1

Η ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ

Ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ἀναγγέλλει μετά λύπης, οὐχ ἧττον λύπης Κυρίου, σαρκί Σταυρωθέντος καί ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντος τήν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἐκδημίαν τοῦ μέλους αὐτῆς Ἀρχιμανδρίτου Μαρτυρίου Ντίκεϋ.

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Μαρτύριος, κατά κόσμον Μαρῖνος Ντίκεϋ, εἰδικευμένος ἄριστα εἰς τήν Πληροφορικήν, ἐνετάχθη εἰς τήν Ἀγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα ὡς μοναχός τόν Σεπτέμβριον τοῦ ἔτους 2009 καί ἐχειροτονήθη διάκονος τόν Νοέμβριον τοῦ 2009, ἱερεύς δέ τό ἔτος 2014 καί ἔλαβε τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τό ἔτος 2019.

Ὑπηρέτησεν εὐσυνειδήτως εἰς τάς ἀνατεθείσας αὐτῷ διακονίας, ἤτοι εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τήν Ἀρχιγραμματείαν, τήν Πατριαρχικήν Σχολήν Σιών, τήν Οἰκονομικήν Ἐπιτροπήν, τήν εἰς Κύπρον Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου καί κατά τά τελευταῖα ἔτη εἰς τό προσκύνημα τῆς Μαδηβᾶς.

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 19ης Μαΐου / 1ης Ἰουνίου 2020, εὑρέθη νεκρός εἰς τό δωμάτιον αὐτοῦ ὑπό τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Μαδηβᾶ Ἀρχιμανδρίτου Ραφαήλ καί μετηνέχθη εἰς νοσοκομεῖον τῆς πόλεως αὐτῆς, ἔνθα καί ἐπεβεβαιώθη ὁ θάνατος αὐτοῦ, ὡς προκληθείς ἐκ καρδιακοῦ ἐπεισοδίου.

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 20ῆς Μαΐου/ 2ας Ιουνίου 2020, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἡμέρας αὐτῆς ἐψάλη ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία αὐτοῦ ἐν Μαδηβᾷ, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρου καί συμμετεχόντων τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Ἰννοκεντίου καί Ἱερωνύμου  καί ἱερέων καί μελῶν τοῦ ποιμνίου τῆς Μαδηβᾶ.

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας