1

Η 7Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ.

Τήν Τετάρτην τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, 16ην /29ην Μαΐου 2013, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὤν εἰς Βάλαμον ἀπό τῆς χθές, ἐχοροστάτησεν εἰς θείαν Λειτουργίαν τελεσθεῖσαν εἰς τό Καθολικόν τῆς Μεταμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βαλάμου, τῇ ψαλμῳδίᾳ τῶν μοναχῶν τῆς Μονῆς ρωσιστί εἰς συγκινητικόν μουσικόν Βαλαμιτικόν μέλος ὁμοιότατον τῷ Βυζαντινῷ καί τῇ συμμετοχῇ εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Εἰς τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ηὐλόγησε τούς μετασχόντας εἰς αὐτήν πιστούς καί διένειμεν αὐτοῖς Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

Μετά τήν φιλόξενον τράπεζαν, παρατεθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Βαλάμου κ. Παγκρατίου, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἐπιβιβασθεῖσα ταχυπλόου πλοιαρίου καί ἀπολαμβάνουσα τά θαυμάσια τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ φύσει, τῷ ὕδατι καί τῇ βλαστήσει τῆς λίμνης Λάντογκα, ἐπεσκέφθη Σκήτας εἰς τάς παραλίας αὐτῆς, ὡς τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ καί τῆς Παναγίας Βαλαμιτίσσης εἰς τό Φωτεινόν Νησί.

Ενταῦθα, μετά τήν προσκύνησιν εἰς τά παρεκκλήσια τῶν Σκητῶν τούτων, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀπήλαυσεν ἀβραμιαίας φιλοξενίας εἰς τράπεζαν παρατεθεῖσαν φιλαδέλφως, παρά τό στενόν τοῦ χώρου καί τό ἀπομεμακρυσμένον τοῦ τόπου, ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς νήσου Βαλάμου κ. Παγκρατίου καί τοῦ Ἀρχοντάρη ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Μεθοδίου.

Ἐπιστρέψασα διά τοῦ ταχυπλόου εἰς τό Καθολικόν τῆς Μονῆς Βαλάμου, ἡ Πατριαρχική συνοδεία καί κατευοδουμένη ὑπό τῶν Βαλαμιτῶν Πατέρων, ἐπεβιβάσθη ἑλικοπτέρου καί μετά πτῆσιν μιᾶς ὥρας προσεγειώθη εἰς τήν Ἁγίαν Πετρούπολιν.

Εἰς τήν ἱστορικήν καί πολιτιστικήν ταύτην πόλιν τῆς Ρωσίας ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἐδέχθη πρότασιν τῆς Συνοδευτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας διά πλοῦν εἰς τόν ποταμόν Νέβαν, διαρκοῦντος τοῦ ὁποίου ἀπήλαυσε τά ἔργα τοῦ Θεοῦ, τοῦ μεγάλου ποταμοῦ καί τά θαυμάσια ἔργα τῶν ἀνθρώπων, μή δυναμένων βεβαίως νά συγκριθοῦν μετ’ αὐτῶν τοῦ Θεοῦ, εἰς φράγματα, κανάλια καί γεφύρας, πρός ἐξυπηρέτησιν καί ὡφέλειαν τῶν ἀνθρώπων.

Ἐν τέλει, τό ἑσπέρας τῆς ἡμέρας ταύτης ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἐδέχθη φιλόξενον δεῖπνον, παρατεθέν ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Πετρουπόλεως κ. Βλαδιμήρου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder