1

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΟΥ «ΔΟΧΕΙΟΥ» ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Τό Σάββατον, 11/23-05-09, ἐγένετο ἡ τελετή τοῦ ἁγιασμοῦ διά τά θυρανοίξια τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου τοῦ «δοχειοῦ» τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ὁ χῶρος οὗτος εὑρίσκεται δυτικῶς  τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, εἶναι ἕν ἀπό τά ἀρχαιότερα τμήματα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί ὑπό τήν πλήρη καί ἀποκλειστικήν κυριαρχίαν τῶν Ὀρθοδόξων. Εἰς αὐτόν εὑρίσκονται ἐλαιοτριβεῖον, πέτρινοι ἀγωγοί διοχετεύσεως τοῦ ἐλαίου καί «δοχειόν», δεξαμενή διαφυλάξεως τοῦ ἐλαίου, τό ὁποῖον ἐχρησιμοποιεῖτο διά τό ἄναμμα τῶν πολυαρίθμων κανδηλῶν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἤδη ἀπό τῶν πρώτων ἐτῶν τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ ὑπό τῆς Ἁγίας Ἑλένης. Συνεπῶς, ὁ χῶρος οὗτος εἶναι μεγάλης ἀρχαιολογικῆς σημασίας, λόγῳ τῆς παλαιότητος καί τῆς λειτουργικότητος αὐτοῦ διά τήν παραγωγήν καί διακίνησιν τοῦ ἐλαίου.

Ὡς ἐκ τούτου, τό «δοχειόν» ἐκίνησε τό ἐνδιαφέρον τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ’ ἤδη ἀπό τάς ἡμέρας τῆς διακονίας Αὐτοῦ ὡς Σκευοφύλακος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Δραξάμενος τῆς εὐκαιρίας μετά τήν ἐκλογήν Αὐτοῦ, ὁ Μακαριώτατος προέτεινε τοῦτον διά τήν ἀνάληψιν τῶν δαπανῶν τῆς συντηρήσεως καί ἀναδείξεως αὐτοῦ τῷ κ. Πέτρῳ Κυριακίδῃ. Οὗτος ἐπροθυμοποιήθη δι’ ἱκανῆς χορηγίας, ἥτις ἐκάλυψε τάς δαπάνας τῆς στερεώσεως, τοῦ καθαρισμοῦ καί τῆς φανερώσεως τῶν τμημάτων λειτουργίας αὐτοῦ, τῇ ἐπιστασίᾳ  τοῦ ἀρχιτέκτονος καί Διευθυντοῦ τοῦ Τεχνικοῦ Γραφείου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου μετά συνεργείου εἰδικῶν ἐργατῶν. Αἱ ἐργασίαι αὐταί διήρκεσαν ἐπί ἕν ἔτος καί πλέον καί ὡλοκληρώθησαν προσφάτως.

Ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει αὐτῶν προσεκλήθησαν εἰς τά Ἱεροσόλυμα οἱ χορηγοί τῶν ἐργασιῶν, κ. Πέτρος Κυριακίδης μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καί κ. Λαυρέντης Λαυρεντιάδης συνοδείᾳ τῆς ἀναπληρωτρίας Δ/ντοῦ τῆς Μ.Κ.Ο. Ρωμηοσύνης κυρίας   Αἰκατερίνης Διαμαντοπούλου, Φιλολόγου καί δρ. Φιλοσοφίας.

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 11/23-05-09, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’ κατῆλθε μετά τῶν ἐκλεκτῶν προσκεκλημένων καί μεθ’ ὁμάδος Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερέων εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστασεως.

Προσκυνήσαντες εἰς τόν ἱερόν τόπον τῆς Ἀποκαθηλώσεως καί τόν Πανάγιον Τάφον, ἐπορεύθησαν εἰς τόν ὄπισθεν τούτου χῶρον τοῦ «δοχειοῦ». Εἰς αὐτόν ἐγένετο ἁγιασμός, μετά δέ τοῦτον ξενάγησις εἰς τούς χώρους τούτου ὑπό τοῦ ἐκτελέσαντος τάς ἐργασίας ἀρχιτέκτονος κ. Μητροπούλου. Ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθησαν διά προσκύνησιν τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, τό παρεκκλήσιον τοῦ Ἀδάμ καί τό Σκευοφυλάκειον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Εἰς τήν προσκυνηματικήν ταύτην περιοδείαν εἶχε τήν εὐκαιρίαν ὁ Μακαριώτατος νά παρουσιάσῃ εἰς τόν κ. Πέτρον Κυριακίδην καί τόν κ. Λαυρέντην Λαυρεντιάδην τούς χώρους τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τήν εὐεργετικήν ἐπίδρασιν αὐτῶν ἐπί τῶν ψυχῶν τῶν πιστῶν, τό ἔργον τό ὁποῖον ἐπιτελεῖ ἡ Ἱερά Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης, τάς γενομένας ἀνακαινίσεις καί τάς ὑπολειπομένας εἰσέτι νά γίνουν ὡς π.χ. εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τῇ χορηγίᾳ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως.

Ἀπό τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὁ Μακαριώτατος ἀνῆλθεν εἰς τό Πατριαρχεῖον, συνοδευόμενος ὑπό τῶν ἐκλεκτῶν προσκεκλημένων καί τῶν Πατέρων.

Εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τόν κ. Πέτρον Κυριακίδην καί τόν κ. Λαυρέντην Λαυρεντιάδην διά τήν καλήν διάθεσιν αὐτῶν καί ἔμπρακτον προσφοράν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί ἐπαρασημοφόρησεν αὐτούς μέ τό παράσημον τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου. Τοῦτο εἶναι ἀνέκαθεν τό καθιερωμένον παράσημον, μέ τό ὁποῖον ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ἔχει τιμήσει ἀρχηγούς Ἐκκλησιῶν καί κρατῶν ἤ ἄλλας προσωπικότητας, αἱ ὁποῖαι ἔχουν ἐνισχύσει ἠθικῶς ἤ ὑλικῶς τά Πανάγια Προσκυνήματα.

Ὁ Μακαριώτατος ἐχαρακτήρισεν τούς παρασημοφορηθέντας οὐχί μόνον ὡς προσκυνητάς, ἀλλά καί ὡς εὐεργέτας τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἀδελφότητος εἰς τό ἔργον  αὐτῶν τῆς διαφυλάξεως καί συντηρήσεως τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, σκηνωμάτων τοῦ δι’ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσαντος και ὑπέρ ἡμῶν σταυρωθέντος καί ἀναστάντος Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί πηγῶν ἀντηλήσεως δυνάμεως καί στηρίξεως τοῦ ὀρθοδόξου γένους τῶν Ρωμαίων.

Λίαν συγκεκινημένοι ὁ κ. Κυριακίδης καί ὁ κ. Λαυρεντιάδης ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον καί τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, λέγοντες ὅτι οὐχί μόνον ἐκεῖνοι, ἀλλά καί οἱ ἀπόγονοι αὐτῶν θά εἶναι ἐσαεί φίλοι καί ἔμπρακτοι ὑποστηρικταί καί συμπαραστάται τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου.

Μετά τήν τελετήν τῆς παρασημοφορήσεως ὁ Μακαριώτατος προσεκάλεσε τούς τιμηθέντας μετά τῆς συνοδείας αὐτῶν καί τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων εἰς γεῦμα.

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου ὁ κ. Κυριακίδης μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὁ κ. Λαυρεντιάδης καί ἡ κυρία Διαμαντοπούλου ἐπεσκέφθησαν τό Σπήλαιον τῆς Γεννήσεως εἰς Βηθλεέμ, τάς ἱστορικάς Μονάς τοῦ Ὁσίου Σάββα καί τοῦ ὁσίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου εἰς τήν ἔρημον τῆς Ἰουδαίας, τήν δέ πρωΐαν τῆς Κυριακῆς μετέσχον τῆς θ. Λειτουργίας εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἀκολούθως δέ ἐπεσκέφθησαν τάς Μονάς τοῦ Σαρανταρίου Ὄρους καί τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου εἰς τήν ἔρημον τοῦ Ἰορδάνου, τῇ συνοδείᾳ Ἁγιοταφιτῶν Κληρικῶν, μεθ’ ὅ ἀνεχώρησαν δι’ Ἀθήνας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder