παρεβίασαν δικαστικήν συμφωνίαν καί ἐξαπατήσαντες τήν Ἰσραηλινήν Ἀστυνομίαν τῶν Ἱεροσολύμων, ἐγκατέστησαν σιδηροῦν φράκτην καί χαλάσαντες ὀροφήν ἑνός ἐκ τῶν δωματίων τοῦ ἔναντι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Μετοχίου τῆς Γεθσημανῆς, κατῆλθον εἰς αὐτό.

 

Ὅτε τοῦτο ἐγένετο ἀντιληπτόν, κατῆλθον ἐπί τόπου οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες, ὁ Πρόεδρος τῶν Οἰκονομικῶν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, ὁ Γέρων Σκευοφύλαξ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος, ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, ὁ Δραγουμανεύων Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος καί ἄλλοι καί ἐπί πάντων ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί καλέσαντες ἐπί τούτου τήν Ἰσραηλινήν Ἀστυνομίαν διεμαρτυρήθησαν ἐντόνως διά τό ὅτι ἡ πράξις αὕτη ἀποτελεῖ παραβίασιν ὑπαρχούσης δικαστικῆς ἀποφάσεως περί οὐδεμιᾶς ἀλλαγῆς τῆς κειμένης ἐν τῷ ξενῶνι καταστάσεως, ὡς καί παραβίασιν τοῦ προσκυνηματικοῦ καθεστῶτος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, καθ᾽ ὅτι εἰς τόν χῶρον αὐτοῦ εὑρίσκεται τό εἰρημένον παρεκκλήσιον. Ἡ Ἰσραηλινή Ἀστυνομία συνεργασθεῖσα μετά τοῦ Πατριαρχείου, ἀπεμάκρυνε τούς οἰκιστάς ἐκ τοῦ δωματίου, εἰς τό ὁποῖον εἰσῆλθον, ἄχρι διευθετήσεως τοῦ προβλήματος τήν ἑπομένην διά δικαστικῆς ἐντολῆς.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Τετάρτης 27ης Ὀκτωβρίου / 9ης Νοεμβρίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. κατῆλθε καί πάλιν ὁ Μακαριώτατος μετά τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί τῶν ὡς ἄνω εἱρημένων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί συνεργασθέντες μετά τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας, συνεφώνησαν νά ἐργασθοῦν οἱ Νομικοί Σύμβουλοι τῶν δύο πλευρῶν διά τήν ἐπαναφοράν τῶν ἀλλαγέντων εἰς τήν προτέραν αὐτῶν κατάστασιν ὑπό τόν ὅρον τῆς διασφαλίσεως τοῦ προσκυνηματικοῦ καθεστῶτος εἰς τό ἑξῆς ἀπό πάσης προσβολῆς ἐναντίας.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.  

httpv://youtu.be/eTRPOVvNHPs