1

Η ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΚΕΛΑΔΙΩΝΟΣ.

Λίαν πρωΐ τῆς Τρίτης, 14ης/ 27ης Ὀκτωβρίου 2015, ἐξεδήμησεν πρός Κύριον εἰς τήν ἐν τῷ Πατριαρχείῳ οἰκίαν αὐτοῦ, κατόπιν τετραμήνου ἀσθενείας καί συνεχοῦς ἰατρικῆς νοσοκομειακῆς περιθάλψεως ὁ Ἁγιοταφίτης Γέρων Καμαράσης καί μέλος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου μακαριστός Ἀρχιμανδρίτης Κελαδίων.

Εὐθύς ὡς ἐγνώσθη ὁ θάνατος αὐτοῦ, ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς θείας Λειτουργίας ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία τοῦ ἐκλιπόντος ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν Κελαδίωνος θά τελεσθῇ αὔριον, Τετάρτην 15ην / 28ην Ὀκτωβρίου 2015, τήν 13.00 μ.μ. ὥραν εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου. Κατά τήν νεκρώσιμον ἀκολουθίαν ταύτην θά ἐκφωνηθῇ καί ὁ ἐπικήδειος λόγος, ἐκ τοῦ ὁποίου οἱ ἀναγνῶσται τῆς Ἱστοσελίδος τοῦ Πατριαρχείου θά πληροφορηθοῦν πλείονα περί τῆς ἀφωσιωμένης διακονίας αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα.

Κύριος ὁ Θεός ἀναπαύσαι τήν ψυχήν αὐτοῦ ἐν χώρᾳ ζώντων μετά ὁσίων καί δικαίων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.