1

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

Ἀπό Πέμπτης, 3ης / 16ης ἕως καί Κυριακῆς, 13ης /26ης Ἰουνίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ ἐξ Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων, ἐκ Συμβούλων καί Γραμματειακοῦ προσώπικοῦ μετέχει εἰς τάς ἐργασίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας, συγκαλουμένης εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν Χανίων Κρήτης.

Λεπτομερείας περί τῆς συμμετοχῆς ταύτης τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων θά ἀναρτήσῃ ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τό πρόγραμμα τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.