1

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Κυριακήν, 19ην Μαρτίου/ 1ην Ἀπριλίου 2018, Κυριακήν τῶν Βαΐων, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπί πώλου ὄνου εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, ὅτε οἱ παῖδες τῶν Ἑβραίων ὑπεδέχθησαν Αυτόν μετά κλάδων βαΐων κράζοντες «ὠσαννά τῷ Υἱῷ Δαυΐδ».

Ἡ μνήμη τοῦ γεγονότος τούτου ἑωρτάσθη:

Α´ Ἀφ᾽ ἑσπέρας.

Τό ἑσπέρας, Παραμονήν τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη πανηγυρικός Ἑσπερινός Παρρησίας, συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν καί τήν καθεστωτικήν τάξιν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συμπροσευχομένων ἐν τῷ Ἱερῷ Βήματι τῶν Ἀρχιερέων, συνιερουργούντων Ἱερομονάχων, ὧν προηγεῖτο ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί ἄλλων διακόνων, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου Ἀρχιμανδρίτου π.  Ἀριστοβούλου δεξιά καί τοῦ Λαμπαδαρίου κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου ἀριστερά ἑλληνιστί καί μετέχοντος εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ προσκυνητῶν.

 Β´ Τήν πρωΐαν

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῶν Βαΐων, ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Λύδδης κ. Δημητρίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ καί παρεπιδημούντων Ἀρχιερέων ἐξ ἄλλων Ὀρθοδόξων χωρῶν, Ἱερομονάχων ὡς τοῦ Γέροντος Καμαράση Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί ἄλλων διακόνων, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου Ἀρχιμανδρίτου π.  Ἀριστοβούλου δεξιά καί τοῦ καί τοῦ Λαμπαδαρίου κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου ἀριστερά, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί προσευχομένου πολυπληθοῦς εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησε ἡ λιτανεία τρίς πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου καί ἀνά τά προσκυνήματα, φυλασσομένου τοῦ δικαιώματος ἡμῶν τοῦ δευτέρου φύλακος παρά τόν λίθον τοῦ ἀγγέλου.

Ἠκολούθησε ἡ ἀνάγνωσις τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς, μετά δέ ταῦτα ἡ Πατριαρχική συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα. Ἐνταῦθα ὡμίλησεν εἰς τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα ὁ Μακαριώτατος εὐχόμενος εἰς πάντας καλήν Μεγάλην Ἑβδομάδα καί καλήν Ἀνάστασιν μετ᾽ ἀφθόνων πνευματικῶν εὐλογιῶν ἐκ τῆς προσκυνηματικῆς θεωρίας αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας 

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]