1

Η 3η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (ΣΕΜΑ).

Τό Σάββατον, 19ηνἸουνίου/2αν Ἰουλίου 2011, ἔλαβε χώραν εἰς τό ἐν Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας ξενοδοχεῖον Marriot ἡ Τρίτη Συνάντησις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν – Μελῶν τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς (ΣΕΜΑ). Ἡ Συνάντησις αὐτή ἐπραγματοποιήθη, κατόπιν πρωτοβουλίας τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ὁ Ὁποῖος κατά τήν διανυομένην τετραετίαν εἶναι ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀρθοδόξου Οἰκογενείας τοῦ ἐν λόγῳ Συμβουλίου καί κατόπιν προσκλήσεως Αὐτοῦ πρός τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας-Μέλη, τά ὁποῖα καί θετικῶς ἀνταπεκρίθησαν.

 

Ἐκ μέρους τῆς προσκαλεσάσης Ἐκκλησίας καί φιλοξενησάσης τήν Συνάντησιν ταύτην μετέσχον ὁ προσκαλέσας Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, προσελθών ἐξ Ἱεροσολύμων, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου, τοῦ ἐν Ἀμμάν Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου, τοῦ ἡγουμένου ἐν Φχές τῆς Ἰορδανίας Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου καί τοῦ εἰς τήν ἐν Ἄμπνταλη Ἐκκλησίαν τῆς Ὑπαπαντῆς ὑπηρετοῦντος ἐφημερίου π. Ἰμπραήμ Νταμπούρ, μέλους τοῦ Συμβουλίου τούτου.

Ἐκ μέρους δέ τῶν προσκληθεισῶν καί ἀνταποκριθεισῶν Ἐκκλησιῶν μετέσχον ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Ἑρμουπόλεως κ. Νικόλαος, ἐκπροσωπῶν τό Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λουκᾶς καί ὁ κ. Σάμερ Λαχάμ, ὁ κ.Ἠλίας Μουκέμπαρ καί ὁ κ. Ἠλίας Χάλαμπε Ἐκπρόσωποι τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, ὁ αἰδεσιμώτατος π. Ἰωάννης Νικολάου καί ὁ κ. Μιχαήλ Σπύρου ὡς Ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὡσαύτως καί ἡ ἀρτίως διοργανώσασα τῇ καθοδηγήσει τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων τήν Συνάντησιν ταύτην δίς Waffa Ussgus, Ἐκπρόσωπος τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς εἰς τό Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας.

Ἐν ἀρχῇ τῆς Συναντήσεως ταύτης ἐψάλη τό τροπάριον τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς, «Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν», ἑλληνιστί καί ἀραβιστί, ἀκολούθως δέ προσεφώνησε τούς μετόχους τῆς συναντήσεως ταύτης ἡ Α.Θ.Μ.  ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ, (βλ. ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον https://en.jerusalem-patriarchate.info/2011/07/02/1295/ )

Ἐν συνεχείᾳ εἷς Ἐκπρόσωπος ἐξ ἑκάστης Ἐκκλησίας ὡμίλησεν καί ἀνεφέρθη εἰς ὑπάρχοντα προβλήματα καί εἰς χωλαινούσας καταστάσεις τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς (ΣΕΜΑ), ἀνάγκην ἐχουσῶν ἐπιμελείας καί θεραπείας.

Ἐκ τῶν θιγέντων προβλημάτων σοβαρώτερα ἐθεωρήθησαν τό τοῦ Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς, Κόπτου κ. Guirgis Saleh, ἀπό τόν ὁποῖον πρό ἔτους περίπου εἶχε ζητηθῇ, ἵνα θυσιαστικῶς ἐνεργῶν παραιτηθῇ, δέν ἔπραξεν ὅμως τοῦτο καί τῆς ὡς ἐκ τοῦ προβλήματος τούτου ἐνισταμένης καί μή συνεργασίμου στάσεως τῶν Προχαλκηδονίων Ἐκκλησιῶν, ἰδιαιτέρως δέ τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ὑφισταμένη οἰκονομική κρίσις ἐπίσης εἰς τούς κόλπους τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς, ἡ μή ἐπιτρέπουσα οὐδέ τήν καταβολήν τοῦ μισθοῦ τῶν ὑπαλλήλων αὐτοῦ καί τήν κανονικήν λειτουργίαν τῶν Τμημάτων αὐτοῦ συνεζητήθη ὡς μέγιστον πρόβλημα, δυνάμενον νά ἐπιλυθῇ δι’ ἐκζητήσεως προσφορῶν παρά χορηγῶν, οἱ ὁποῖοι ὅμως θά ἀνταποκριθοῦν μόνον, εἰς ἥν περίπτωσιν ὑπάρχῃ δραστηριότης εἰς ἔργα –projects εἰς τό ΣΕΜΑ καί ἀποκατασταθῇ ἡ ἀπολεσθεῖσα ἀξιοπιστία.

Ἡ Συνάντησις αὕτη τῶν Ὀρθοδόξων ἐγένετο μέ σκοπόν τήν προετοιμασίαν αὐτῶν διά τήν ἀπό κοινοῦ στάσιν αὐτῶν εἰς τά μέλλοντα νά συζητηθοῦν καί ἀντιμετωπισθοῦν θέματα καί προβλήματα τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς εἰς τήν Γενικήν Συνέλευσιν αὐτοῦ, ὁρισθεῖσαν ἤδη, τῇ πρωτοβουλίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, τήν 1ην καί 2αν Αὐγούστου 2011 καί ἀναμένουσαν τήν ἀπάντησιν τῶν ἄλλων οἰκογενειῶν τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς, τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν θετικῶς ἀπαντησασῶν.

Ὁ Ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου π. Ἰωάννης ηὐχαρίστησεν ἐξ ὀνόματος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον διά τήν πεφωτισμένην πρωτοβουλίαν Αὐτοῦ εἰς τήν ἐπανενεργοποίησιν τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς (ΣΕΜΑ) καί διεβεβαίωσε καί πάλιν ὅτι παραμένει ἀδιασάλευτος ἡ διάθεσις τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς Κύπρου διά πάσαν ὑποστήριξιν τοῦ ΣΕΜΑ καί εἰσηγήθη, ὡς καί οἱ Ἐκπρόσωποι τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν, τήν δημιουργίαν ἑνός σώματος Συμβουλίου τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,  εἰς ἥν περίπτωσιν αἱ ἄλλαι Ἐκκλησίαι τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς δέν ἀνταποκριθοῦν θετικῶς, διά μίαν λειτουργίαν αὐτοῦ ἀξίαν τοῦ ὀνόματος καί τῆς ἀποστολῆς αὐτοῦ καί εἰσηγήθη ὡσαύτως τήν σύστασιν μιᾶς μικρᾶς Ἐπιτροπῆς διά τήν  ταχυτέραν καί πρακτικωτέραν διακίνησιν τῶν τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς.

Ὁ π. Ἰμπραημ Νταμπούρ εἶπεν ὅτι δέν προσετέθη κάτι τό νεοφανές καί ἀντικανονικόν ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, καθ’ ὅτι ἡ ἡμερομηνία συγκλήσεως τῆς Γενικῆς Ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου εἶχε ὁρισθῆ ὑπό τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς, χωρίς ὁ τόπος νά σημαίνῃ κάτι τό σημαντικόν. Περί τῆς ἀποφάσεως ταύτης συνεφώνησαν καί αἱ Ρωμαιοκαθολικαί καί Προτεσταντικαί Ἐκκλησίαι, αἱ ὁποῖαι καί πρέπει νά τεθοῦν ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν αὐτῶν.

Εἰσηγήθη ἡ σύγκλησις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως διά τῶν Ἐκκλησιῶν, αἱ ὁποῖαι θά συμμετάσχουν. Αἱ θέλουσαι νά ἀποσυρθοῦν, θά θεωρηθοῦν ὡς μή  συμμετασχοῦσαι.

Εἰς τήν Συνάντησιν ἐπεκράτησε διάθεσις πλήρους συνεργασίας μεταξύ τῶν Ἐκπροσώπων μέ στόχον τήν σύγκλησιν τῆς Ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τήν ὁρισθεῖσαν ἡμερομηνίαν αὐτῆς καί εἰς περίπτωσιν μή ἀνταποκρίσεως τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν, τήν δημιουργίαν Συμβουλίου τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Ἀπεφασίσθη νά ἀποσταλῇ ὑπομιμνῃστική ἐπιστολή ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου πρός τούς Μακαριωτάτους Πατριάρχας, Προέδρους τῶν τριῶν οἰκογενειῶν τοῦ Συμβουλίου καί πρός τούς Προκαθημένους ἑκάστης Ἐκκλησίας καί πρός τόν Γενικόν Γραμματέα, οὕτως ὥστε νά ἐνημερώσουν πρό τῆς 7ης Ἰουλίου περί τῆς συμμετοχῆς ἤ μή συμμετοχῆς αὐτῶν εἰς τήν συγκληθησομένην Γενικήν Συνέλευσιν τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς εἰς τό Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας τῇ φλοξενίᾳ τοῦ Πατριαρχείου, τήν 1ην καί 2αν Αὐγούστου 2011.

Ὅσον ἀφορᾷ τήν συνδρομήν τῶν Ἐκκλησιῶν-Μελῶν τοῦ Συμβουλίου, ὅλαι αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι ἀνταπεκρίθησαν καί ἐξώφλησαν τό μερίδιον αὐτῶν, συμποσούμενον εἰς 75.000$USD, δολλάρια. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου πέραν τῆς ἰδίας αὐτῆς συνδρομῆς, εὐγενῶς φερομένη, κατέβαλε καί τήν συνδρομήν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Λόγῳ τῆς κρισίμου καταστάσεως τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς ἀπεφασίσθη ὅπως προετοιμασθῇ σχετικόν ἔγγραφον, περιγράφον ἐπακριβέστερον καί εὐρύτερον τά προσόντα, τά ὁποῖα ὀφείλει νά ἔχῃ ὁ ἑκάστοτε Γενικός Γραμματεύς Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς, προκειμένου νά ἐκπληροῖ τόν ζωτικόν καί βαρύνοντα  ρόλον αὐτοῦ εἰς ἀποτελεσματικωτέραν λειτουργίαν τοῦ Συμβουλίου.

Ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὑπεγράμμισεν ὅτι ὁ κύριος ρόλος τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς εἶναι ἡ ἔκφρασις μιᾶς κοινῆς φωνῆς διά τήν θέσιν καί τήν στήριξιν τῶν χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί εἷς ἄλλος κύριος στόχος αὐτοῦ εἶναι ἡ διαφανής χρησιμοποίησις τῶν χορηγιῶν, ὥστε νά μήν ἐξυπηρετοῦν ξένα καί προσωπικά συμφέροντα, ἀλλά τά καλῶς ἐννοούμενα συμφέροντα τῶν χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Ἐπίσης συνεζητήθη καί ἀπεφασίσθη ἡ ἀκολούθησις μιᾶς τακτικῆς, συμφώνως πρός τήν ὁποίαν τό προσωπικόν τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς νά διακρίνηται ἀπό πνεῦμα ἐθελοντισμοῦ, ὥστε αἱ χορηγίαι νά μήν ἐκδαπανῶνται εἰς τούς μισθούς τοῦ προσωπικοῦ.

Διά τήν προώθησιν καί ἐκτέλεσιν τῶν ὡς ἄνω ἀπεφασίσθη καί συνετάχθησαν αἱ σχετικαί ἐπιστολαί  πρός ἀποστολήν ἀφ’ ἑνός μέν πρός ἕκαστον τῶν Προέδρων τῶν τεσσάρων Οἰκογενειῶν καί πρός τούς Ἀρχηγούς ἑκάστης Ἐκκλησίας καί πρός τόν Γενικόν Γραμματέα τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς.

Ἅμα τῇ λήξει τῶν ἐργασιῶν τῆς Συναντήσεως ταύτης, οἱ μετασχόντες εἰς αὐτήν ἐπεσκέφθησαν  τό κτίριον, τό ὁποῖον εἰς τό ἑξῆς θα στεγάζῃ δι’ἐξόδων τοῦ Πατριαρχείου τά Γραφεῖα τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς εἰς τό Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.