1

ΙΕΡΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ, 2009

Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Πέμπτης μετά τήν θ. Λειτουργίαν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἐτελέσθη εἰς τήν Ἁγίαν Αὐλήν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἡ ἀκολουθία τοῦ ἱεροῦ Νιπτῆρος, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ’, ὁ ὁποῖος συμφώνως πρός τό τελετουργικόν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων ἔνιψε τούς πόδας δώδεκα Ἀρχιμανδριτῶν εἰς ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Κύριος ζωσθείς τό λέντιον ἐν τῷ Μυστικῷ Δείπνῳ ἔνιψε τούς πόδας τῶν δώδεκα μαθητῶν Αὐτοῦ, γινόμενος οὕτως αὐτοῖς καί πᾶσιν ἡμῖν ὑπογραμμός ταπεινώσεως.

Πέριξ τῆς ἐξέδρας εἰς τό μέσον τῆς ἁγίας αὐλῆς, συνήχθησαν πάντες οἱ πιστοί, ἵνα παρακολουθήσωσι τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἱεροῦ Νιπτῆρος. Εἰς τήν ἱεράν ταύτην ἀκολουθίαν ἀνεγνώσθησαν αἱ εὐαγγελικαί περικοπαί, αἱ  σχετικαί μέ τό Μυστικόν Δεῖπνον τοῦ Κυρίου καί τήν νίψιν  τῶν ποδῶν τῶν μαθητῶν Αὐτοῦ.

Το ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης ἐτελέσθη εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν,  χοροστατοῦντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί ἐν κατανύξει συμμετεχόντος πυκνοῦ πλήθους προσκυνητῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder