1

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ Ε’ ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ.

Τήν Κυριακήν, 28ην Σεπτεμβρίου /11ην Ὀκτωβρίου 2015, ἔλαβε χώραν εἰς τόν ἱερόν Ναόν τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ἐν Σαμπεζύ τῆς Γενεύης Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Συλλείτουργον τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τῶν μετεχουσῶν εἰς τάς ἐργασίας τῆς Ε’ Προσυνοδικῆς Διασκέψεως ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς ὁρισθείσης ὑπό τῆς Συνάξεως τῶν Προκαθημένων, ὅπως συγκληθῇ τό ἔτος 2016 εἰς Κωνσταντινούπολιν.

Εἰς τό Συλλείτουργον τοῦτο, συνελειτούργησαν, προεξάρχοντος  τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου Σαμπεζύ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, οἱ πρῶτοι τῶν Ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τῶν Ἐκπροσώπων  τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καί τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας μή παραστάντων, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου δέ Ἱεροσολύμων, ἀποφάσει τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, φέρων τα πρωτεῖα τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας εἰς τήν Ἐπιτροπήν αὐτῆς, τήν μετέχουσαν εἰς τάς ἐργασίας τῆς Ε’ ταύτης Προσυνοδικῆς καί ἀποτελουμένης ἐκ τοῦ συλλειτουργήσαντος Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος καί τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ καθηγητοῦ τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Θεοδώρου Γιάγκου.

Αἱ ἐργασίαι τῆς Διασκέψεως θά συνεχισθοῦν ἕως τό Σάββατον, 4ην /17ην Ὀκτωβρίου 2015, θέματα δέ αὐτῶν θά εἶναι τό  Αὐτόνομον Καθεστώς καί ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ καί ἡ τελική ἔγκρισις τῶν ὑπό τῆς ἀποφάσεως τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, συσταθείσης Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁμοφώνως ἐπενεχθεισῶν τροποποιήσεων τῶν ὑπό τῶν Β΄ καί Γ’  Προσυνοδικῶν Διασκέψεων ἐγκριθέντων κειμένων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.