1

Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΗΘΛΕΕΜ.

Τήν Δευτέραν, 24ην Δεκεμβρίου 2013 / 6ην Ἰανουαρίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, συμφώνως πρός τήν ἀρχαίαν τάξιν αὐτοῦ ἡ ἑορτή τῆς Παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων εἰς τήν Βηθλεέμ.

Συμφώνως πρός τό ἐγκεκριμένον πρόγραμμα, τήν 9ην π.μ. ὥραν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου τήν Ἰσραηλινήν Ἀστυνομίαν εἰς τήν καθιερωμένην διά τήν ἑορτήν ἐπίσκεψιν.

Ἐν συνεχείᾳ, τῇ συνοδείᾳ τῆς Ἀστυνομίας καί τῇ προπορεύσει τῶν Ἑλληνορθοδόξων Προσκόπων, ἡ Πρατριαρχική Ἁγιοταφιτική Συνοδεία μετέβη εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαυίδ. Ἐκ τῆς Πύλης τοῦ Δαυίδ ὁ Μακαριώτατος καί οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες ἐπεβιβάσθησαν ὀχημάτων καί μετέβησαν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ.

Ἐνταῦθα ἔλαβε χώραν ὑποδοχή τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας ὑπό τοῦ Ἠγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Παϊσίου, τῶν ἐκπροσώπων τῆς Κοινότητος Βηθλεέμ, Μπετζάλλας καί Χωρίου τῶν Ποιμένων καί τῆς Ἰσραηλινῆς Στρατιωτικῆς Διοικήσεως τῆς Βηθλεέμ. Μετά τήν προσέλευσιν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν καί τήν σύντομον δεξίωσιν ὁ Μακαριώτατος ἀνεχώρησεν δι’ ὀχήματος πρός τήν Βηθλεέμ, προπορευόμενων τριῶν Ἰσραηλινῶν ἰππέων μέχρι τοῦ Ἐλέγχου τοῦ Τάφου τῆς Ραχήλ. Ἀπό τοῦ Τάφου τῆς Ραχήλ καί ἐντεῦθεν προεπορεύθησαν τοῦ Πατριαρχικοῦ ὀχήματος, τιμητικῶς, Παλαιστίνιοι μοτοσυκλετισταί Ἀστυνομικοί ἕως καί τήν πλατεῖαν τῆς πόλεως τῆς Βηθλεέμ. Ἐνταῦθα ὑπεδέχθη διά προσφωνήσεως τόν Μακαριώτατον ὁ Πατριαρχικός ἐν Βηθλεέμ Ἐπίτροπος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος, ἡ Δήμαρχος τῆς Βηθλεέμ κα Βέρα Μπαμπίς, ὁ Νομάρχης Ἀμπτούλ Φατάχ Χαμαΐλε, ὁ Ὑπουργός Ζιγιάντ Ἰλ Μπάντακ, ἡ ἐπί τῶν Χριστιανικῶν ὑποθέσεων Παλαιστιανική Ἐπιτροπή καί πλῆθος λαοῦ, Προσκυνητῶν καί Χριστιανῶν κατοίκων τῆς Βηθλεέμ, προπορευομένων πολλῶν Προσκοπικῶν Σωμάτων.

Ἐκ τοῦ σημείου τῆς ὑποδοχῆς ὁ Μακαριώτατος ἐπορεύθη πρός τήν εἴσοδον τῆς Βασιλικῆς τῆς Βηθλεέμ, προπορευομένων τῶν ἐνδεδυμένων Ἱερέων, ψαλλόντων «Ἡ Γέννησις Σου Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τό τῆς γνώσεως …».

Εἰσελθών ὁ Μακαριώτατος, τῆς ἱερατικῆς συνοδείας προπορευομένης, διῆλθε τήν Βασιλικήν ἄχρι τοῦ εἰκονοστασίου, κατῆλθεν εἰς τό Σπήλαιον διά τῆς νοτίου πύλης καί προσεκύνησε εἰς τόν Ἀστέρα καί τήν Φάτνην, ἀνῆλθε διά τῆς βορείου πύλης καί ἐλθών πρό τοῦ εἰκονοστασίου, ηὐλόγησε καί ἀνελθών ἐπί τοῦ θρόνου προεξῆρξε τῆς Ἀκολουθίας τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἄχρι τῆς 3.30 μ.μ. ὥρας.

Ἅμα τῇ λήξει τοῦ Ἑσπερινοῦ ἡ Πατριαρχική Συνοδεία διά τῆς θύρας τοῦ Βαπτιστηρίου ἦλθεν εἰς τό ἡγουμενεῖον καί παρεκάθισεν εἰς τράπεζαν, παρατεθεῖσαν ὑπό τοῦ ἡγουμένου Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου.

Τό ἑσπέρας τῆς ἡμέρας τῆς Παραμονῆς ὁ Μακαριώτατος διά τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου παρέθεσε δεξίωσιν, εἰς τήν ὁποίαν ἦτο προσκεκλημένος ὁ Πρόεδρος τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους Ἐξοχώτατος κ. Μαχμούτ Ἀμπάς-Ἀμποῦ Μάζεν, ὁ φιλοξενούμενος τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους Πρόεδρος τῆς Σρι-Λάνκα μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Βασιλέως τῆς Ἰορδανίας κ. Σαμίρ Χάλασα, προσωπικότητες τῆς Παλαιστινιακῆς Κυβερνήσεως ὡς ὁ Πρωθυπουργός κ. Ράμζη Χαμντάλλα, ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Ριάντ Ἰσμάλικη καί μέλη τοῦ Ὀρθοδόξου ἡμῶν ποιμνίου.

Διά τῆς δεξιώσεως ταύτης εἰσῆλθεν εἰς τό τέλος αὐτῆς ἡ ἑορτή τῆς Παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/xzu4GsDE_TQ