1

Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Κυριακήν, 5ην /18ην Ἰανουαρίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν καί προσκυνηματικήν τάξιν αὐτοῦ ἡ ἑορτή τῆς Παραμονῆς τῶν Θεοφανείων.

Α’ Ἡ ἑορτή εἰς Ἱεροσόλυμα.

Ἐνωρίς τήν πρωΐαν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας ἐτελέσθη εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ὁ Ὄρθρος καί ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἐν τῷ τέλει δέ αὐτῆς ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ, ὅν ἔλαβον πρός Ἁγιασμόν οἱ μετασχόντες τῆς Ἀκολουθίας, ὁ προεξάρχων αὐτῆς Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖς Ἁγιοταφῖται καί προσκυνηταί.

Ἅμα τῇ λήξει τοῦ Ἁγιασμοῦ, ὁ Μακαριώτατος, ἐνδεδυμένος τόν μανδύαν καί συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων ἀνῆλθεν εἰς τό Πατριαρχεῖον, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου τό Ἀπολυτίκιον τῶν Θεοφανείων «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου, Κύριε…».

Εἰς τό Πατριαρχεῖον ἀνεπέμφθη δέησις, ἐψάλη ὁ Πατριαρχικός Πολυχρονισμός καί ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη διά τόν Ἁγιασμόν τόν ἐφημέριον τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Σεβαστείας κ.κ. Θεοδόσιον, προεξάρξαντα τῆς τελετῆς τῆς Παραμονῆς τῶν Θεοφανείων εἰς τό Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου διά τήν Ἀραβόφωνον Κοινότητα.

Β’ Εἰς τόν ποταμόν Ἰορδάνην.

Εὐθύς μετά ταῦτα, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου ἀνεχώρησε διά τόν Ἰορδάνην ποταμόν.

Ὁ Μακαριώτατος διῆλθε διά τῆς Ἱεριχοῦς καί ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου, ἔνθα ἡ συκομορέα τοῦ Ζακχαίου, ἧς ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλούμενος, ὑπεδέχθη τόν Μακαριώτατον εἰς τό ἡγουμενεῖον, καί ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη τόν Νομάρχην τῆς Ἱεριχοῦς τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους. Ἐνταῦθα εἰς τόν Νομάρχην ἐπεφυλάχθη ὑποδοχή εἰς τόν Μακαριώτατον. Ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε τόν Νομάρχην, διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀραβιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: https://en.jerusalem-patriarchate.info/ar/2015/01/18/9544

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐξῆλθε τοῦ ἐδάφους τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους, διερχόμενος διά τῆς σιδηρᾶς συνοριακῆς πύλης, ἔνθα ὑπεδέχθησαν Αὐτόν Ἰσραηλινοί στρατιωτικοί καί ἐσυνώδευσαν Αὐτόν ἕως τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου παρά τόν Ἰορδάνην ποταμόν.

Ἐνταῦθα, εἰς τό προαύλιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἐπεφυλάχθη θερμοτάτη ὑποδοχή εἰς τόν Μακαριώτατον ὑπό τοῦ Ἰσραηλινοῦ στρατοῦ τῆς περιοχῆς Ἱεριχοῦς, τῶν Προσκόπων παρελαυνόντων καί πολλοῦ λαοῦ, τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀββᾶ Γερασίμου π. Χρυσοστόμου, τοῦ καί Ἐπιστάτου τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου, Ἀρχιερέων καί Ἱερέων τοῦ Πατριαρχείου καί παρεπιδημούντων Ἱερέων ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐνδεδυμένων πλήρη ἱερατικήν στολήν.

Εἰσελθών ὁ Μακαριώτατος εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Μονῆς ταύτης, ἀνακαινιζομένης ἐκ τῶν φθορῶν τοῦ πολέμου τῶν ἕξ ἡμερῶν δαπάναις τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σαρανταρίου Ὄρους Ἀρχιμανδρίτου π. Γερασίμου, προεξῆρξε τῆς Ἀκολουθίας τῆς Θ’ Ὥρας τῶν Θεοφανείων καί ἀκολούθως ἐν πομπῇ πεζῆ, ἐν ᾧ ἐψάλλετο τό «ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου Κύριε» ὑπό τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου ἑλληνιστί καί ρωσιστί καί ὑπό Ἀραβοφώνων ἱερέων καί μελῶν τοῦ ποιμνίου ἀραβιστί.

Ὁ Μακαριώτατος ἔφθασεν εἰς τάς ὄχθας τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ καί ἐκεῖ ἐπί τῆς ἐστημένης ἐξέδρας ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη, καί ἐν συνεχείᾳ έβάπτισε τόν Τίμιον Σταυρόν εἰς αὐτόν τοῦτον τόν Ἰορδάνην ποταμόν, οὗ τά ὕδατα ἡγίασεν ὁ Κύριος βαπτισθείς ἐν ᾧ ἐψάλλετο τό «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου, Κύριε…» ὑπό τοῦ κλήρου καί τοῦ ἐν ἀγαλλιάσει ἀλαλάζοντος λαοῦ.

Ἐν τέλει ὁ Μακαριώτατος καί ἡ συνοδεία Αὐτοῦ παρεκάθισαν εἰς τράπεζαν εἰς τήν ἱεράν Μονήν Ἀββᾶ Γερασίμου, παρατεθεῖσαν ὑπό τοῦ ἡγουμένου αὐτῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/KakMPI-Lglw

httpv://youtu.be/7Y3sRSAQJVM