1

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΕΩΣ κ. ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τρίτην, 28ην Δεκεμβρίου 2011 / 10ην Ἰανουαρίου 2012, ἡ Ὑπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & διά Βίου Μαθήσεως τῆς Ἑλλάδος κ. Ἄννα Διαμαντοπούλου, εὑρισκομένη εἰς ἐπίσκεψιν αὐτῆς εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ, συνοδευομένη ὑπό τοῦ συζύγου αὐτῆς, ὑπό στενῶν ἐπιστημόνων καί ἐρευνητῶν συνεργατῶν τοῦ Ὑπουργείου αὐτῆς καί ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Ἰσραήλ κ. Κυριακοῦ Λουκάκη καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ἐξοχωτάτην Ὑπουργόν κ. Διαμαντοπούλου ὑπεδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ΄ ὁμοῦ μετά τινων Ἀξιωματούχων καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπικέψεως ταύτης ἡ κ. Ὑπουργός ἐζήτησε καί ἔλαβε πληροφορίας περί τῆς ζωῆς τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, τῶν ἀγώνων αὐτῆς διά τά Πανάγια Προσκυνήματα, τοῦ τρόπου λειτουργίας αὐτῆς, κυρίως διά τῆς ἀφοσιωμένης ὑπηρεσίας Ἁγιοταφιτῶν, προσερχομένων ἀρχικά εἰς τήν Ἱερατικήν Σχολήν τοῦ Πατριαρχείου καί ἐν συνεχείᾳ ἐντασσομένων διά βίου εἰς τήν Ἀδελφότητα.

Ὡσαύτως ἐγένετο λόγος περί τῆς εὐρύτητος τῆς ἀνεξιθρήσκου καί δωρεάν παρεχομένης παιδείας εἰς τά σχολεῖα τοῦ Πατριαρχείου, τόσον εἰς τήν Ἱερατικήν Πατριαρχικήν Σχολήν ὅσον καί εἰς τά ἀραβόφωνα σχολεῖα.

«Διά τῆς τοιαύτης παιδείας», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «καταπολεμεῖται ὁ φανατισμός καί καλλιεργεῖται ἡ διάθεσις συμβιώσεως καί συνεργασίας μεταξύ τέκνων διαφορετικῶν θρησκειῶν διά τῆς ἀδιακρίτου παιδείας, παρεχομένης πρός Χριστιανούς καί Μουσουλμάνους. Τό Πατριαρχεῖον τελεῖ ἔργον ἀδιακρίτου φιλανθρωπίας καί ἐνισχύει τούς Χριστιανούς νά ζοῦν ἐν  ἀσφαλείᾳ ἐντός τοῦ Μουσουλμανικοῦ κοινωνικοῦ περιβάλλοντος αὐτῶν.

«Τό ἔργον τοῦτο τοῦ Πατριαρχείου ἐπιτελεῖται», ἐσυνέχισεν ὁ Μακαριώτατος, «εἰς ὅλην τήν δικαιοδοσίαν αὐτοῦ εἰς Ἰσραήλ, Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν καί Ἰορδανίαν. Τό Πατριαρχεῖον ἐξασκεῖ τό ἔργον τοῦτο ὡς Αὐτοκέφαλος Ὀργανισμός ἀνεπηρέαστος ἀπό τάς ὁποιασδήποτε πολιτικάς ἐπιρροάς. Βάσιν τῶν σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου μετά τοῦ μουσουλμανικοῦ κόσμου ἀποτελεῖ ἡ συμφωνία μεταξύ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Ἁγίου Σωφρονίου καί Χαλίφου Ὁμάρ Χατάμπ το 638 μ. Χ. Βάσιν ὑποστηρίξεως τῶν προσκυνηματικῶν καί περιουσιακῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ ἀποτελεῖ τό καθεστώς τῶν Ἁγίων Τόπων ἀπό τῆς ἐπικυρώσεως αὐτοῦ τό 1872».

«Τό Πατριαρχεῖον διά τῆς ὑπερβάσεως τῆς  προσφάτου κρίσεως αὐτοῦ συνέβαλεν εἰς τήν διατήρησιν τοῦ δημογραφικοῦ καί θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος τῶν Ἱεροσολύμων».

Ἐπί τούτοις ἡ κ. Διαμαντοπούλου προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον  ὁμοίωμα κρυσταλλίνου νομίσματος δραχμῆς, χωρίς τοῦτο νά σημαίνει, ὡς εἶπεν, τήν ἐπιστροφή εἰς τήν δραχμήν,  καί ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν αὐτῇ τό βιβλίον τῆς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων τοῦ Ἁγιοταφίτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, πρό πάντων δέ εἰς ἀναγνώρισιν τῆς βοηθείας αὐτῆς πρός τό Πατριαρχεῖον καί τήν Σχολήν αὐτοῦ ἀπένειμεν αὐτῇ τήν τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Σταυροφύλακος τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἐν συνεχείᾳ καί ἐν ᾧ εἰς τό Πατριαρχεῖον ἀφικνεῖτο ἡ ἀποστολή τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ἡ κ. Διαμαντοπούλου ἐπεσκέφθη τήν ἀνακαινιζομένην Βιβλιοθήκην τοῦ Πατριαρχείου, ξεναγουμένη ὑπό τοῦ Βιβλιοθηκαρίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί ἐξέφρασε τήν συγκίνησιν αὐτῆς διά τό ὅτι τό Πατριαρχεῖον κατέχει ἕνα τοιοῦτον θησαυρόν.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ κ. Διαμαντοπούλου, ξεναγουμένη ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου ἐπεσκέφθη καί προσεκύνησεν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τόν Πανάγιον Τάφον καί τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, ἔνθα ὑπεδέχθη αὐτήν ὁ Παρασκευοφύλαξ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰσίδωρος.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ κ. Ὑπουργός, ξεναγουμένη ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου διά τῆς Παλαιᾶς Πόλεως καί τῆς Πύλης τοῦ Δαβίδ ἦλθεν εἰς τήν ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών Ἱερατικήν Σχολήν τοῦ Πατριαρχείου.

Εἰς αὐτήν ὑπεδέχθη αὐτήν ὁ Σχολάρχης μοναχός π. Φώτιος μετά τῶν καθηγητῶν καί τῶν μαθητῶν δοκίμων τῆς Σχολῆς.

Ὁ Σχολάρχης π. Φώτιος ἐκαλωσώρισεν τήν κ. Διαμαντοπούλου διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ

«Εξοχωτάτη κ. Υπουργέ,

ιδιαιτέρα είναι η χαρά και η συγκίνησις, την οποία αισθανόμεθα σήμερα από την παρουσία σας στη Σχολή μας. Η επίσκεψις αυτή, παρά το βεβαρυμένο σας πρόγραμμα, καταδεικνύει το ενδιαφέρον σας δια τη Σχολή. Είναι η πρώτη φορά, καθόσον γνωρίζω, που Υπουργός Παιδείας της Ελλάδος μας επισκέπτεται.

Στο πρόσωπό σας βλέπουμε, όχι μόνον την Υπουργό Παιδείας της Πατρίδος μας, αλλά και ευρύτερα του Οικουμενικού Ελληνισμού, ο οποίος δίδαξε και με συνέπεια υπηρέτησε ανθρωπιστικά ιδεώδη και πανανθρώπινες αξίες καθόλη την ιστορική του διαδρομή.

Η διαχρονική και ακτινοβόλος παρουσία του Ελληνισμού στη μικρή αυτή γωνιά της Ανατολικής Μεσογείου, ιδιαίτερα μετά τη συνάντηση Ελληνισμού και Χριστιανισμού, μετά τη σύζευξη της Ελληνικής φιλοσοφίας με την εξ αποκαλύψεως αλήθεια, της σοφίας του ανθρώπου με τη σοφία του Θεού, υπήρξε καθοριστική στην πνευματική ανέλιξη της ανθρωπότητος και στη διαμόρφωση του ιστορικού γίγνεσθαι.

Το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με πυρήνα την Αγιοταφική Αδελφότητα και κυρίαρχο στοιχείο το ελληνικό από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες έχει επωμισθεί τη βαριά αυτή κληρονομιά και αγωνίζεται να τη διαφυλάξει ως κόρην οφθαλμού.

Το Πατριαρχείο πάντοτε υπήρξε το σημείο αναφοράς όλων των λαών της περιοχής και όχι μόνο.  Έχαιρε της αναγνωρίσεως και του σεβασμού των διαφόρων κατακτητών που κατά καιρούς πέρασαν από την περιοχή, αλλά αντιμετώπισε και διωγμούς και έχυσε ποταμούς αιμάτων δια να διαφυλάξει ανόθευτη την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη και τα δίκαια του έθνους μας εις την Αγία Γη.

Σήμερα το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπό την πεφωτισμένη καθοδήγηση της Α.Θ.Μ. του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλου του Γ΄ διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια επίλυσης των σύνθετων προβλημάτων που ταλανίζουν την περιοχή μας.

Η Πατριαρχική Σχολή, με λαμπρά παράδοση αιώνων, είναι το πνευματικό του καθίδρυμα από το οποίο προέρχονται τα περισσότερα στελέχη του. Οι περισσότεροι Ιεράρχαι, μεταξύ των οποίων και ο Μακαριώτατος Πατριάρχης κ.κ. Θεόφιλος Γ΄,  είναι απόφοιτοι  της Σχολής αυτής.

Κατά το παρελθόν, η Σχολή λειτούργησε ως προστάδιο δια την είσοδο στη Θεολογική Σχολή της Ιεράς Μονής του Σταυρού και ανέδειξε μεγάλα πνευματικά αναστήματα,  όπως καθηγητές Πανεπιστημίου, λαμπρούς Ιεράρχες, ως και Αρχιεπίσκοπο Αθηνών – τον μακαριστό Χρυσόστομο Παπαδόπουλο. 

Είναι, όθεν, κατανοητή η σημαντική αποστολή της Σχολής, ως αρρήκτως συνυφασμένη με τη μεγάλη αποστολή της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Στη λειτουργία της Σχολής πάντοτε αρωγός στάθηκε η Ελληνική πολιτεία, την οποία ευχαριστούμε θερμώς, όπως και εσάς προσωπικώς, κυρία Διαμαντοπούλου, δια τη θετική ανταπόκριση στα αιτήματα της Α.Θ. Μακαριότητος του Πατριάρχου μας σχετικά με την απόσπαση εκπαιδευτικών εξ Ελλάδος παρά την οξεία οικονομική κρίση που διέρχεται η πατρίδα μας.

Κυρία Υπουργέ, εκ βάθους καρδίας, ευχόμεθα επιτυχία στην αποστολή που έχετε αναλάβει εδώ στο Ισραήλ και με την ευκαιρία της εορτίου περιόδου που διανύουμε σας ευχόμεθα δια το νέο έτος κάθε προσωπική ευτυχία, επιτυχία στο βαρύ έργο της παιδείας το οποίο έχετε επωμισθεί και την υπέρβαση των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η πατρίδας μας, ώστε να επανέλθει ταχέως εις πορείαν προόδου και ευημερίας.   

Ιεροσόλυμα, 10 Ιανουαρίου 2012

 

Ἡ κ. Διαμαντοπούλου ἀπαντῶσα εἶπεν ὅτι ἡ ἡμέρα αὐτή εἶναι μία ἀπό τάς πλέον συγκινητικάς στιγμάς τῆς ζωῆς της, διότι ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, τόν Ναόν τῆς Ἀναστασεως καί τώρα τήν Πατριαρχικήν Σχολήν καί ἀντελήθφη διά προσωπικῆς ἐμπειρίας αὐτῆς τό ἔργον τοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖον φυλάσσει τάς ἀρχάς καί τάς ἀξίας τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Ρωμηοσύνης.

«Τό Ὑπουργεῖον Παιδείας», εἶπεν ἡ κ. Διαμαντοπούλου, «θά συνεχίσῃ νά συμβάλλῃ εἰς τό ἐκπαιδευτικόν ἔργον τοῦ Πατριαρχείου διά τῆς ἀποσπάσεως καθηγητῶν καί δι’ ἄλλων τρόπων, τούς ὁποίους ἔχει εἰς τήν διάθεσιν  αὐτοῦ διά παροχῆς ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν κ. ἄ».

Ἡ κ. Διαμαντοπούλου ἐζήτησε πληροφορίας περί τοῦ τρόπου λειτουργίας τῆς Σχολῆς καί τούς μαθητάς περί τοῦ τόπου καταγωγῆς αὐτῶν καί τοῦ λόγου προσελεύσεως αὐτῶν εἰς τήν Σχολήν.

Οἱ μαθηταί τῆς Σχολῆς ἔψαλαν εἰς τήν κ. Διαμαντοπούλου Χριστουγεννιάτικα καί Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα καί προσέφεραν αὐτῇ γλυκίσματα κατασκευασθέντα ὑπ’αὐτῶν.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Σχολάρχης π. Φώτιος ἐζήτησε ἀπό τήν κ. Ὑπουργόν καί ἐπέδωσεν ἰδιοχείρως τούς ἐπαίνους τούς ὁποίους τό Ὑπουργεῖον Παιδείας τῆς Ἑλλάδος ἐχορήγησεν εἰς τούς πρωτεύσαντας καί ἀριστεύσαντας μαθητάς, ὑπογεγραμμένους ὑπό τῆς ἰδίας.

Ἀπό τῆς Σχολῆς ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών ἡ κ. Διαμαντοπούλου τῇ συνοδείᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου ἐπεσκέφθη τό ἐγγύς τεῖχος τῶν Δακρύων τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

 

httpv://youtu.be/GvpTWM5Wfug

ngg_shortcode_0_placeholder