1

Η Μ.Κ.Ο. «ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Παρασκευήν, 26ην Ἰουνίου/ 9ην Ἰουλίου 2010, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον ὁμάδα 50 περίπου προσκυνητῶν, ἐλθόντων εἰς προσκύνησιν τῶν Ἁγίων Τόπων εἰς τό πλαίσιον προσκυνηματικῆς ἐκδρομῆς, ἀναληφθείσης ὑπό τῆς Μ.Κ.Ο. τοῦ Πατριαρχείου «Ρωμηοσύνη», ἡ ὁποία σκοπόν ἔχει τήν στήριξιν καί προβολήν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί τήν διαφύλαξιν αὐτῶν ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Ἡ περιήγησις αὐτή συμπεριέλαβε εἰς τήν Αἴγυπτον τάς πυραμίδας καί τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ καί βορείως καί νοτίως τῆς Ἁγίας Γῆς ὅλα τά Πανάγια Προσκυνήματα, μέ κεντρικόν καί κορυφαῖον προσκύνημα τόν Πανάγιον Τάφον εἰς τά Ἱεροσόλυμα, ὅπου καί οἱ εὐλαβεῖς προσκυνηταί ἐρχόμενοι εἰς τό Πατριαρχεῖον ἠσπάσθησαν τήν χεῖραν τοῦ Μακαριωτάτου.

Περί τοῦ ἔργου τούτου παρέσχεν εἰς τά μέλη τῆς «Ρωμηοσύνης» διευκρινίσεις ἡ Α.Θ.Μ. Μακαριότης καί ἐπέδωσεν αὐτοῖς ἀναμνηστικά τῶν Ἁγίων Τόπων, ἐπαινῶν αὐτούς διά τό ἔργον στηρίξεως αὐτῶν πρός τό Πατριαρχεῖον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder