1

Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΕΙ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΝ.

Τήν Τρίτην, 19ην Νοεμβρίου/ 2αν Δεκεμβρίου 2014, ὁ Ἀναπληρωτής Πρωθυπουργός τῆς Οὐγγαρίας κ. Zsolt Semjén, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ ἐν Ραμάλλᾳ Ἀντιπροσώπου τῆς Οὐγγαρίας κ. Geza Mihályi καί τοῦ πρῴην Πρέσβεως κ. Csaba Czibere, Director General of the Middle East and North Africa Department, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Ὁ ἐξοχώτατος Ἀναπληρωτής Πρωθυπουργός τῆς Οὐγγαρίας διεβίβασεν εἰς τόν ἐνθέρμως ὑποδεχθέντα τοῦτον, μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τούς χαιρετισμούς τοῦ Προέδρου καί τοῦ Καρδιναλίου τῆς Οὐγγαρίας καί προσεκάλεσε Αὐτόν νά ἐπισκεφθῇ ἐκ νέου τήν Οὐγγαρίαν, καθ’ ὅτι ἡ προηγουμένη ἐπίσκεψις Αὐτοῦ ἄφησεν ἀνεξίτηλον τήν μνήμην της.

Ἀπαντῶν ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τήν εὐγενῆ ταύτην πρόσκλησιν ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ, ὅτε αἱ ποιμαντικαί Αὐτοῦ ὑποχρεώσεις θά ἐπιτρέπουν τοῦτο.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ὁ κ. Zsolt Semjén ἀπένειμε εἰς τόν Μακαριώτατον ἐξ ὀνόματος τῆς Κυβερνήσεως τῆς Οὐγγαρίας τό ἀνώτατον Παράσημον τῆς χώρας τῆς Οὐγγαρίας, Commander’s Cross with the Star, Order of Merit of Hungary (civilian division), εἰς ἀναγνώρισιν τῆς ἀγαστῆς συνεργασίας μετ’ αὐτῆς καί τῆς στηρίξεως τῆς θέσεως τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί ἄλλων δραστηριοτήτων Αὐτοῦ, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τήν κατά τήν παρασημοφόρησιν ἀπευθυνθεῖσαν Αὐτῷ προσφώνησιν, (αναρτηθησομένην προσεχῶς).

Εὐχαριστῶν ὁ Μακαριώτατος ἀπήντησεν διά τῆς κάτωθι ἀντιφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: https://en.jerusalem-patriarchate.info/2014/12/02/10374

Ἐν ἀμοιβαιότητι ἀνταποκρινόμενος ὁ Μακαριώτατος, ἀπένειμεν εἰς τόν ἐξοχώτατον κ. Zsolt Semjén τό παράσημον τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου.

Συγκεκινημένος ὁ Ἀναπληρωτής Πρωθυπουργός κ. Zsolt Semjén ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν τιμητικήν αὐτήν διάκρισιν, συσφίγγουσαν τούς δεσμούς τῆς Οὐγγαρίας μετά τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐπί τούτοις ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς τόν Zsolt Semjén εἰκόνα τῆς Θεοτόκου πρός προστασίαν αὐτοῦ καί τῆς χώρας αὐτοῦ καί Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας εἰς τούς συνοδούς αὐτοῦ.

Ἀποχαιρετῶν ὁ κ. Zsolt Semjen ἐζήτησε τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου διά τήν προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, Γολγοθᾶν καί Σκευοφυλάκειον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα τό Τίμιον Ξύλον καί τά ἅγια Λείψανα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/uJ5yqzhursE