1

Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Τήν 5ην μ.μ. ὥραν τοῦ Σαββάτου, 19ης Μαΐου/1ης Ἰουνίου 2013, ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τῆς Σχολῆς τοῦ Πατριαρχείου «Ἅγιος Δημήτριος» ἡ τελετή τῆς ἀπονομῆς τῶν τίτλων τῶν ἀποφοίτων, 20 τόν ἀριθμόν, αὐτῆς ἐπί παρουσίᾳ τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ΄, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου καί τῆς ἐριτίμου συζύγου αὐτοῦ, διδασκαλίσσης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης εἰς τήν Σχολήν, τοῦ ἐκπροσώπου της Κυπριακῆς Δημοκρατίας εἰς τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν κ. Ἀντωνίου Σαμούτη, τοῦ ἀντιπροσώπου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας κ. Σαμήρ Τζαμπρίγιε, τοῦ Προέδρου τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας τῶν Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό Ἰσραήλ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου εἰς Ἴρμπετ τῆς Ἰορδανίας Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Ἀθανασίου, τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Εὐλογίου, τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Σχολής κ. Σαμήρ Ζανανήρη, τῶν καθηγητῶν καί τῶν καθηγητριῶν τῆς Σχολῆς καί τῶν γονέων καί ἄλλων συγγενῶν τῶν ἀποφοίτων.

Τό κτίριον τῆς Σχολῆς ταύτης «Ἅγιος Δημήτριος», ὄν οὐσιαστικῶς τελευταία κτιριακή ἐπέκτασις τοῦ Πατριαρχείου πρός τήν Πύλην τοῦ Δαυίδ, ἐστέγαζε τήν Πατριαρχικήν Σχολήν τοῦ Πατριαρχείου, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησαν οἱ πλεῖστοι τῶν κεκοιμημένων καί τῶν ζώντων Ἁγιοταφιτῶν ἄχρι τοῦ ἔτους 1970, ὁπότε καί ἡ Σχολή αὕτη μετηνέχθη εἰς τό κτίριον τό ἐξέχον ἐπί τῆς κορυφῆς τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών.

Τό αὐτό κτίριον τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς διετέθη ἀπό τοῦ 1985 καί ἐξῆς ὑπό τοῦ Μακαριστοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Διοδώρου διά τήν στέγασιν Νηπιαγωγείου, Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου, διατηρουμένου ὑπό τοῦ Πατριαρχείου μέ αὐτήν τήν ὀνομασίαν «Ἅγιος Δημήτριος», λόγῳ τῆς ὑπάρξεως εἰς τό κτιριακόν συγκρότημα τῆς Σχολῆς ἀρχαίου Παρεκκλησίου πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου.

Ἡ καλῶς διοργανωθεῖσα τελετή αὕτη ἤρχισε διά τῆς προσευχῆς τοῦ «Χριστός Ἀνέστη» ἑλληνιστί καί «Ἀλ Μασίχ Κάμ» ἀραβιστί, διά τῆς ἀπαγγελίας τοῦ Ἐθνικοῦ Παλαιστινιακοῦ Ὕμνου καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου.

Τό πρόγραμμα ἐν συνεχεία περιελάμβανε λόγον τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Σχολής κ. Σαμήρ Ζανανήρη. Εἰς τόν λόγον τοῦτον  οὗτος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν προσφερομένην ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Σχολήν ἠθικήν καί ὑλικήν βοήθειαν, τόν κ. Χάνα Ἀμῆρε, Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων διά τήν προσφερθεῖσαν χρηματικήν βοήθειαν ὑπό τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας δι’ἐπισκευάς καί ἀνακαινίσεις τῆς Σχολῆς, ἐπῄνεσε τούς ἀποφοίτους διά τάς ἐπιδόσεις καί τό ἦθος αὐτῶν καί ηὐχήθη καλήν συνέχειαν τῶν σπουδῶν αὐτῶν καί καλήν σταδιοδρομίαν εἰς τήν κοινωνίαν.

Δύο ἀπόφοιτοι ἐπέδωσαν ἀνθοδέσμην τῷ Μακαριωτάτῳ καί ἀνθοδέσμην τῷ Προέδρῳ τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας  διά τήν ὑποστήριξιν αὐτῶν πρός τήν Σχολήν.

Μαθηταί καί μαθήτριαι τοῦ Νηπιαγωγείου καί τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, Γυμνασίου καί Λυκείου ἐχόρευσαν Παλαιστινιακούς χορούς.

Τρεῖς ἐκπρόσωποι τῶν ἀποφοίτων  ὡμίλησαν ἐξ ὀνόματος τῶν ἀποφοίτων, εἷς εἰς τήν Ἀραβικήν εἷς εἰς τήν Ἀγγλικήν καί εἷς εἰς τήν Ἑλληνικήν, ἐκφράζοντες τάς δυσκολίας αὐτῶν εἰς ἐπιμέλειαν καί ἐπιδόσεις, αἱ ὁποῖαι δυσκολίαι ὑπερεβαίνοντο τῇ βοηθείᾳ γονέων καί διδασκάλων, πρός οὕς ἐξέφρασαν βαθείας εὐχαριστίας.

Συγκινητική στιγμή τῆς τελετῆς ἦτο ἡ ἐπίδοσις εὐχαριστηρίου πλακέτας τῷ Διευθυντῇ καί ἡ παράδοσις τῆς σκυτάλης τῆς Σχολῆς ὑπό τῶν ἀποφοίτων τοῦ ἔτους τούτου 2012-2013 εἰς τούς τελειοφοίτους τοῦ ἑπομένου σχολικοῦ ἔτους 2013-2014.

Ἡ τελετή ἦλθε πρός τό τέλος αὐτῆς μετά ταῦτα διά τῆς προσφωνήσεως τοῦ Μακαριωτάτου ἀραβιστί, ἐχούσης ὡς ἕπεται, ἴδε ἠλεκτρονικόν https://en.jerusalem-patriarchate.info/ar/2013/06/01/2429/

ὑπογραμμίζουσα τήν διδομένην ὑπό τοῦ Πατριαρχείου σημασίαν εἰς τήν παιδείαν τῶν νέων εἰς τά σχολεῖα τά ὁποῖα συντηρεῖ ἰδίαις δαπάναις καί τάς χορηγίας φιλανθρωπικῶν ὀργανισμῶν συντηρεῖ καί εἰς τά ὁποῖα τοῦτο εὐνοεῖ καί προωθεῖ τήν συμφοίτησιν Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων συντελοῦν τά μέγιστα εἰς τήν ἐν συνεχείᾳ εἰρηνικήν συμβίωσιν καί συνεργασίαν τῶν συμφοιτητῶν τούτων.

Ἡ τελετή ἐπεσφραγίσθη διά τῆς ἀπονομῆς τῶν τίτλων ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν καθηγητῶν εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν ἀποφοίτων καί διά τοῦ Παλαιστινιακοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου καί τοῦ Πολυχρονισμοῦ τοῦ Μακαριωτάτου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder