1

Η ΠΡΕΣΒΥΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τρίτην, 12ην /25ην Φεβρουαρίου 2014, ἡ Πρέσβυς τῆς Ρουμανίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Andrea Păstârnac ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον. Τήν νέαν Πρέσβυν τῆς Ρουμανίας εἰς τό Ἰσραήλ ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

 Ἡ κ. Andrea Păstârnac ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ἐπί τῇ προσφάτῳ ἀναλήψει τῶν πρεσβευτικῶν αὐτῆς καθηκόντων καί προκειμένου νά ἐκφράσῃ τήν χαράν αὐτῆς ἐπί τῇ ὑπογραφείσῃ συμφωνίᾳ ἀποκαταστάσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μεταξύ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί Πατριαρχείου Ρουμανίας (ἴδε σχετ. ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: https://jerusalem-patriarchate.info/2014/02/03/11043 , ἅμα δέ ἵνα ἐπιδόσῃ τῷ Μακαριωτάτῳ ἐπιστολήν εὐχαριστήριον τοῦ Προέδρου τῆς Ρουμανίας H.E. Mr. Traian Băsescu, ἐπισκεφθέντος προσφάτως τό Ἰσραήλ καί τό Πατριαρχεῖον διά τήν ὑπογραφεῖσαν ταύτην συμφωνίαν, ἀνοίγουσαν τήν ὁδόν διά νέας καρποφόρους σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων μετά τῆς χώρας καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῆς καταστάσεως τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί τῆς συμπαραστάσεως τοῦ Πατριαρχείου καί τῶν Ὀρθοδόξων Πρεσβειῶν πρός αὐτούς καί περί τῆς συμβολῆς τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν διατήρησιν τοῦ status quo τῆς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ἀντηλλάγησαν τά φιλόφρονα δῶρα καί αἱ φιλόφρονες εὐχαί.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας. 

httpv://youtu.be/ZbLaLUYRsY4