1

Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ.

Τήν Τρίτην, 10ην /23ην Δεκεμβρίου 2014, διωργανώθη ἐκδήλωσις συναντήσεως ἐκπροσώπων Ἰουδαϊσμοῦ καί Χριστιανισμοῦ ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Τουρισμοῦ τοῦ Ἰσραήλ ἐπί τῇ Ἰουδαϊκῇ ἑορτῇ τῆς Χαννουκά (Ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος), τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Νέου Ἔτους 2015, εἰς τό Mercaz Shimson – Κέντρον Σιμσῶν εἰς τήν περιοχήν Μπέτ Σμουέλ τῆς Δυτικῆς Ἱερουσαλήμ ἔναντι τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ καί τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών.

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν αὐτήν ὁ Ὑπουργός Τουρισμοῦ τοῦ Ἰσραήλ κ. Οὔζη Λαντάου καί αἱ συνεργάτιδες αὐτοῦ κα Ἀχούβα, κα Γιορντάνα, κα Νάνσυ ὑπεδέχθησαν εἰς τήν ἐκδήλωσιν καί παρέθεσαν γεῦμα εἰς τούς ἐκπροσώπους τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἱερουσαλήμ, ἤτοι τοῦ Ἕλληνος Πατριάρχου, τοῦ Ἐκπροσώπου τοῦ Λατίνου Πατριάρχου, τοῦ Κουστωδοῦ τῆς Ἁγίας Γῆς, τοῦ Αἰθίοπος Ἀρχιεπισκόπου, καί τοῦ Ἀντιπροσώπου τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας, τοῦ κυρίου Σεζάρ Μαρζῆε, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, καί ἐκπροσώπων τῆς Ἀστυνομίας καί τῆς Πολιτικῆς Διοικήσεως, τοῦ στρατοῦ τοῦ Ἰσραήλ, Πρέσβεις κρατῶν κ.ἄ.

Ἡ ἐκδήλωσις αὐτή διωργανώθη παρά τοῦ Ὑπουργείου Τουρισμοῦ τοῦ Ἰσραήλ, διά νά ἐνημερώσῃ τούς μετέχοντας εἰς αὐτήν περί τῶν προσπαθειῶν αὐτοῦ διά τήν δημιουργίαν τῶν προϋποθέσεων ἐκείνων, αἱ ὁποῖαι ἐνθαρρύνουν τούς προσκυνητάς καί περιηγητάς, νά ἐπισκέπτωνται τά Χριστιανικά προσκυνήματα τοῦ Ἰσραήλ.

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν αὐτήν καί εἰς τήν προσφώνησίν του ὁ Ὑπουργός Τουρισμοῦ τοῦ Ἰσραήλ κ. Οὔζη Λαντάου εἶπεν ὅτι ἐξ ὅσων γνωρίζει, εἰς τόν Χριστιανισμόν ἔχουν μεγάλην σημασίαν αἱ ἀρεταί τῆς ἀγάπης, τῆς ἀνεκτικότητος καί τῆς προσωπικῆς ἐπιδιώξεως τῆς εἰρήνης καί ὅτι εἰς τό πνεῦμα τῶν ἀρετῶν αὐτῶν, τό Ὑπουργεῖον Τουρισμοῦ τοῦ Ἰσραήλ καλεῖ τούς ἐκπροσώπους τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς, διά νά βεβαιώσῃ αὐτούς διά τήν ἀσφάλειαν ἡ ὁποία ὑπάρχει εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ διά τούς προσκυνητάς, οἱ ὁποῖοι ἐπισκέπτονται τήν ἁγίαν Γῆν ἐν ὄψει μάλιστα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων.

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην ἐξεφώνησε προσφώνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἡ ὁποία ἔχει ἀγγλιστί ὡς ἕπεται, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον:
https://en.jerusalem-patriarchate.info/2014/12/23/10753

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.