1

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν 13.00 μ.μ. ὥραν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ἔλαβε χώραν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός.

Διά τήν τελετήν ταύτην μοναδικήν εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν  ἤρχισαν αἱ δικαιολογημέναι καί ἀδικαιολόγηται προετοιμασίαι τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας ἤδη εὐθύς ἀμέσως μετά τήν λῆξιν τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου, διευκολύνουσαι ἀλλά καί δυσκολεύουσαι τήν διεξαγωγήν τῆς τελετῆς.

Παρά τάς δυσκολίας ταύτας χιλιάδες ἦσαν οἱ προσκυνηταί πολλῶν ἐθνικοτήτων, οἱ ὁποῖοι εἰσῆλθον εἰς τόν Ναόν ἀπό τῆς 9.00 π.μ. ὥρας, ὑπομονετικῶς ἀναμένοντες, ἵνα λάβωσιν τό Ἅγιον Φῶς, χωρίς νά λείπουν καί ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἠμποδίσθησαν, παραμένοντες εἰς τά δώματα τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου.

Σχεδόν ὅλαι αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι ἀπέστειλαν εἰδικάς ἀποστολάς ἀεροπορικῶς, διά νά μετάσχουν εἰς τήν τελετήν καί νά λάβουν τό Ἅγιον Φῶς. Ἐκ τῶν Ἑλληνοφώνων Ἐκκλησιῶν ἀπέστειλεν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὡς Προϊστάμενον τῆς Ἀποστολῆς τόν Μητροπολίτην Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννην, ἡ δέ Ἑλληνική πολιτεία τόν Διευθυντήν τοῦ Τμήματος Διευθύνσεως Ἐκκλησιῶν  τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Δημήτριον Μάνεσην καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου τόν Ἁγιοταφίτην Μητροπολίτην Βόστρων κ. Τιμόθεον καί τόν Κύπριον Ἀρχιμανδρίτην π. Ἱερώνυμον.

Τήν τελετήν παρηκολούθησαν ἐκ τοῦ ἔναντι τοῦ Ἁγίου Τάφου ἐξώστου ὁ ἐν ἐπισκέψει εὑρισκόμενος εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Νικόλαος Ἀναστασιάδης μετά μελῶν τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ καί συνεργατῶν αὐτοῦ.

Αἱ ἀντιπροσωπεῖαι τῶν Ἐκκλησιῶν προσῆλθον εἰς τό Πατριαρχεῖον τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου καί ὑπέβαλαν τά σέβη αὐτῶν, ἀκολούθως δέ κατῆλθον εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί ἀνέμενον διά νά λάβωσι τό φῶς.

Εἰς τό διάστημα τοῦτο ἀπό τῆς πρωΐας προσήρχοντο καί οἱ προσκυνηταί Ὀρθόδοξοι, Ἀρμένιοι, Κόπται, Συριᾶνοι καί λοιποί καί ἐλάμβανον θέσιν εἰς τόν ἐξιδιασμένον αὐτῶν τόπον, συμφώνως πρός τάς ὑποδείξεις καί τάς ὁδηγίας τῶν φυλάκων διακονητῶν τῶν Κοινοτήτων.

Τήν 13.00 μ.μ. ὥραν ἐξεκίνησεν ἀπό τοῦ Πατριαρχείου ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά συνοδείας Ἁγιοταφιτῶν καί τῆς ἐξ Ἑλλάδος ἐπί τούτου ἐλθούσης ἀποστολῆς, ἵνα λάβῃ τό Ἅγιον Φῶς, ἧς ἡγεῖτο ὁ ἐν Ἑλλάδι Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου ὁσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Δαμιανός.

Κατελθών ὁ Μακαριώτατος διά τῶν βαθμίδων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως εἰσῆλθεν ἀπό τοῦ λίθου τῆς Ἁγίας Ἀποκαθηλώσεως εἰς τό Ἱερόν Βῆμα τοῦ Καθολικοῦ. Ἐνταῦθα προσῆλθον οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἄλλων δογμάτων, Ἀρμενίων, Κοπτῶν καί Συριάνων καί ἐζήτησαν εὐλογίαν, ἵνα λάβωσι τό Ἅγιον Φῶς.

Ἐνδυθείς ὁ Πατριάρχης πλήρη λευκήν ἀρχιερατικήν στολήν πρό τῆς Ἁγίας Τραπέζης, ηὐλόγησεν τήν ἁγίαν Εἴσοδον καί προεξῆρξεν τῆς περιφορᾶς τρίς πέριξ τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐν ᾧ οἱ ψάλται ἔψαλλον τό «Φῶς ἱλαρόν» καί τό «τήν ἀνάστασίν σου, Χριστέ Σωτήρ…»

Τῆς τρίτης περιφορᾶς συμπληρωθείσης ἐν περικυκλώσει πλήθους προσκυνητῶν, προξενούντων βραδύτητα εἰς τήν πορείαν τῆς Πατριαρχικῆς συνοδείας, ὁ Μακαριώτατος ἀπεξεδύθη τήν στολήν Αυτοῦ πλήν τοῦ στιχαρίου ἐνώπιον τοῦ ἐσφραγισμένου Κουβουκλίου, ἀποσφραγισθέντος ὑπ’ Αὐτοῦ ἀπό τοῦ κηροῦ, εἰσῆλθεν εἰς τόν χῶρον, ἔνθα ὁ λίθος τοῦ ἀγγέλου, εἰς τόν ὁποῖον παρέμεινε καί ὁ Ἀρμένιος ἀντιπρόσωπος τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ δέ Πατριάρχης μόνος εἰσῆλθεν εἰς τά ἐνδότερα τοῦ Κουβουκλίου, ἔνθα ὁ Ζωοδόχος Τάφος τοῦ Κυρίου, ἐξ οὗ καί μετέδωσε τοῖς πιστοῖς διά τῆς βορείου θυρίδος τοῦ Κουβουκλίου.

Οἱ πιστοί μετά χαρᾶς, συγκινήσεως καί ἀλαλαγμοῦ ἔλαβον τοῦτο καί ἤναψαν τάς λαμπάδας αὐτῶν, ὡς φῶς σημαῖνον τήν ἀνάστασιν Χριστοῦ, φωτίζον καί θερμαῖνον τάς ψυχάς καί τά σώματα αὐτῶν καί ἐνισχῦον διά τήν ζωήν ἐνταῦθα καί προετοιμάζον μετ’ ἐλπίδος διά τήν αἰώνιον.

Ἐλθών ὁ Μακαριώταοτς εἰς τό Ἱερόν Βῆμα τοῦ Καθολικοῦ καί ἐνδυθείς τά Ἀρχιερατικά Αὐτοῦ ἄμφια, ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα καί ἐδέχθη καί προέπεμψε τήν ἐξ Ἑλλάδος ἐλθοῦσαν ἀποστολήν διά τήν παραλαβήν τοῦ Ἁγίου Φωτός.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/kGd_VCWoX_A

ngg_shortcode_0_placeholder