1

Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Π. ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 28ης Ἀπριλίου/ 11ης Μαΐου 2018, ἔλαβε χώραν εἰς τό ἐν τῷ Κεντρικῷ Μοναστηρίῳ παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Πρωτομάρτυρος καί Ἰσαποστόλου Θέκλης ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία τοῦ κοιμηθέντος τήν προτεραίαν  Ἁγιοταφίτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ναρκίσσου, ἡγουμένου τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος τῆς Μπετζάλλας, ὑποκύψαντος εἰς ἀπό τινων μηνῶν ταλαιπωρήσασαν αὐτόν ἀσθένειαν ἐπιθετικοῦ καρκίνου.

Τῆς νεκρωσίμου ἀκολουθίας ταύτης προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων, τοῦ Πρεσβυτέρου π. Γεωργίου Σιαχουάν ὡς ἐκπροσώπου τῆς Κοινότητος, εἰς τήν ὁποίαν ὁ ἐκλιπών διηκόνει καί συμπροσευχομένων ἐν πνεύματι τοῦ κατά Χριστόν πένθους μοναχῶν, μοναζουσῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κώμης τῆς Μπετζάλλας.

Τόν ἐπικήδειον ἐξεφώνησεν ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος ὡς ἕπεται ἑλληνιστί: 

Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Σεβασμιώτατοι  Ἅγιοι Ἀρχιεερεῖς,

Ἐκλαμπρότατε κ. Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,

Σεβαστοί Πατέρες

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

 

          Μετά θλίψεως, δέους καί ἀπορίας ἱστάμεθα ἐνώπιον τοῦ νεκροῦ τοῦ ἀφιστάντος ἀφ’ ἡμῶν εἰς τάς οὐρανίους μονάς ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν Ἁγιοταφίτου ἱερομονάχου Ναρκίσσου. Περίσκεπτοι διερωτώμεθα πῶς ὁ ἄνθρωπος, ὁ κατ’εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθείς, περίεπεσε τῇ φθορᾷ, πῶς ὡμοιώθη τῷ θανάτῳ;

          Εἰς τά ἀνθρώπινα ταῦτα ἐρωτήματα ἔρχεται ἀπάντησις ἄνωθεν ἐξ οὐρανοῦ, ἐκ τοῦ προσώπου, τοῦ ἔργου καί τῆς διδασκαλίας τοῦ  κλίναντος τούς οὐρανούς καί καταβάντος εἰς τήν γῆν, τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος, Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐξ Ἐκείνου, ὁ Ὁποῖος ἐνίκησε τόν θάνατον διά τοῦ ἰδίου θανάτου Αὐτοῦ. Ἐξ Ἐκείνου, ὁ Ὁποῖος  τέθνηκε καί ἰδού εἶναι ζῶν. Ἐφ’ ὅσον Ἐκεῖνος σταυρωθείς ἀπέθανε καί ἀνέστη καί ἡμεῖς οἱ πιστεύοντες εἰς Αὐτόν καί συνταφέντες Αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσματι Αὐτοῦ, ἀποβάλλοντες τό γήϊνον σκήνωμα ἡμῶν, συζῶμεν μετ’ Αὐτοῦ ψυχῇ τε καί πνεύματι εἰς τήν ἐπουράνιον καί αἰώνιον Αὐτοῦ βασιλείαν.

          Τό μυστήριον τοῦτο ἤδη ἐνεργεῖται καί εἰς τόν κατόπιν ὀδυνηρᾶς ἀσθενείας ἁρπαγέντα εἰς οὐρανούς ἀδελφόν ἡμῶν Ἀρχιμανδρίτην Νάρκισσον. Οὗτος ἤδη κεῖται εἰς τάς ἀγκάλας τοῦ πλάσαντος αὐτόν καί ἀναμένει τήν φιλάνθρωπον κρίσιν Αὐτοῦ. Ἡμεῖς προπέμποντες αὐτόν εἰς τήν τελευταίαν αὐτοῦ ἐπίγειον κατοικίαν καί τήν μόνιμον οὐράνιον, ἀξιοχρέως ἐνθυμούμεθα τῆς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ βιοτῆς αὐτοῦ.

          Προσελθών οὗτος ἐκ τῆς γενετείρας αὐτοῦ Πάτρας τῆς Πελοποννήσου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ἐφοίτησεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί ἀποφοιτήσας ἐνετάχθη εἰς  τήν  Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα καρείς μοναχός καί μετονομασθείς ἀπό Νικόλαος εἰς Νάρκισσον.  Χειροτονηθείς εἰς διάκονον καί πρεσβύτερον, διηκόνησε μετ’ ἀφοσιώσεως καί ζήλου εἰς ὅσας ἀνετέθησαν αὐτῷ προσκυνηματικάς ἤ ποιμαντικάς διακονίας. Ὑπηρέτησεν εἰς τά προσκυνήματα τῆς Βασιλικῆς τῆς Βηθλεέμ, Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, τῶν Ποιμένων, εἰς τήν ἐν Ἀμμάν Μητρόπολιν τοῦ Πατριαρχείου, ὡς ἡγούμενος τῆς ἱερᾶς Μονῆς ἁγίου Γεωργίου Μπετζαλλᾶ, τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ,  ὡς Πρόεδρος τῆς Κτηματικῆς Ἐπιτροπῆς, κατά τά τελευταῖα δέ δέκα πέντε ἔτη ὡς ἡγούμενος τῆς Κοινότητος Μπετζάλλας, μεταδίδων εἰς τόν κλῆρον καί τά μέλη αὐτῆς τήν τάξιν καί παράδοσιν τοῦ Τυπικοῦ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας,  τήν ἱεροπρέπειαν τῶν ἀκολουθιῶν, τήν ἀγάπην τῆς εὐπρεπείας τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ, ἐνῷ διέμενεν εἰς τόν παρά τό Χωρίον τῶν Ποιμένων Πύργον Ἰωάσαφ τοῦ ἁγιοσαββίτου, συντηρῶν καί ἐπισκευάζων τοῦτον.

          Λέγοντες ταῦτα,ἐκπληροῦμεν τό ἀνθρώπινον καί ἀδελφικόν ἡμῶν  χρέος πρός αὐτόν, προσέτι καί πρό πάντων ὅμως ὀφειλετικῶς ἀναπέμπομεν προσευχάς πρός τόν Ὕψιστον ὑπέρ αὐτοῦ, παρακαλοῦντες Αὐτόν, ὅπως ὡς δίκαιος καί φιλάνθρωπος κριτής ἐπίδῃ ἐπί τά ἔργα αὐτοῦ τά ἀγαθά καί ἐπί τήν δοκιμασίαν τῆς καταβαλούσης αὐτόν ἀσθενείας καί παρίδῃ πᾶν ἑκούσιον ἤ ἀκούσιον ἁμάρτημα αὐτοῦ καί κατατάξῃ αὐτόν ἐν χώρᾳ ζώντων μετά δικαίων καί ἀναστήσῃ αὐτόν ἐν τῇ κοινῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη. 

Τόν ἀγαπητόν Ἁγιοταφίτην ἀδελφόν ἡμῶν ἐσυνώδευσεν εἰς τό ἐν τῇ Ἁγίᾳ Σιών Κοιμητήριον διά τήν ταφήν ὁ τιμήσας αὐτόν διά τῆς παρουσίας αὐτοῦ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἄκκρας κ. Νάρκισσος τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ὁ ὁποῖος διετέλει πνευματικόν τέκνον τοῦ κοιμηθέντος.

Ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης εὔχεται αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]