1

Η ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΛΙΤΗ

Τήν Πέμπτην, 15ην/ 28ην Ἰουλίου 2022, ἐξεδήμησε πρός Κύριον ὁ πολιός τήν ἡλικίαν καί πολύς τήν ἐπιστήμην τῆς Θεολογίας, τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί θύραθεν παιδείας, ὁμότιμος καθηγητής τῆς Καινῆς Διαθήκης εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μακαριστός Γεώργιος Γαλίτης.

Τό Σάββατον, 17ην /30ήν Ἰουλίου 2022, ἐψάλη ἡ Νεκρώσιμος Ἀκολουθία τοῦ ἐκλιπόντος εἰς τόν ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀνθούσης Ἀττικῆς, προεξάρχοντος τοῦ ἀντιπροσώπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, συνιερουργούντων τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου καί τῇ παρουσίᾳ τῶν θυγατέρων αὐτοῦ, Γιούλης, Πέλης καί Λυδίας, τῶν γαμβρῶν αὐτοῦ, κ. Παρασκευοπούλου, κ. Κυρβασίλη καί κ. Καρακόλη, ἐγγόνων καί δισεγγόνων αὐτοῦ, τοῦ ἀντιπροσώπου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὠρεῶν κ. Φιλοθέου καί τοῦ Κοσμήτορος καί καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Τόν ἐπικήδειον λόγον ἐξεφώνησεν ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος.

Ὁ μεταστάς πρός Κύριον φίλτατος καί σεβαστός καθηγητής ὑπῆρξεν ἐπί δεκαετίας συνεργάτης καί συμπαραστάτης τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, σύμβουλος αὐτοῦ εἰς ποικίλα Θεολογικά καί Ἐκκλησιαστικά θέματα καί ἀντιπρόσωπος εἰς Διορθόδοξα καί Διαχριστιανικά Συνέδρια, ὡς ἀναλυτικώτερον ἀναφέρεται εἰς τήν ἐπισυναπτομένην προσφώνησιν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου, τήν ὁποίαν ἀνέγνωσεν ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Ἀθήνας Ἀρχιμανδρίτης π. Ραφαήλ:

 ” Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

 Μετά λύπης πολλῆς ἐπληροφορήθημεν τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ μακαριστοῦ καθηγητοῦ Πανεπιστημιακῆς Θεολογίας προσκυνητοῦ Γεωργίου Γαλίτη.

Μετά τοῦ μεταστάντος πρός Κύριον συνεδεόμεθα διά στενῆς ἐκκλησιαστικῆς συνεργασίας ἀπό πολλῶν ἐτῶν. Συνηντώμεθα ἤδη ἀπό τῶν ἐτῶν τῆς καθηγεσίας αὐτοῦ εἰς τό Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης καί ἀκολούθως εἰς τό Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν, ὁσάκις ἐξεκκλησιάζετο εἰς τό ἐν Ἀθήναις Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου. 

Εἴμεθα μάρτυρες τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ μακαριστός καθηγητής Γεώργιος Γαλίτης ἐνεφορεῖτο ὑπό βαθείας πίστεως πρός τόν Ἐνανθρωπήσαντα, Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα Κύριον καί ὑπό ἀφοσιώσεως εἰς τήν διδασκαλίαν Αὐτοῦ ἐν τῷ Εὐαγγελίω καί εἰς τό Σῶμα Αὐτοῦ τήν Ἐκκλησίαν. Ἔχων ὡς πυξίδα τήν πίστιν ταύτην ἀνεδείχθη γνήσιος καί ἀκάματος θεράπων τῆς ἐπιστήμης τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας.  Ταύτην ἐπαρουσίασεν ἑρμηνευτικῶς εἰς πλεῖστα ἔγκριτα Θεολογικά συγγράμματα αὐτοῦ καί ὡσαύτως ἐξέθεσεν εἰς Διορθόδοξα καί Διαχριστιανικά Συνέδρια καί δή ὡς ἀντιπρόσωπος ἐπί ἔτη τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τόν διάλογον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μετά τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς καί εἰς συνεδριάσεις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν διά τήν προετοιμασίαν τῆς ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Μετά ζήλου ἠγωνίσθη ὑπέρ τῆς ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν διά τῆς γραφίδος αὐτοῦ εἰς τό διευθυνόμενον ὑπ’ αὐτοῦ περιοδικόν «Ἀνάπλασις» καί μετά ζωηροῦ ἐνδιαφέροντος εἰργάσθη διά τήν ἐπαναλειτουργίαν τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Ὁ Θεός ηὐλόγησεν αὐτόν διά μακροζωΐας, δι’ εὐλαβῶν τέκνων, ἐγγόνων καί δισεγγόνων καί ἐνίσχυσεν δι’ ὑπομονῆς καί καρτερίας εἰς τήν ἀσθένειαν αὐτοῦ.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διατηρεῖ εὐγνωμόνως ζωηράν τήν μνήμην τῆς συνεργασίας αὐτοῦ, συλλυπεῖται βαθέως τήν εὐλαβεστάτην σύζυγον αὐτοῦ, θυγατέρας, ἐγγόνους καί δισεγγόνους καί λοιπούς συγγενεῖς καί δέεται ἀπό τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ, ὅπως ὁ καί νεκρῶν καί ζώντων τήν ἐξουσίαν ἔχων, ἀθάνατος Βασιλεύς καί δίκαιος κριτής, Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀναπαύσῃ αὐτόν ἐν χώρᾳ ζώντων μετά δικαίων «καί ἀποδώσῃ αὐτῷ τόν τῆς δικαιοσύνης στέφανον» (Τιμ. Β’, 4,8) καί παραμυθήσῃ  διά τῆς ἐνισχυτικῆς παραμυθίας Αὐτοῦ πάντας τούς τιμῶντας τήν μνήμην αὐτοῦ διά τῆς παρουσίας αὐτῶν εἰς τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν ταύτην.

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη!” 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας