1

Η ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ´.

Τό Σάββατον, 8ην /21ην Μαρτίου 2015, ἑωρτάσθη κατά μετάθεσιν μιᾶς ἡμέρας πρίν, ἡ κανονικῶς ἑορταζομένη τήν 9ην /22αν Μαρτίου ἑκάστου ἔτους Ὀνομαστική ἑορτή τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα μεγάλων μαρτύρων τῶν ἐν τῇ λίμνῃ Σεβαστείας Καισαρείας τοῦ Πόντου μαρτυρησάντων, ὧν εἷς ὁ μάρτυς Θεόφιλος. Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη ὡς Μικρά Παρρησία.

Α’  Ὁ Ἑσπερινός.

Ἀφ’ ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, ἤρξατο ἡ ἑορτή διά τῆς ἀναγνώσεως πρῶτον τῆς Θ’ Ὡρας τήν 1.45 μ.μ. εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Ἠκολούθησεν ἡ κάθοδος εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τῶν κωδώνων κρουομένων, καί ἡ προσκύνησις εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν ὑπό τοῦ Πατριάρχου. Ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἦλθεν ἐν συνεχείᾳ ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου, ἔνθα ὁ Πατριάρχης ἐνεδύθη μανδύαν καί ηὐλόγησε τό θυμίαμα καί προσεκύνησε εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, ὅπερ καί ἔπραξαν ἐν συνεχείᾳ καί οἱ συνοδεύοντες τόν Μακαριώτατον Ἀρχιερεῖς καί Ἱερεῖς, ἐν ᾧ οἱ Ἱεροψάλται ἔψαλλον «τόν Τάφον Σου Σωτήρ στρατιῶται τηροῦντες…».

Τῆς προσκυνήσεως συμπληρωθείσης, ἔλαβε χώραν ἡ εἴσοδος εἰς τό Καθολικόν, ἔνθα τοῦ προεξάρχοντος τοῦ Ἑσπερινοῦ εὐλογήσαντος καί ἀνελθόντος ἐπί τοῦ Θρόνου, ἤρξατο ὁ Ἑσπερινός, ἐν ᾧ οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Συνοδικοί προσεκύνησαν εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, ἐκρούοντο τά σήμαντρα καί ἔλαβε χώραν τό θυμίαμα ὑπό τῶν Ἱεροδιακόνων ἀνά τά προσκυνήματα.

Ὁ Ἑσπερινός ἐτελέσθη μετά τοῦ «Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύματι» τοῦ τέλους τῶν Ἀνοιξανταρίων, καθ’ ὅτι Μικρά Παρρησία μετά τῶν Κεκραγαρίων τῆς Μεγάλης Εἰσόδου καί τῆς Ἀρτοκλασίας, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου δεξιά καί τοῦ Τυπικάρη τοῦ μοναστηριακοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀλεξίου καί τοῦ π. Ἰωσήφ τοῦ Ἁγιορείτου ἀριστερά.

Πρός τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐπισυνήφθη ἡ ἀκολουθία τῆς Δ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. Κατ’ αὐτήν οἱ Ἱεροψάλται ἔψαλαν τό «Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τά νικητήρια» καί ὁ Πατριάρχης ἐθυμίασε, μετά δέ τό θυμίαμα ἀνέγνωσε τήν Δ’ Στάσιν τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.

Μετά τήν συμπλήρωσιν τῆς ἀναγνώσεως τῆς Δ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν καί τοῦ «Δι’ εὐχῶν», ἠκολούθησεν ἡ ἄνοδος τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων εἰς τήν Μονήν τῆς μετανοίας αὐτῶν, τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

 

Β’ Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς.

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, τῇ 7.00 π.μ., ἤρξατο ἡ ἑορτή διά τῆς ἐπισήμου Καθόδου ἀπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα μετά τήν προσκύνησιν εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν καί τόν Πανάγιον Τάφον, ὁ Μακαριώτατος ἐνδυθείς μανδύαν καί προσκυνήσας τήν εἰκόνα τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα, ἔλαβε χώραν ἡ εἴσοδος εἰς τό Καθολικόν.

Ἐνταῦθα ὁ προεξάρχων τῆς ἑορτῆς καί πανηγύρεως ταύτης Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀνῆλθεν ἐπί τοῦ Θρόνου, ἔνθα ἦλθον οἱ Ἱερεῖς καί «ἐλαβον καιρόν», μεθ’ ὅ καί ὁ Πατριάρχης «λαβών καιρόν» εἰσῆλθε εἰς τό Ἅγιον Βῆμα καί ἔλαβε χώραν ὁ ἀδελφικός Ἀρχιερατικός ἀσπασμός.

Μετά τήν ἔνδυσιν τοῦ Μακαριωτάτου, τῶν Ἀρχιερέων καί τῶν Ἱερέων διά τῶν ἱερατικῶν ἀμφίων, ἤρξατο ἡ θεία Λειτουργία εἰς τό Καθολικόν, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Βόστρων κ. Τιμοθέου Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Λευκωσίᾳ, Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου ἐν Ἀμμάν, καί Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου παρεπιδημοῦντος ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῶν Σεβασμιώτατων Ἀρχιεπισκόπων Τιβεριάδος κ. Ἀλεξίου Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου ἐν Γάζῃ, Ἀβήλων κ. Δωροθέου, Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Γέροντος Ἀρχιγραμματέως, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου ἐν Βηθλεέμ, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Λύδδης κ. Δημητρίου, Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Κωνσταντινουπόλει καί Πέλλης κ. Φιλουμένου Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου ἐν Ἴρμπετ τῆς Ἰορδανίας καί Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Πρεσβυτέρων, παρεπιδημούντων Ἱερέων ἐξ ἄλλων Ἐκκλησιῶν, τοῦ Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Ἀθήναις Ἀρχιμανδρίτου π. Δαμιανοῦ, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, συμμετέχοντος πολλοῦ λαοῦ καί ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου βοηθούντων αὐτῷ τῶν Ἀρχιμανδριτῶν π. Φιλοθέου καί Λεοντίου καί τοῦ κ. Παναγιώτου Παντελῆ ἐκ Κύπρου καί τοῦ κ. Λυκούδη ἐξ Ἑλλάδος.

Τῆς κατανυκτικῆς καί ἐν ταὐτῷ μεγαλοπρεποῦς Λειτουργίας ταύτης, ἠκολούθησε Δοξολογία εἰς τό κέντρον τοῦ Καθολικοῦ ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ ἑορτῇ τοῦ Μακαριωτάτου.
Τῆς Δοξολογίας ἀπολυθείσης, ἠκολούθησεν ἐπίσημος ἄνοδος εἰς τά Πατριαρχεῖα, τῶν κωδώνων κρουομένων. Ἐνταῦθα κατά τήν τάξιν προσεφώνησεν τόν Μακαριώτατον ἐπί τῇ Ὀνομαστικῇ ἑορτῆ Αὐτοῦ ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος ἐξ ὀνόματος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ ἑλληνιστί ὡς ἕπεται:

“Ἡ μνήμη τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα Μεγάλων Μαρτύρων, τῶν ἀφόβως καί εὐθαρσῶς τόν Χριστόν ὁμολογησάντων καί ἐν τῇ λίμνῃ τῆς πόλεως Σεβαστείας τοῦ Πόντου ἀνηπύστοις βασανιστηρίοις καί τῷ παγετῶνι τοῦ χειμῶνος μαρτυρησάντων, προβάλλεται ὑπό τῆς Ἐκκλησίας σήμερον, 9ῃ τοῦ μηνός Μαρτίου, ὡς ὄασις πνευματική, ἵνα ἐκ τῆς ὑπομονῆς καί καρτερίας αὐτῶν ἀντλήσωμεν ὕδωρ δυνάμεως καί ἀναψυχῆς διά τήν συνέχισιν τῆς ἀνοδικῆς πορείας τῆς νηστείας πρός ἐπάξιον ἑορτασμόν τοῦ Ἁγίου Πάσχα.

Ἡ Σιωνῖτις Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν μεγάλως τιμᾷ τούς μάρτυρας τούτους τῆς πίστεως ἡμῶν, σεβομένη τό ἐκχυθέν ὑπέρ Χριστοῦ αἷμα αὐτῶν, μεγαλυτέραν διδοῦσα ἔμφασιν εἰς τήν πανήγυριν αὐτῶν, καθ’ ὅτι ἡ Ὑμετέρα σεπτή Μακαριότης, Προκαθήμενος αὐτῆς, ἐπαξίως φέρει καί τιμᾷ τό ὄνομα ἑνός τῶν ἀθληφόρων τούτων, τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θεοφίλου.

Πρός τιμήν τοῦ ἁγίου μάρτυρος τούτου καί τῆς φερούσης τό ὄνομα αὐτοῦ Ὑμετέρας Μακαριότητος, ἐτελέσθη σήμερον εἰς τόν τόπον τοῦ σταυροῦ, τῆς ταφῆς καί τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πανηγυρική Πατριαρχική καί πολυαρχιερατική θεία Λειτουργία καί Δοξολογία τῇ συμμετοχῇ τῶν μελῶν τῆς Γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος, τοῦ κλήρου, ἐκπροσώπων τοῦ ἔθνους ἡμῶν καί ἐκπροσώπων τοῦ ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου μακρόθεν καί ἐγγύθεν ἐξ ὅλων τῶν περιοχῶν τῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ. Ἐν τῇ πανηγυρικῇ συνάξει ταύτῃ προσηνέχθη ἡ ἀναίμακτος θυσία εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ἁγιασμόν καί σωτηρίαν. Εἰς τήν λειτουργίαν ταύτην προσηυχήθημεν, ὅπως ὁ Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν”χαρίζηται Ὑμᾶς ταῖς ἁγίαις Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ, σῶον, ἔντιμον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα καί ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς ἀληθείας.”

Εἰς τήν αἴθουσαν τῶν Πατριαρχείων νῦν προσάπτομεν ταῖς προσευχαῖς ἡμῶν τήν εὔφημον μνείαν δι’ ὅσα ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς περί Αὐτήν Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐπετέλεσε καί ἐπιτελεῖ ἐπ’ ἀγαθῷ καί ὠφελείᾳ τῆς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος καί τοῦ ἄνωθεν ἐμπεπιστευμένου Αὐτῇ εὐσεβοῦς ποιμνίου.

Μεταξύ τούτων μνημονευθήτω ἐν πρώτοις ὅτι συνεχής ὑπῆρξε ἡ ποιμαντική μέριμνα καί ἐπιμέλεια τῶν ζητημάτων τοῦ Ἀραβοφώνου -Ρωμαιορθοδόξου ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου. Ὑπῆρξε ἀνοικτός δίαυλος καλῆς ἐπικοινωνίας μεταξύ τῶν ἐκπροσώπων τοῦ ποιμνίου καί τοῦ Πατριαρχείου. Οὗτοι προσήρχοντο εἰς τό Πατριαρχεῖον καί ἐξέθετον ἐν ἐμπιστοσύνῃ τά προβλήματα αὐτῶν ζητοῦντες καί λαμβάνοντες λύσεις, κατοχυρούσας τήν θέσιν αὐτῶν ὡς Κοινότητος εἰς τό κρατικόν πλαίσιον τῆς διαβιώσεως αὐτῶν καί τάς περιουσίας αὐτῶν. Σημαντική ὑπῆρξε ἡ οἰκονομική συμβολή τοῦ Πατριαρχείου εἰς ἀνεγέρσεις καί ἀνακαινίσεις ναῶν καί αἰθουσῶν Κοινοτήτων αὐτοῦ εἴτε εἰς τό βόρειον Ἰσραήλ εἴτε εἰς τήν βόρειον Ἰορδανίαν εἴτε εἰς τήν περιοχήν τοῦ Κάρακ. Τῇ προτάσει τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος ἡ Κοινότης τοῦ Σαχνίν τῆς περιοχῆς Ἄκρης ἔλαβε σημαντικήν οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν παρά τοῦ Ρωσικοῦ Ποιλιτιστικοῦ Ἱδρύματος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου διά τήν ἀποτελείωσιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ νέου ναοῦ αὐτῆς τῶν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου. Ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας ἐξέδωσε τό Πατριαρχεῖον διά πρώτην φοράν τήν Καινήν Διαθήκην διά τήν κατ’ οἶκον μελέτην αὐτῆς εἰς τήν Ἀραβικήν μετάφρασιν ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ κειμένου ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Βαγδάτης Κωνσταντίνου. Διά τῆς παρουσίας καί τοῦ λόγου Αὐτῆς εἰς ἀγομένας ἑορτάς ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης ἐνίσχυσε ἠθικῶς καί πνευματικῶς τά μέλη μεγάλων καί μικρῶν Κοινοτήτων τοῦ ποιμνίου.

Ἡ αἴθουσα τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου παρέμεινε ἀνοικτή διά τούς προσερχομένους προσκυνητάς μετά ἤ ἄνευ Ἀρχιερέων ἤ Ἰερέων ἐξ ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων χωρῶν ἀνεξαιρέτως. Ὡσαύτως παρέμεινε ἀνοικτή διά τάς διπλωματικάς ἀντιπροσωπείας Ὀρθοδόξων καί μή Ὀρθοδόξων χωρῶν, ζητούσας τήν γνώμην τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος διά τήν κρατοῦσαν ρευστήν πολιτικήν κατάστασιν εἰς Ἱερουσαλήμ καί τήν Μέσην Ἀνατολήν ἐν γένει.

Ἀκολουθῶν τό Πατριαρχεῖον τήν ἐντολήν τοῦ Κυρίου, “ἀπόδοτε τά Καίσαρος τῷ Καίσαρι καί τά τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ,” ἀνέπτυξε καλάς σχέσεις μετά τῶν Ἀρχῶν τῶν κρατῶν, εἰς τήν πολιτικήν ἐπικράτειαν τῶν ὁποίων ἐκτείνεται ἡ ἐκκλησιαστική δικαιοδοσία αὐτοῦ. Τάς σχέσεις ταύτας διετήρησε μετά τοῦ Ὑπουργείου Τουρισμοῦ τοῦ Ἰσραήλ διά τήν ἄνευ δυσκολιῶν καί μετ’ ἀσφαλείας διακίνησιν τῶν Ὀρθοδόξων προσκυνητῶν τῆς Ἁγίας Γῆς. Λίαν καλαί σχέσεις διετηρήθησαν καί μετά τοῦ Βασιλείου τῆς Ἱορδανίας διά τήν συνέχισιν τῆς προστασίας, τῆς ὁποίας ἀπολαύουν οἱ χριστιανοί ἐν αὐτῇ καί τήν συμβολήν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τάς καταβαλλομένας ὑπό τοῦ Βασιλέως τῆς Ἰορδανίας προσπαθείας διά τήν καταπολέμησιν τῆς βίας καί τῆς τρομοκρατίας.

Ἐνεργός ἐξηκολούθησε νά εἶναι ἡ συμμετοχή τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου εἰς τό Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς (ΣΕΜΑ). Τοῦτο διά τῶν συντόνων ἐνεργειῶν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος ἔχει ἀρχίσει νά ἀναλαμβάνῃ ἐκ τῆς οἰκονομικῆς καί διοικητικῆς κρίσεως αὐτοῦ καί νά ἀποδίδῃ καρπούς, ὡς ἐφάνη κυρίως ἐκ τῆς κατά τόν παρελθόντα μῆνα Ἰανουάριον συγκλήσεως τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτοῦ, τῇ φιλοξενίᾳ τοῦ Πατριαρχείου, εἰς τό παρά τήν Νεκράν θάλασσαν ξενοδοχσεῖον Μαριότ.

Ἰδιαιτέραν εὐαισθησίαν ἐπέδειξεν ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης εἰς τήν ὑποστήριξιν τῶν προσκυνηματικῶν δικαιωμάτων τοῦ Πατριαρχείου καί τήν διατήρησιν τοῦ καθεστῶτος τῶν Ἱεροσολύμων, τῆς παλαιᾶς ἰδίᾳ πόλεως. Μετά τῆς εὐαισθησίας ταύτης ἀντιμετώπισε ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης τήν πρόσφατον ἀντικαθεστωτικήν ἐπέμβασιν τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας τῇ ὑποκινήσει τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας εἰς τό Κουβούκλιον τοῦ Παναγίου Τάφου, δι’ ἐντόνου κοινῆς διαμαρτυρίας τοῦ Πατριαρχείου, τῶν Φραγκισκανῶν καί τῶν Ἀρμενίων καί διά προσκλήσεως καί ἐπισκέψεως εἰς τό Πατριαρχεῖον τῆς καθηγητρίας τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ. Ἀντωνίας Μοροπούλου πρός ἐκπόνησιν εἰδικῆς μελέτης τῆς σταθερότητος τῆς δομῆς τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου. Τῇ πρωτοβουλίᾳ τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος ἔλαβε χώραν ἐπίσκεψις τῶν Ἀρχηγῶν ὅλων τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τόν χῶρον τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος -Ἐλ-Ἄκσα, πρός ἔνδειξιν συμπαραστάσεως πρός ὅλους ἐκείνους τούς φίλους τῆς εἰρήνης, οἱ ὁποῖοι προσβλέπουν εἰς τήν διατήρησιν τοῦ ὑπάρχοντος καθεστῶτος τῶν Ἱεροσολύμων ὡς τοῦ μόνου ἀσφαλοῦς πλαισίου εἰρηνικῆς θρησκευτικῆς διαβιώσεως Ἰουδαίων, Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων.

Ἀναφέρω ταῦτα, Μακαριώτατε, ὡς ἐνδεικτικά ἐκ τῆς πλουσίας ποιμαντικῆς, προσκυνηματικῆς, κοινωνικῆς καί φιλανθρωπικῆς δραστηριότητος τοῦ Πατριαρχείου, ἐμπνεομένης ἐκ τῆς Ὑμετέρας σεπτῆς Μακαριότητος καί διενεργουμένης ὑπ’ Αὐτῆς τῇ συνδιοικήσει τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί τῇ συνεργασίᾳ τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, ἵνα ταῦτα ἀποτελέσουν ἰσχυρά ἐνθαρρυντικά παρωθητικά κίνητρα διά τήνκατάκτησιν καί ἐπιτέλεσιν ἔργων ἔτι πλειόνων, ἀνταξίων τῆς βαρείας ἐκκλησιαστικῆς κληρονομίας, τήν ὁποίαν ἐπέθεσαν ἐπί τῶν ὤμων καί τῶν χειρῶν ἡμῶν τῶν Ἁγιοταφιτῶν οἱ μακαριστοί Πατέρες ἡμῶν καί τήν ὁποίαν ὀφείλομεν νά παραδώσωμεν ἀλώβητον, ἀκεραίαν καί ἐπηυξημένην, ὅτε μέλλωμεν ἀπαιτεῖσθαι αὐτήν.

Ὑψῶν τό ποτήριον ἐξ ὀνόματος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, εὔχομαι Ὑμῖν, Μακαριώτατε, ἐπί τῇ εὐσήμῳ ἡμέρᾳ τῶν Ὀνομαστηρίων Ὑμῶν, ταῖς πρεσβείαις τοῦ προστάτου Ὑμῶν ἁγίου μάρτυρος Θεοφίλου, ἔτη πολλά ἐν ὑγιείᾳ, δυνάμει, εἰρήνῃ καί εὐσταθείᾳ καί πλούτῳ ἔργων ἀγαθῶν πρός ἔπαινον τοῦ εὐλογημένου ἡμῶν ἔθνους καί δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν.

Ἐν συνεχείᾳ προσεφώνησαν τόν Μακαριώτατον ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα ὡς ἕπεται:

Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς,
Σεβαστοί Πατέρες,
Κυρίες καί Κύριοι

Λαμπρή ἡ σημερινή ἡμέρα γιά τό Παλαίφατο Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, καθώς σύσσωμη ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότητα ἀπό κοινοῦ μέ τό εὐλαβές Ἐκκλησίασμα καί τήν Ὀρθόδοξη Κοινότητα τιμοῦν μέ τήν δέουσα μεγαλοπρέπεια τά Ὀνομαστήρια τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχη τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεοφίλου  τοῦ Γ´.

Παρευρισκόμενος στόν ἑορτασμό αὐτόν μέ αἰσθήματα εἰλικρινοῦς καί ἀνυπόκριτης χαρᾶς, ἀλλά καί μεγάλης τιμῆς, δράττομαι τῆς εὐκαιρίας, Μακαριώτατε, ἐκ μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως νά Σᾶς ἐπαναλάβω τήν ἔκφραση τῆς ἀταλάντευτης ὑποστήριξης καί ἀμέριστης συμπαράστασής μας πρός τόν ἱερό θεσμό τῆς Μητέρας τῶν Ἐκκλησιῶν, τό Πρεσβυγενές Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, νά Σᾶς ἐπιβεβαιώσω τήν ἀνανώριση, τήν ἐκτίμηση καί τόν σεβασμό μας γιά τίς ἄοκνες προσπάθειες καί τό πολυσχιδές ἔργο Σας, νά ὑπογραμμίσω τήν πλήρη
ἐμπιστοσύνη, μέ τήν ὁποία περιβάλλουμε τό πρόσωπό Σας, νά Σᾶς εὐχαριστήσω γιά τό ἄριστο ἐπίπεδο τῶν σχέσεων καί τήν ἀγαστή συνεργασία μεταξύ τοῦ Ἱεροῦ Καθιδρύματος καί τῆς Ἑλλάδος καί νά Σᾶς ἀπευθύνω τίς θερμότερες εὐχές μας γιά ὑγεία, μακροημέρευση καί δύναμη, προκειμένου νά συνεχίσετε τήν ὑψηλή Σας ἀποστολή, ἡ ὁποία σύν τῷ χρόνῳ ἀποκτᾶ ὅλον καί μεγαλύτερη βαρύτητα καί σημασία, τόσον ἀπό θρησκευτικῆς ὅσον καί ἀπό ἐθνικῆς σκοπιᾶς.

Κατά τήν μακραίωνη διαδρομή του, τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων διαδραμάτισε καί συνεχίζει νά ἔχει ἕναν ρόλο ἱστορικῆς σημασίας. Ὡς θρησκευτικό κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας στούς Ἁγίους Τόπους, ἀποτελεῖ ἀστείρευτη πηγή ἐλπίδας καί ἔμπνευσης. Ὡς πνευματικός φάρος καταυγάζει τήν ἀνθρωπότητα μέ τίς ἠθικές ἀξίες τοῦ Χριστιανισμοῦ καί μέ τό μήνυμα τῆς σωτηρίας. Ὡς ἀκαταπόνητος ἀγωνιστής, προασπίζεται μέ τόν ζῆλο καί τήν αὐταπάρνηση τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, τήν ὑπόσταση καί τήν φύση τῶν ἱερῶν Προσκυνημάτων ἔναντι
παντοίων προκλήσεων. Μέ τήν γενικότερη προσφορά της, ἡ Σιωνίτις Ἐκκλησία ἔχει καταξιωθεῖ ὡς ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς τοπικῆς κοινωνίας καί ὡς ἱστορικός καί αὐθεντικός ἐκφραστής τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς εὐρύτερης περιφέρειας, ἀπολαμβάνοντας παράλληλα τῆς ἀναγνώρισης καί τοῦ σεβασμοῦ, τόσον τῶν κρατῶν τῆς περιοχῆς ὅσον καί τῆς διεθνοῦς κοινότητας.
Οἱ ραγδαῖες ἀνακατατάξεις καί οἱ καταιγιστικές ἐξελίξεις τῶν καιρῶν μας, ἰδιαίτερα στήν δοκιμαζομένη περιοχή τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἀναδεικνύουν, γιά μία ἀκόμη φορά, τό Ἑλληνορθόδοξο Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων ὡς πυλῶνα ἡρεμίας, σύνεσης καί σταθερότητας, ὁ ὁποῖος, μέ τό ἠθικό καί πνευματικό του ἀνάστημα, συμβάλλει στήν ἀντιμετώπιση τοῦ τυφλοῦ φανατισμοῦ στήν ἐπικράτηση τοῦ δικαίου καί στην ἐπίτευξη τῆς εἰρήνης.
Ὡς πρός τόν Ἑλληνισμό, τό Πατριαρχεῖο ἀποτελεῖ τόν ἀκατάλυτο δεσμό φιλίας καί συνεγασίας μας μέ τούς πληθυσμούς τῶν Ἁγίων Τόπων, καθώς καί τόν φορέα τῶν ἀξιῶν καί ἰδανικῶν τοῦ Ἔθνους μας, τό ὁποῖο ἔχει διαχρονική καί γόνιμη παρουσία στήν εὐρύτερη περιχή τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.
Τό φορτίο πού ἔχετε ἀναλάβει εἶναι βαρύ καί ἡ προσπάθεια, τῆς ὁποίας ἡγεῖσθε καί στήν ὁποία ἀναλώντε τίς δυνάμεις Σας εἶναι μακριά, ἐπίπονη, ἀλλά καί ἱστορικῶν διαστάσεων. Ἀντιμετωπίζετε τίς προκλήσεις μέ ἐπίγνωση τῆς κρισιμότητας τῶν περιστάσεων καί μέ ὅραμα γιά τή διασφάλιση τῆς συνέχειας τοῦ Πατριαρχείου. Σύμμαχοί Σας εἶναι ἡ μακρά ἱστορία, οἱ ἱσχυρές παραδόσεις, ἡ ἀφοσίωση τῆς Ἁγοταφιτικῆς Ἀδελφότητας καί ἡ εὐλάβεια τῶν πιστῶν. Εἶναι βαθειά μου πεποίθηση ὅτι μέ τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐνεργό
συμπαράσταση ὅλων μας, θά φέρετε εἰς πέρας τήν ἀποστολή Σας, πρός ὄφελος τοῦ Πατραρχείου, τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητας, τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἔθνους. Ἔτη πολλά.

 

Ακολούθως προσεφώνησαν τόν Μακαριώτατον Ἁγιοταφῖται ἐξ ὀνόματος τοῦ ποιμνίου ἤ ἀντιπρόσωποι ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησίῶν.

Εἰς τάς ἑορτίους ταύτας προσφωνήσεις ἀντεφώνησεν ὁ Μακαριώτατος, εὐχόμενος εὐχαριστῶν διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ὡς ἕπεται ἑλληνιστί:

«Πᾶσαν στρατιάν τοῦ κόσμου καταλιπόντες, τῷ ἐν οὐρανοῖς Δεσπότῃ προσεκολλήθητε, Ἀθλοφόροι Κυρίου Τεσσαράκοντα∙ διά πυρός γάρ καί ὕδατος διελθόντες μακάριοι ἐπαξίως ἐκομίσατε δόξαν ἐκ τῶν οὐρανῶν καί στεφάνων πληθύν», ἀναφωνεῖ ὁ μελῳδός τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐκλαμπρότατε κ. Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,
Ἅγιοι Σεβαστοί Πατέρες καί Ἀδελφοί,
Εὐλαβεῖς Χριστιανοί καί προσκυνηταί.

Ἡ τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων πάνσεπτος μνήμη συνήγαγε πάντας ἡμᾶς σήμερον ἐν τῷ Πανιέρῳ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα ἐτελέσαμεν τό μέγα καί μυστικόν τῆς θείας Εὐχαριστίας μυστήριον.

Προσέτι δέ ἀνεπέμψαμεν εὐχαριστήριον Δοξολογίαν τῷ ἁγίῳ Τριαδικῷ Θεῷ, τῷ χαρίσαντι ἡμῖν τοῖς ἑπομένοις τῷ ὀνόματι τοῦ ἀγαπητοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ Κυρίου δέ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τούς Ἀθλοφόρους καί μεγάλους μάρτυρας, τούς ἐν Σεβαστείᾳ τῇ πόλει μαρτυρήσαντας.

«Οὗτοι μή ἐπαισχυνθέντες τό δι’ αἵματος μαρτύριον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ καταργήσαντος μέν τόν θάνατον φωτίσαντος δέ ζωήν καί ἀφθαρσίαν διά τοῦ Εὐαγγελίου» (Β’ Τιμ. 1, 8-10), ἐγένοντο κοινωνοί τῶν παθημάτων Αὐτοῦ.

Κοινωνός δέ τῶν τοῦ Σταυροῦ παθημάτων τοῦ Χριστοῦ καί συμμάρτυς τῶν μακαρίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων ἀνεδείχθη ὁ ἐν μέσῳ αὐτῶν διαλάμψας ἅγιος μάρτυς Θεόφιλος, οὗτινος τῆς θεοειδοῦς ἐπωνυμίας καί ἐν ταὐτῷ προστασίας ἠξιώθημεν καί ἡμεῖς ἅμα τῇ εἰσόδῳ ἡμῶν εἰς τό μοναχικόν Ἁγιοταφιτικόν πολίτευμα.

Τούτου ἕνεκεν πανηγυρικῶς τιμῶμεν αὐτόν σήμερον ἐπί τοῖς σεπτοῖς Ὀνομαστηρίοις τῆς Μετριότητος Ἡμῶν μετά συμπάσης τῆς γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος καί τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Χριστεπωνύμου πληρώματος.

Ὁ ἑορτασμός τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μάρτυρος Θεοφίλου καί τῶν λοιπῶν Τεσσαράκοντα συμμαρτύρων αὐτοῦ κατά τάς ἡμέρας ταύτας, καθ’ ἅς ἅπασα ἡ Οἰκουμένη καί δή ἡ περιοχή ἡμῶν ἡ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, δοκιμάζεται σκληρῶς ὑπό πολεμίων καί αἱμοβόρων ὀργάνων τοῦ κοσμοκράτορος τοῦ αἰῶνος τούτου, δηλονότι τοῦ Σατανᾶ, καλεῖ ἡμᾶς εἰς ἐγρήγορσιν καί ἐπιφυλακήν κατά τήν προτροπήν τοῦ σοφοῦ Παύλου, λέγοντος: «Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε∙ πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπη γινέσθω», (Α’Κορ. 16,13-14).
Ὁμιλῶν εἰς τούς ἁγίους Τεσσαράκοντα μάρτυρας ὁ Μέγας Βασίλειος λέγει: «Οὖκ ἦν μία πατρίς τοῖς ἁγίοις, ἄλλος γάρ ἀλλαχόθεν ὥρμητο… Πόλις τοίνυν μαρτύρων, ἡ πόλις ἐστί τοῦ Θεοῦ, ἧς τεχνίτης καί δημιουργός ὁ Θεός, ἡ ἄνω Ἱερουσαλήμ… Γένος δέ τό μέν ἀνθρώπινον, ἄλλο ἄλλου, τό δέ πνευματικόν, ἕν ἁπάντων. Κοινός γάρ αὐτῶν πατήρ ὁ Θεός, καί ἀδελφοί πάντες, οὐκ ἀπό ἑνός καί μιᾶς γεννηθέντες, ἀλλ’ ἐκ τῆς υἱοθεσίας τοῦ Πνεύματος εἰς τήν διά τῆς ἀγάπης ὁμόνοιαν ἀλλήλοις συναρμοσθέντες», (Ὁμιλ. εἰς τεσσαράκοντα μάρτυρας).

Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θεοφίλου καί τῶν μεγάλων συμμαρτύρων αὐτοῦ τάς ἱκετηρίους ἐντεύξεις αἰτησάμενοι σύν ταῖς πρεσβείαις τῆς ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας μετά τοῦ μελῳδοῦ εἴπωμεν:

«Προφητικῶς ἀνεβόα, ὁ Δαυΐδ ἐν ψαλμοῖς. Διήλθομεν διά πυρός καί ὕδατος καί ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν. Ὑμεῖς δέ Μάρτυρες Χριστοῦ δι’ αὐτῶν διήλθετε διά πυρός καί ὕδατος καί εἰσήλθετε εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Διό ἔχοντες παρρησίαν πρεσβεύσατε, δωρηθῆναι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος καί ἐν εἰρήνῃ καταντῆσαι ἡμᾶς εἰς τήν τριήμερον Ἀνάστασιν τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος τῶν ψυχῶν ἡμῶν». (Μαρτίου 9η , Δόξα, Ἦχος Β’ Κυπριανοῦ Μοναχοῦ, εἰς Μηναῖον)

Ὡσαύτως, ὁλοθύμους εὐχαριστίας ἀπευθύνομεν τῷ Γέροντι Ἀρχιγραμματεῖ Ἱερωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχῳ, προσφωνήσαντι Ἡμᾶς ἐκ μέρους τῶν τιμίων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου καί τῶν προσφιλῶν Ἡμῖν μελῶν τῆς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος, τῷ Ἐκλαμπροτάτῳ κ. Γεωργίῳ Ζαχαριουδάκῃ, Γενικῷ Προξένῳ τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἱεροσολύμοις, διαβιβάσαντι Ἡμῖν τάς εὐχάς τῶν μελῶν τῆς σεβαστῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, τῷ Ἱερωτάτῳ Μητροπολίτῃ Ναζαρέτ κ. Κυριακῷ, εὐχηθέντι Ἡμῖν ἐκ μέρους τοῦ ποιμνίου Μητροπόλεως Ναζαρέτ, τῷ Ἱερωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Ἰόππης κ. Δαμασκηνῷ, εὐχηθέντι Ἡμῖν ἐξ ὀνόματος τοῦ ποιμνίου τῆς περιοχῆς Ἰόππης, τῷ Ἱερωτάτῳ Μητροπολίτῃ Φιλαδελφείας καί Ἡμετέρῳ Πατριαρχικῷ Ἐπιτρόπῳ ἐν Ἀμμάν κ. Βενεδίκτῳ, τῷ Ἱερωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Πέλλης καί Πατριαρχικῷ Ἐπιτρόπῳ κ. Φιλουμένῳ, εὐχηθέντι Ἡμῖν ἐξ ὀνόματος τοῦ ποιμνίου ἐν Βορείῳ Ἰορδανίᾳ, τῷ Ὁσιολογιωτάτῳ Ἀρχιμανδρίτῃ π. Θεοφάνει, Ἀντιπροσώπῳ παρ’ Ἡμῖν τῆς ἀδελφῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, τῷ Ὁσιολογιωτάτῳ Ἀρχιμανδρίτῃ π. Θεοφίλῳ, Ἀντιπροσώπῳ παρ’ Ἡμῖν τῆς ἀδελφῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, τῷ Ὁσιολογιωτάτῳ Ἀρχιμανδρίτῃ π. Φιλοθέῳ, εὐχηθέντι Ἡμῖν ἐξ ὀνόματος τῶν Κοινοτήτων τῆς περιοχῆς Πτολεμαΐδος – Ἄκκρης, τῷ Αἰδεσιμωτάτῳ Οἰκονόμῳ π. Ἀΐσσα Ἀουάδ, ἐξ ὀνόματος τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις Κοινότητος Ἡμῶν, τῷ Ὁσιολογιωτάτῳ μοναχῷ π. Νικολάῳ Σχολάρχῃ τῆς Πατριαρχικῆς ἐν Σιών Σχολῆς καί τῷ Ἐντιμοτάτῳ κ. Νικολάῳ Σαρρῇ, Διδασκάλῳ ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Σχολῇ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τῷ αἰδεσιμωτάτῳ Πρεσβυτέρῳ π. Γεωργίῳ Σαχουάν, εὐχηθέντι Ἡμῖν ἐξ ὀνόματος τῆς Κοινότητος Μπετζάλλας καί τῇ ἐντιμοτάτῃ κᾳ Ἀμάλ Τζαρασάτ, εὐχηθείσῃ Ἡμῖν ἐξ ὀνόματος τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἰορδανίας.

Ἐπί δέ τούτοις εὐχόμεθα, ὅπως Κύριος ὁ Θεός διά τῶν πρεσβειῶν τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων καί τοῦ ἁγίου ἐνδόξου συμμάρτυρος αὐτῶν Θεοφίλου, χαρίζηται πᾶσιν τοῖς τιμῶσιν αὐτούς δύναμιν τήν ἐξ ὕψους καί τόν θεῖον Αὐτοῦ φωτισμόν”.

Τάς προσφωνήσεις ἠκολούθησεν ὁ ἀδελφικός Ἀρχιερατικός ἀσπασμός καί ὁ ἀσπασμός τῆς χειρός τοῦ Μακαριωτάτου ὑπό τῶν Ἱερέων καί τοῦ προσελθόντος λαοῦ.

Μετά τήν εἰς τό Πατριαρχεῖον ἐκδήλωσιν, ἠκολούθησε ἑόρτιος νηστήσιμος τράπεζα διά τούς Πατέρας Ἁγιοταφίτας, τόν κ. Γενικόν Πρόξενον καί ἄλλους προσκεκλημένους.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/WZjSmQckfq0

httpv://youtu.be/T4L-SHcv-9I

httpv://youtu.be/8uQ5tHVscuI

httpv://youtu.be/7oYwPtaFRxw