1

Η 2Α ΗΜΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

Τήν δευτέραν ἡμέραν, Παρασκευήν, 4ην /17ην Ἰουνίου 2016, ἡ Ἀντιπροσωπεία καί ἡ Συνοδεία τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἡ ἐμφαινομένη εἰς τόν ἀνηρτημένον ἤδη κατάλογον, ὑπό τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, μετά τήν προσκύνησιν αὐτῆς εἰς τήν Ἱ. Μονήν Κοιμήσεως Θεοτόκου Γωνιᾶς, ἔλαβε μέρος εἰς τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνάξεως τῶν Προκαθημένων, συνοδευομένου ἑκάστου ὑπό ἑνός Ἀρχιερέως, ὅλων τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, πλήν τῶν Ἐκκλησιῶν Ρωσίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας, καί Ἀντιοχείας εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν Κρήτης, πρός θεώρησιν τοῦ σχεδίου τοῦ Μηνύματος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, τό ὁποῖον ἅμα τῇ ὁλοκληρώσει καί ἐλευθερώσει αὐτοῦ διά τόν τύπον, ἀναρτηθήσεται ἐνταῦθα, πρός τό παρόν ἀναρτωμένου πλήρους τοῦ προγράμματος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου διά πάντα ἐνδιαφερόμενον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ