1

Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ.

Τήν Πέμπτην,  29ην Αὐγούστου/ 11ην Σεπτεμβρίου 2014, ἐπετελέσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν εἰς τήν Χριστιανικήν συνοικίαν τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων νοτίως τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Μετοχίου τῆς Γεθσημανῆς.

Τό γεγονός τοῦτο παραδίδεται εἰς τήν ἐκκλησίαν ὑπό τῶν ἁγίων Εὐαγγελιστῶν καί ἑορτάζεται ὡς αἰδέσιμος ἡμέρα μετά πένθους χαροποιοῦ. Κατά τήν ἡμέραν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται  ὅτι ὁ Ἡρώδης, ἐλεγχόμενος ὑπο τοῦ Τιμίου Προδρόμου διά τήν μοιχείαν μετά τῆς Ἡρωδιάδος, γυναικός τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ἐθανάτωσε τόν «μείζονα ἐν γεννητοῖς  γυναικῶν» (Λουκ. 7,28). Ὑποκύψας εἰς τάς προτροπάς τῆς ἀναιδεστάτης Ἡρωδιάδος, παρέδωσε τήν τιμίαν κεφαλήν τοῦ Προδρόμου, ἵνα περιφέρηται ὡς ὀψώνιον ἐπί πίνακι ὑπό Σαλώμης τοῖς συνανακειμένοις εἰς τό δεῖπνον (Ματθ. 14,8-11).

Τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας ὡς καί τῆς θείας λειτουργίας τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐν Ἴρμπετ Βορείου Ἰορδανίας, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἱερομονάχων καί Ἱεροδιακόνων, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὑπό τόν Πρωτοψάλτην Ἀρχιμανδρίτην π. Ἀριστόβουλον μετά τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών, ἑλληνιστί, ἀραβιστί καί ρωσιστί, συμμετεχόντων εὐλαβῶν πιστῶν Ἱεροσολυμιτῶν καί προσκυνητῶν.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας ἐπεσκέφθη διά προσκύνησιν τόν Ναόν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Τήν Πατριαρχικήν, τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί πάντας τούς ἑορταστάς ἐδεξιώθη φιλοφρόνως ὁ νέος καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαῖος εἰς τό ἡγουμενεῖον.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/sCTjKiTohBA

httpv://youtu.be/DQmEkkHBh-c