1

Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Τήν Πέμπτην, 13ην/26ην Σεπτεμβρίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἡ ἑορτή αὕτη ἔλαβε χώραν εἰς ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος ὅτι μετά τήν συμπλήρωσιν τῶν ἐργασιῶν τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τό ἔτος 336μ.Χ., ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἐκάλεσε τούς Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι εἶχον συγκεντρωθῆ διά Σύνοδον εἰς τήν Τύρον τῆς Σιδῶνος, καί ἐν πάσῃ μεγαλοπρεπείᾳ ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων Μακάριον ἐτέλεσε τά Ἐγκαίνια τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, διά τόν ὁποῖον εἰς τήν πλουσίαν θεολογικήν ὑμνολογίαν τῆς ἡμέρας λέγεται ὅτι: «ὁ Κύριος συναπέδειξε τήν κάτω  ὡραιότητα τοῦ σκηνώματος τῆς δόξης Αὐτοῦ ὡς τοῦ ὡς ἄνω στερεώματος τήν εὐπρέπειαν».

Ἐπί τῇ μνήμῃ ἑνός τοιούτου μεγάλου ἐκκλησιαστικοῦ καί ἱστορικοῦ γεγονότος ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιμανδριτῶν, Ἱερομονάχων, Ἱεροδιακόνων καί συμμετέχοντος ἐν εὐλαβείᾳ ἱκανοῦ ἀριθμοῦ προσκυνητῶν, ἀφιχθέντος διά τήν ἑορτήν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἡ Ἀρχιερατική συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα ἐδέχθη αὐτήν ἀποδίδουσαν τό σέβας καί τήν τιμήν  ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/Df2X-ZJayCE