1

ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ ΕΞ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΙΟΝ ΞΥΛΟΝ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑΝ ΤΟΝ ΜΑΪΟΝ 2008

Συμφώνως πρός ἀπόφασιν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ παρελθόντος Νοεμβρίου σ.ἔ. 2007,  ἀφορῶσαν εἰς σχετικήν πρόσκλησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ἡ Ἱερά Εἰκών τῶν Ἁγίων Θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐκ τοῦ Σκευοφυλακίου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ὁποία περιέχει Τίμιον Ξύλον,  θά εὑρίσκηται εἰς τόν περικαλλῆ Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Πειραιῶς ἀπό τῆς 28ης Ἀπριλίου / 11ης Μαΐου καί ἐπί δύο ἑβδομάδας, ἄχρι τῆς 12ης / 25ης Μαΐου τρ.ἔ., πρός εὐλογίαν τοῦ εὐλαβοῦς λαοῦ τοῦ Πειραιῶς καί πάντων τῶν συντρεχόντων πιστῶν.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

ngg_shortcode_0_placeholder