1

Η ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τετάρτη τῆς Διακαινισίμου, 25ην Ἀπριλίου /8ην Μαΐου 2013, ἡ Ἀδελφότης-Κουστωδία τῶν  Φραγκισκανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς ὑπό τῶν ἡγούμενον αὐτῆς π. Pierre Batista Pizzaballa, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα.

Ἐξ ὀνόματος τῆς Ἀδελφότητος ὁ ἡγούμενος αὐτῆς προσεφώνησε τόν Μακαριώτατο Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, τόν ὑποδεχθέντα αὐτήν μετά τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, μετά τοῦ Χριστός Ἀνέστη, τοῦ χαρμοσύνου καί ἐλπιδοφόρου χριστιανικοῦ χαιρετισμοῦ καί ηὐχαρίστησεν Αὐτόν διά τήν χριστιανικήν Αὐτοῦ ὁμολογίαν εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν Ἱερουσαλήμ τήν σημασίαν τοσαύτως καί τηλικαῦτα διά τούς Χριστιανούς ὡς καί διά τήν συνεργασίαν Αὐτοῦ διά τήν ὑποστήριξιν τῶν δικαιωμάτων τῶν Χριστιανῶν ἐν αὐτῇ.

Ἀντιφωνῶν ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τόν Κουστωδόν διά τήν συνεργασίαν τῆς Ἀδελφότητος τῶν Φραγκισκανῶν εἰς τήν εἰρηνικήν χριστιανικήν διάδοσιν ἐπί τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί διά τήν διατήρησιν τοῦ χριστιανικοῦ χαρακτῆρος τῆς Ἱερουσαλήμ ὡς πόλεως ἐχούσης μεγάλην σημασίαν ὡς ἐκ τοῦ ἐν αὐτῇ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως διά τήν ζωήν τῶν ἐντοπίων κατοίκων αὐτῆς καί τῶν προσερχομένων εἰς αὐτήν προσκυνητῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder