1

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΤΑΦΟΝ.

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 12ης /25ης Μαΐου 2014, τήν 7.00 μ.μ. ὥραν, ἔλαβε χώραν ἡ συνάντησις εἰς τόν Πανάγιον Τάφον τῆς Α.Α. τοῦ Πάπα Φραγκίσκου τοῦ Α’ μετά τῆς Α.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου εἰς ἀνάμνησιν τῆς πρό πεντηκονταετίας συναντήσεως εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν τοῦ μακαριστοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου καί τοῦ Πάπα Ρώμης Παύλου τοῦ ΣΤ’.

Τήν συνάντησιν ταύτην ἐφιλοξένησε τό Πατριαρχεῖον  Ἱεροσολύμων καί ἡ ἐν αὐτῷ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης καί ἡ Ἀδελφότης τῶν Φραγκισκανῶν μοναχῶν, συμφώνως πρός πρόγραμμα συνταχθέν τῇ συνεργασίᾳ ἀμφοτέρων.

Συμφώνως πρός τό πρόγραμμα τοῦτο, ὁ Πάπας Ρώμης κ. Φραγκῖσκος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Κουστῳδοῦ τῆς Ἁγίας Γῆς π. Πιέρ Μπατίστα Πιζαμπάλλα καί τοῦ Ἀρμενίου Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ. Νουρχάν, προσῆλθεν εἰς τήν Αὐλήν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἀπό τῆς συνοικίας Muristan διά τῆς Πύλης τοῦ Μετοχίου τῆς Γεθσημανῆς, ὁ δέ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου καί τῶν Ἀρχιερέων  συνοδῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ καί τῶν Ἱεροσολύμων, προσῆλθεν ἀπό τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Χριστιανικῆς Ὁδοῦ διά τῆς Πύλης τῆς Ἁγίας Ἑλένης.

Προελθόντες ἀπό τῶν δύο Πυλῶν τούτων, ὁ Πάπας καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, εἰς τήν ἀρχήν καί τό κέντρον τῆς Αὐλῆς τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἠσπάσαντο ἀλλήλους εἰς ἔνδειξιν καί μαρτυρίαν ἀγάπης καί διαθέσεως συνεχίσεως τοῦ πρό πεντηκονταετίας ἀρξαμένου θεολογικοῦ διαλόγου.

Ἐντεῦθεν οἱ δύο Προκαθήμενοι προεχώρησαν πρός τήν Πύλην τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα ὑπεδέχθησαν Αὐτούς οἱ τρεῖς ἡγούμενοι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἤτοι ὁ ἡμέτερος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος, ὁ Φραγκισκανός καί ὁ Ἀρμένιος.

Ἐν συνεχείᾳ οἱ Προκαθήμενοι ἠσπάσαντο τόν λίθον τῆς Ἁγίας Ἀποκαθηλώσεως, ἐν ᾧ ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς χορῳδίας τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, διευθυνομένης ὑπό τοῦ Πρωτοψάλτου αὐτῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου ἐψάλλετο τό «Εἰσελεύσομαι…» καί ἐν ᾧ οἱ δύο Πατριάρχαι μετέβαινον ἀπό τῆς Ἁγίας  Ἀποκαθηλώσεως πρός τόν Πανάγιον Τάφον ἐψάλλετο τό: «Τόν Τάφον Σου Σωτήρ».

Φθάσαντες ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου οἱ δύο Προκαθήμενοι, ἐκάθισαν, κατά τήν ὁρισθεῖσαν ἐν τῷ προγράμματι τάξιν, Αὐτοί καί οἱ μετ’ Αὐτῶν, ἐν ᾧ ὁ λαός, 400 πιστοί, εἶχον προσέλθει καί προκαθίσει εἰς τάς καθορισθείσας θέσεις αὐτῶν.

Πάντων κατά τάξιν καί ἡσυχίαν καθισαμένων, ἠκολούθησε συμφώνως πρός τό πρόγραμμα ἡ προσφώνησις τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου ἐξ ὀνόματος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τῶν Φραγκισκανῶν καί τῶν Ἀρμενίων, ἔχουσα ἀγγλιστί ὡς ἕπεται, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: https://en.jerusalem-patriarchate.info/2014/05/25/7064

Ἀκολούθως δέ ἐψάλησαν ὕμνοι τινές καί ἀνεγνώσθησαν αἱ Εὐαγγελικαί περικοπαί τῆς Ἀναστάσεως.

Ἠκολούθησαν αἱ ὁμιλίαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου καί τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου καί ἡ ἀνταλλαγή τοῦ ἀσπασμοῦ τῆς εἰρήνης.

Μετά ταῦτα ἀπηγγέλθη τό «Πάτερ ἡμῶν» ἰταλιστί ὑπό τοῦ Πάπα Ρώμης καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί εἰς τήν ἰδίαν ἑκάστου γλῶσσαν ὑπό τῶν προσκεκλημένων, μεθ’ ὅ καί οἱ Προκαθήμενοι προσεκύνησαν εἰς τό ἐνδότερον τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.

Σημειωθήτω ὅτι οἱ ὕμνοι ἐψάλησαν καί αἱ Εὐαγγελικαί περικοπαί ἀνεγνώσθησαν ἄνευ λειτουργικῶν ἀμφίων, λόγῳ τῆς ἐλλείψεως πλήρους κοινωνίας μεταξύ Ρωμαιοκαθολικῆς καί Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Μετά τήν λῆξιν τῆς τελετῆς ταύτης οἱ Προκαθήμενοι μετά μικρᾶς συνοδείας ἀνῆλθον καί προσεκύνησαν εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν.

Κατελθόντες ἀπό τοῦ  Φρικτοῦ Γολγοθᾶ οἱ Προκαθήμενοι, καί οἱ προσκληθέντες ὑπό τούτων, ἦλθον εἰς τό Λατινικόν Πατριαρχεῖον, ἔνθα παρεκάθισαν εἰς δεξίωσιν.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

 httpv://youtu.be/TU4aj2BUdeY