1

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Γ´ Κυριακήν ἀπό τοῦ Πάσχα, 13ην / 26ην Ἀπριλίου 2015, τήν καί Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ὑπό τῶν κρυφῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου Ἰωσήφ τοῦ ἀπό Ἀριμαθείας καί Νικοδήμου ἁγία ἀποκαθήλωσις τοῦ Κυρίου ἀπό τοῦ σταυροῦ καί ἡ ἐπάλειψις Αὐτοῦ μέ σμυρναλόην, ἡ ἔνδυσις Αὐτοῦ σινδόσι καί ἡ ταφή Αὐτοῦ εἰς τό καινόν μνημεῖον, ἐν ᾧ «οὐδείς οὐδέποτε ἦν τεθειμένος», (Ἰω. 19,41).

Α´ Ες τήν Ρέμλην – ρχαίαν ριμάθειαν.

Τό γεγονός αὐτό ἑωρτάσθη κατά τήν τάξιν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν σημερινήν Ρέμλην πόλιν τοῦ Ἰσραήλ, ἀρχαίαν Ἀριμάθειαν, ἐπειδή ἐξ αὐτῆς κατήγετο ὁ  Ἰωσήφ, τοὐπίκλην ἀπό Ἀριμαθαίας.

Εἰς τήν μεγάλην ταύτην πόλιν τοῦ Ἰσραήλ διατηρεῖ το Πατριαρχεῖον Ἑλληνορθόδοξον Ἀραβόφωνον Κοινότητα, ἀριθμοῦσαν περί τάς 3.000 χιλιάδας Ὀρθοδόξων πιστῶν.

Εἰς τήν Ὀρθόδοξον Κοινότητα τῆς πόλεως ταύτης προσῆλθεν τήν πρωΐαν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, γενόμενος δεκτός ἐν θερμῇ ὑποδοχῇ ὑπό τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς  Ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ ἀπό Ἀριμαθαίας Ἀρχιμανδρίτου π. Νήφωνος, τῆς Προέδρου κ. Φρίντα Μανάσε καί τῶν μελῶν τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου.

Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦτον προεξῆρξεν τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος  Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, καί Λύδδης κ. Δημητρίου, τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Νήφωνος, Ἱερομονάχων Ἁγιοταφιτῶν, Ἱερέων τῆς περιοχῆς τῆς Ἰόππης, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου καί τοῦ διακόνου π. Διονυσίου, τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας εἰς  Τέλ Ἀβίβ κ. Γεννηματᾶ, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τῆς πόλεως ἀραβιστί καί συμμετεχόντων ἀθρόως τῶν μελῶν τῆς Κοινότητος ἐν εὐλαβείᾳ πολλῇ.

Εἰς τό εὐλαβές ἐκκλησίασμα τοῦτο ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Μακαριώτατος ἑλληνιστί ὡς ἕπεται:

 

«ωσήφ τόν θαυμαστόν, εφημήσωμεν πιστοί, συνάμα Νικοδήμ καί πιστας Μυροφόροις. Κύριος νέστη, κβοντες ληθς», ναφωνε μελδός τς κκλησίας.

γαπητοί ν Χριστ δελφοί,

Ελαβες Χριστιανοί,

 

Ανέσωμεν Χριστόν τόν Θεόν μν, τόν κουσίως δι μς σταυρόν πομείναντα, καί ν τ δ τριημερεύσαντα καί προσκυνήσωμεν ατο τήν κ νεκρν νάστασιν, δι ς τά μέν σύμπαντα το κόσμου πληρώθησαν φωτός, μες δέ χαρς καί γαλλιάσεως.

Τς χαρς καί γαλλιάσεως ταύτης κοινωνοί καί μάρτυρες ψευδες γένοντο α Μυροφόροι γυνακες, ς καί ο κεκρυμμένοι μαθηταί το Χριστο, ωσήφ πό ριμαθαίας, δηλονότι τς Βιβλικς πόλεως μν Ρέμλης,  καί Νικόδημος. Καί α μέν Μυροφόροι γυνακες ατόπται καί ατήκοοι μάρτυρες γένοντο τς ναστάσεως, ο δέ ωσήφ καί Νικόδημος το σταυρικο πάθους καί τς ταφς το Χριστο. Διά τοτο σήμερον, Κυριακ τρίτ πό το γίου Πάσχα, τήν όρτιον μνήμην ατν ορτάζομεν.

γία μν κκλησία τιμ διαιτέρως τάς Μυροφόρους γυνακας ς καί τούς κρυφούς μαθητάς το Κυρίου μν ησο, διότι γένοντο κήρυκες  τς ναστάσεως το Χριστο καί τος πσι κατήγγειλαν τό σωτήριον τοτο κήρυγμα.

Λέγομεν «τό σωτήριον τς ναστάσεως κήρυγμα», γαπητοί μου δελφοί, διότι νάστασις το Χριστο εσήγαγεν μς ες λλον τρόπον ζως, δηλονότι τς φθαρσίας καί τς ν Χριστ θανασίας, ς ναφωνε καί μελδός- 

«Θανάτου ορτάζομεν νέκρωσιν, δου τήν καθαίρεσιν  λλης βιορτς τς αωνίου παρχήν καί σκιρτντες μνομεν τόν ατιον, τόν μόνον ελογητόν τν πατέρων, Θεόν καί περένδοξον».

ξ  λλου, πόστολος Πέτρος κηρύττει λέγων: «Ελογητς Θες κα πατρ το Κυρίου μν ᾿Ιησο Χριστο, κατ τ πολ ατο λεος ναγεννήσας μς ες λπίδα ζσαν δι’ ναστάσεως ᾿Ιησο Χριστο κ νεκρν, ες κληρονομίαν φθαρτον κα μίαντον κα μάραντον, τετηρημένην ν ορανος ες μς  τος ν δυνάμει Θεο φρουρουμένους δι πίστεως ες σωτηρίαν τοίμην ποκαλυφθναι ν καιρ σχάτ»· (Α´ Πέτρ. 1, 3-5).

Μέ λλα λόγια, φιλάνθρωπος καί πολυεύσπλαγχνος Θεός Πατήρ μς ξαναγέννησε διά νά μς χαρίσ λπίδα γαθν αωνίων. Καί καμε τήν λπίδα μας ατήν ζωντανήν διά τς ναστάσεως το ησο Χριστο, ποία νάστασις ποτελε βεβαίαν γγύησιν τι λπίς μας δέν θα διαψευσθ λλά θά ναστηθμεν καί μες.

Τήν ν Χριστ δέ ναγέννησίν μας πιτυγχάνομεν διά το βαπτίσματος μν ντός τς Νέας Κιβωτο το Νε, το Χριστο το Νέου δάμ δηλονότι τς κκλησίας Ατο. Εναι δέ τό βάπτισμα χι πλς καθαρισμός καί πόπλυσις τς καθαρσίας τς σαρκός , λλά θερμή ατησις πρός τόν Θεόν νά μς δώσ συνείδησιν γαθήν, λευθέραν πό κάθε τύψιν. Μς σζει δέ τό βάπτισμα δυνάμει τς ναστάσεως το ησο Χριστο κατά τόν πόστολον Πέτρον: « ντίτυπον νν κα μς σζει βάπτισμα, ο σαρκς πόθεσις ρύπου, λλ συνειδήσεως γαθς περώτημα ες Θεόν, δι’ ναστάσεως ᾿Ιησο Χριστο», (Α’ Πέτρ. 3,21).

Τό σταυρικόν πάθος καί τριήμερος κ νεκρν νάστασις το Κυρίου μν ησο Χριστο, γαπητοί μου δελφοί, δέν εναι πλς να στορικόν γεγονός, τό ποον ξέθεσεν φ νός τόν θάνατον τς φθορς καί τς μαρτίας καί φ´ τέρου κατήργησε τό κράτος το θανάτου, τοτέστιν το διαβόλου. λλά μία ζσα πραγματικότης καί περχρονική παρουσία τς βασιλείας το Θεο ντός το κόσμου διά τς κκλησίας το Χριστο Ατο.

ψευδής μάρτυς τς ζσης καί περχρονικς ταύτης πραγματικότητος εναι κατά τόν Εαγγελιστήν Μρκον, «…᾿Ιωσφ π ᾿Αριμαθαίας, εσχήμων βουλευτής, ς κα ατς ν προσδεχόμενος τν βασιλείαν το Θεο, τολμήσας εσλθε πρς Πιλτον κα τήσατο τ σμα το ᾿Ιησο», (Μάρκ. 15, 43). Προσέτι δέ καί α μυροφόροι γυνακες «Μαρία Μαγδαληνή καί Μαρία το ακώβου καί Σαλώμη» αἵτινες «γόρασαν ρώματα, να λθοσαι λείψωσιν ατόν», (Μάρκ. 16,1).

Τήν ψευδ ταύτην μαρτυρίαν το εσχήμονος ωσήφ, ς καί τν Μυροφόρων γυναικν, προβάλλει ορτίως καί πανηγυρικς σήμερον γία μν κκλησία, πρός πάντας μς τούς συνελθόντας ν τ θεί καί εχαριστιακ ταύτ συνάξει ν τ ερ τούτ τόπ τς ρχαίας πόλεως ριμαθαίας, να κατά τόν θεον Παλον, καθένας σας ς δεικνύ τήν ατήν προθυμίαν καί ατόν ζλον πάντοτε καί τοιουτοτρόπως νά παραμείνητε μέχρι τέλους τς ζως σας κλόνητοι ες τήν τελείαν λπίδα περί τν μελλόντων γαθν, «πιθυμομεν δ καστον μν τν ατν νδείκνυσθαι σπουδν πρς τν πληροφορίαν τς λπίδος χρι τέλους», (βρ. 6,11).

Μέ λλα λόγια, πλήρης βεβαιότης περί τν λπιζομένων γαθν πιτυγχάνεται δι μμονς ες τόν τρόπον ζως τς γίας μν κκλησίας, ποία δέν πρέπει νά θεωρται ς «σωματεον κοινωνικς προνοίας», λλά ατό τοτο τό Σμα το ναστάντος Θεο καί Σωτρος μν Χριστο λέγοντος, «γώ εμι νάστασις καί ζωή. πιστεύων ες μέ ο μή ποθάν  ες τόν αἰῶνα», (ωάν. 11. 25-26).

Τήν δύναμιν τς ναστάσεως το Χριστο, τήν ποίαν βεβαίωσαν καί κήρυξαν α Μυροφόροι γυνακες σύν τ ωσήφ καί Νικοδήμ καλούμεθα καί μες νά νδυθμεν καί μετά το μνδο επωμεν: «ξηγέρθη Χριστός Θεός μν κ νεκρν ς παντοδύναμος παρέχων πσιν μν φθαρσίαν καί ζωήν φωτισμόν, ερήνην καί τό μέγα λεος». Χριστός νέστη.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησε δεξίωσις εἰς τό ἡγουμενεῖον, τήν δέ μεσημβρίαν ἠκολούθησε τράπεζα παρατεθεῖσα ὑπό τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Νήφωνος καί τῆς Κοινότητος τῆς πόλεως.

Διαρκούσης τῆς τραπέζης ταύτης ὁ Μακαριώτατος ἀφ᾽ οὗ ἐπῄνεσε τόν Ἀρχιμανδρίτην Νήφωνα, προσεφώνησε τά μέλη τῆς Κοινότητος καί προσέφερεν αὐτοῖς ποσόν διά τήν συνέχισιν τῶν ἀνακαινιστικῶν ἐργασιῶν τοῦ σχολείου, τῆς Μονῆς καί τοῦ Ναοῦ αὐτῆς.

 

Β´ Ες τόν γιον άκωβον.

 

Ἡ ἑορτή τῶν Μυροφόρων γυναικῶν ἔλαβε χώραν ἐπίσης εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, κειμένου μεταξύ τῆς  Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως εἰς τό ἐν αὐτῷ κείμενον  παρεκκλήσιον τῶν Μυροφόρων.

Εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτό ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός ἀφ᾽ ἑσπέρας καί ἡ θεία Λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος ὡς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, ψάλλοντος τοῦ πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου ἑλληνιστί δεξιά καί τῆς χορῳδίας τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου ἀραβιστί ἀριστερά ὑπό τόν κ. Ριμόν Κάμαρ, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη καί παρηκολούθησεν ἐν εὐλαβείᾳ πολλῇ τοῦ ἀραβοφώνου ἐκκλησιάσματος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τούτου ἀλλά καί Ἑλλήνων τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας, μοναζουσῶν καί προσκυνητῶν.

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θείας λειτουργίας ὡμίλησεν πρός τό ἐκκλησίασμα ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος, ὑπογραμμίζων τήν ἀφοσίωσην καί τήν τόλμην τῶν Μυροφόρων γυναικῶν καί τοῦ Ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ ἀπό Ἀριμαθείας καί  τοῦ Νικοδήμου τοῦ  νυκτερινοῦ μαθητοῦ τοῦ Κυρίου. Ἐπίσης ὑπεγράμμισε τό γεγονός ὅτι ὁ  ἀναστάς ἐκ νεκρῶν Κύριος ἐπάτησε τόν θάνατον καί ἠλευθέρωσε τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου τό ἀνθρώπινον γένος.

Μετά τήν ὁμιλίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου ὁ κ. Ἰμβραήμ Σαλφίτη ἐξ ὀνόματος τῶν Ἐπιτρόπων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἔδωσεν ἀναφοράν εἰς τούς ἐνορίτας περί τῆς φιλανθρωπικῆς δραστηριότητος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ καί τοῦ Συλλόγου τῶν «Μυροφόρων Γυναικῶν».

Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος καί τό ἐκκλησίασμα ἀνέβησαν διά τό κέρασμα εἰς τήν ὑπό τῆς κ. Νούρα Κόρτη ἀνακαινισθεῖσαν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου, καλουμένην «Οὐντζούντ», ἔνθα ἔλαβον χώραν καί αἱ ἁρμόδιοι τῇ ἑορτῇ προσφωνήσεις.

κ τς ρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/1EUWBSZSbdc

httpv://youtu.be/3DMp7Ed8tNE

httpv://youtu.be/YNgpx33LOZQ