1

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 1821

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 11ης /24ης Μαρτίου 2022, ἔλαβε χώραν  εἰς τήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών ἡ ἑορτή τῆς ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου 1821.

Ἡ σχολική αὐτή ἑορτή διωργανώθη μέ τήν φροντίδα καί ἐπιμέλειαν τοῦ Σχολάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου καί τήν συνεργασίαν τῶν καθηγητῶν καί τῶν δοκίμων μαθητῶν καί ἐτιμήθη διά τῆς παρουσίας τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα, τοῦ Προέδρου τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου, Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιμανδριτῶν καί Ἱερέων μελῶν τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, μοναζουσῶν, μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας καί ἄλλων.

Ἡ καλῶς ὡργανωμένη τελετή περιελάμβανε προλόγισιν τοῦ Σχολάρχου, πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ὑπό τοῦ Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεροδιακόνου π. Συμεών καί δρώμενα ὑπό τῶν μαθητῶν διά ζώσης ἀπό σκηνῆς καί ἀπό ὀθόνης καί ἄσματα τῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου.

Ἀπαγγελίαι τῶν μαθητῶν ἔδωσαν τά βιογραφικά στοιχεῖα καί ἐξέθεσαν τήν ἐπαναστασικήν δρᾶσιν τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, Κωνσταντίνου Κανάρη, Μάρκου Μπότσαρη, Ἀνδρέου Μιαούλη, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. Εἰς τά δρώμενα συμμετεῖχαν καί παιδιά τοῦ Νηπιαγωγείου, συγκινοῦντα διά τῆς ἀπαγγελίας αὐτῶν.

Δι’ ὅλων τούτων ὑπεμιμνῄσθησαν τά δεινοπαθήματα τῶν προγόνων ἡμῶν ἐπί 400 ἔτη πικρᾶς δουλείας καί ἡ ἀνδρεία καί αἱ θυσίαι τῶν ἀγωνιστῶν καί ὅλου τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, μέ ἰδιαιτέραν ἀναφοράν εἰς τόν ρόλον τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ «κρυφοῦ Σχολειοῦ». Παρά τάς ἀπωλείας καί τά θύματα εἰς ζωάς καί τάς δημεύσεις περιουσιῶν αἱ θυσιαστικαί ἐνέργειαι, ἔφεραν τό ποθητόν ἀποτέλεσμα τῆς ἀποτινάξεως τοῦ Τουρκικοῦ ζυγοῦ καί τῆς διαμορφώσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους, διοικουμένου ὑπό τῶν ἀρχῶν τῆς εὐνομίας, δικαιοσύνης καί ἐλευθερίας.

Ἐγένετο ἰδιαιτέρα μνεία τῆς καταστροφῆς τῆς Σμύρνης ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑκατόν ἐτῶν ἀπό τό 1922 καί τοῦ μαρτυρίου τοῦ Μητροπολίτου Σμύρνης Χρυσοστόμου. Ἰδιαιτέρως ὑπεγραμμίσθη ἡ συνδρομή τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος κατά τήν ἐποχήν τοῦ 1821 διά τῶν συγγραμμάτων ἰδίως τοῦ Νεοφύτου Ἱερομονάχου Ἁγιοταφίτου τοῦ Κυπρίου.

Τήν ἐπιτυχῆ ἀπόδοσιν καθηγητῶν καί μαθητῶν, ἡ ὁποία ἐδημιούργησεν αἴσθημα σεμνῆς ἐθνικῆς ὑπερηφανείας καί συγκινήσεως ἐπῄνεσεν εἰς τό τέλος τῆς τελετῆς ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, ὑπογραμμίζων ὅτι ὁ ρόλος τῆς ἐλευθερίας τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία ὁ δέ κ. Βλιώρας ἐπῄνεσεν ὡσαύτως τήν ἀπόδοσιν καθηγητῶν καί μαθητῶν.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας