1

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό Μέγα Σάββατον, 10ην 23ην Ἀπριλίου 2022, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός, συμφώνως πρός τήν ἀνέκαθεν κρατοῦσαν τυπικήν καί προσκυνηματικήν διάταξιν τοῦ Πατριαρχείου, ἔχουσαν ὡς ἕπεται:

Τήν 12:00μ.μ. χειμερινήν, 13:00μ.μ. θερινήν ὥραν ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ Πατριαρχείου μετά τήν ἐκεῖ ὑποδοχήν τῆς Ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπείας ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί κατῆλθε διά τῶν βαθμίδων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα, εἰς τό ἱερόν βῆμα προσῆλθον αἱ ἀντιπροσωπεῖαι τῶν Ἀρμενίων, Κοπτῶν  καί Συριάνων καί ἔλαβον εὐλογίαν, διά νά συμμετάσχουν καί νά λάβουν τό Ἅγιον Φῶς, ὡς ὁρίζει τό καθεστώς.

Ἐνδυθέντος τοῦ Πατριάρχου ἤρχισε ἡ λιτανεία ἀπό τοῦ Καθολικοῦ τρίς πέριξ τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν ψαλμῳδίᾳ τοῦ «τήν Ἀνάστασίν σου Χριστέ Σωτήρ καί τοῦ «Φῶς Ἱλαρόν».

Ἀπό τοῦ γ΄ κύκλου τῆς λιτανείας συνεισῆλθεν ἀκολουθῶν μετά τοῦ Πατριάρχου εἰς τό Ἱερόν Κουβούκλιον, ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου στάς εἰς τόν λίθον τοῦ Ἀγγέλου.

Προσευχηθείς ὁ Μακαριώτατος καί ἐκζητῶν τό ἔλεος καί τούς οἰκτιρμούς τοῦ Θεοῦ καί τό φῶς τῶν διανοιῶν τῶν Κυβερνητῶν τοῦ κόσμου καί  ἡμῶν μετέδωσε τό ἀπό τοῦ  Ἀγίου Τάφου τό φῶς τοῦ σαρκωθέντος, σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Χριστοῦ ὡς εὐλογίαν Αὐτοῦ εἰς τά ἀναμενόντα πλήθη, τά ὁποῖα ἐν πίστει ἐλπίδι καί ἀγαλλιάσει παρέλαβαν αὐτό, ἁγιάζοντα πρόσωπα, χεῖρας, ὄμματα, μέτωπα, δοξάζοντα τόν Θεόν

Ἀπό τοῦ Ἀγίου Τάφου κρατῶν τάς δεσμίδας τοῦ Ἀγίου Φωτός ἦλθε διά τοῦ Καθολικοῦ εἰς τό Σκευοφυλάκειον ἐντεῦθεν δέ  μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, τῶν κωδώνων χαρμόσυνως κρουομένων, ἀνῆλθεν εἰς τά Παριαρχεία.

Τήν τελετήν τοῦ Ἁγίου Φωτός ἠκολούθησεν εἰς τό Καθολικόν ἡ λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἱωακείμ.

Εἰς τό  Πατριαρχεῖον ὁ Μακαριώτατος παρέδωσε τό Ἅγιον Φῶς εἰς τόν ἐπικεφαλῆς τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ἑλλάδος Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν κ. Ἀνδρέαν Κατσανιώτην καί τόν ἐκπρόσωπον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί εἰς τόν Ἔξαρχον Ἀθηνῶν Ἀρχιμανδρίτην π.  Ραφαήλ διά τήν ἀεροπορικήν μεταφοράν εἰς τήν Ἑλλάδα πρός εὐλογίαν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας