1

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΤΟΥ

Ἡ Μονή αὐτή, κειμένη εἰς τήν Δυτικήν Ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ, μεταξύ τῆς τοποθεσίας τῆς βαπτίσεως τοῦ Κυρίου καί τῆς Νεκρᾶς θαλάσσης, θεωρεῖται εἶναι μία ἐκ τῶν ἀρχαίων λαυρῶν τῆς ἐρήμου τοῦ Ἰορδάνου. Ἱδρύθη ὑπό τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου, ὁ ὁποῖος προσῆλθεν ἀπό τήν περιοχήν τῆς Λυκίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἰς τούς Ἁγίους Τόπους τό 451μ.Χ., ἔτος συγκλήσεως τῆς Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

Κατ’ ἀρχάς ἔζησεν εἰς μοναστήρια καί ἐρημητήρια τῆς κοιλάδος τοῦ Ἰορδάνου καί ἐδέχθη ἐπήρειαν τῆς μαινομένης τότε Μονοφυσιτικῆς αἱρέσεως.  Ἐξ αὐτῆς ἐπανέφερεν αὐτόν εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν ὁ πατήρ τῆς Ἐκκλησίας, Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας.

Μετά τοῦτο ἵδρυσε Μονήν, ἡ ὁποία ἀναφέρεται καί ὡς Μονή Καλαμῶνος καί ἐδέχθη καί καθωδήγησεν εἰς αὐτήν πλῆθος ὀρθοδόξων μοναχῶν, γινόμενος ὁ ἴδιος πρότυπον καί κανών προσευχῆς, νηστείας, ὀρθοδοξίας καί ὀρθοπραξίας, φθάνων εἰς τήν κατάστασιν τῆς θεώσεως, ὡς μαρτυροῦν τά πολλά σημεῖα αὐτοῦ, ἐκ τῶν ὁποίων καί ἡ ἐν ἁρμονίᾳ ζωή αὐτοῦ μεθ’ ἑνός λέοντος, ἱστορουμένου εἰς τήν ἱεράν αὐτοῦ εἰκόνα.

Ὁ Ἅγιος ἐκοιμήθη τό 475 μ.Χ., ἡ Μονή του ὅμως, ἄλλοτε μέ περισσοτέρους καί ἄλλοτε μέ ὀλιγωτέρους μοναχούς, παρέμεινε διά μέσου τῶν αἰώνων ὡς μία τῶν κυριωτέρων ἐρημικῶν Μονῶν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, δεχομένη, ἀσκοῦσα καί τελειοῦσα μοναχούς διά τήν διακονίαν αὐτῶν εἰς τήν Σιωνίτιδα Ἐκκλησίαν, τά Πανάγια Προσκυνήματα καί τά μοναστήρια τῆς ἐρήμου.

Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Γερασίμου τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ, τήν Τετάρτην 4ην/17ην Μαρτίου 2010, ἐτελέσθη  εἰς τήν ὁμώνυμον Ἱεράν αὐτήν Μονήν θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, κ.κ. Θεοφίλου, εἰς τόν Ὁποῖον ἐπεφυλάχθη λαμπρά ὑποδοχή ὑπό τοῦ ἡγουμένου Πανοσιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου. Τῇ Α.Θ.Μ. συνελειτούργησαν πολλοί ἱερεῖς  τοῦ Πατριαρχείου καί ἕτεροι ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας καί Σερβίας, συμπροσευχομένων Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου καί συμμετεχόντων μοναχῶν, μοναζουσῶν καί πολλῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Μετά τό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας ἠκολούθησεν λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Γερασίμου πέριξ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, προπορευομένων τῶν ἐντοπίων προσκόπων τῆς Ἱεριχοῦς, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου καί τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἰορδανίαν κ. Ἡρακλέους Ἀστεριάδου.

Εἰς τήν παρατεθεῖσαν νηστήσιμον μέν, πλουσίαν ὅμως τράπεζαν ὑπό τοῦ καθηγουμένου τῆς Μονῆς Πανοσιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου, ὁ Μακαριώτατος ἐξῇρε τό ἐπιτελούμενον ὑπ’ αὐτοῦ ἀνακαινιστικόν, φιλανθρωπικόν καί πνευματικόν ἔργον, τό ὁποῖον ἐνισχύει πολλούς ἐμπεριστάτους καί ἐνδεεῖς, ἀλλά καί ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται νά μάθουν περισσότερα διά τήν Ὀρθοδοξίαν καί καθιστᾷ τήν Μονήν κέντρον προσκυνηματικόν καί ἐξυψοῖ τό ὄνομα τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder