1

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΑΡΧΕΙΟΝ (ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΤΑΦΟΝ).

Τήν 6ην /19ην Ἀπριλίου 2015, Α’ Κυριακήν μετά τό Πάσχα ἤ Κυριακήν τοῦ Ἀντίπασχα ἤ τοῦ Θωμᾶ, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, συμφώνως πρός τήν τυπικήν καί καθεστωτικήν αὐτοῦ διάταξιν τό γεγονός τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου εἰς τούς μαθητάς πάλιν εἰς τό Ὑπερῷον μεθ’ ἡμέρας ὀκτώ ἀπό τῆς Ἀναστάσεως, ὅτε  καί ὁ Θωμᾶς ἦν μετ’ αὐτῶν καί εἶδε τήν λογχισθεῖσαν πλευράν Αὐτοῦ καί τόν τύπον τῶν ἥλων καί εἶδε καί ἐπίστευσεν, ἀναφωνῶν «Ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου», (Ἰωάν. 20, 26-31).

Α. Τήν παραμονήν

Τήν παραμονήν ( 3.30 μ.μ. θερινήν ὥραν) ἤρξατο ἡ ἑορτή διά τῆς ἀναγνώσεως τῆς Ἀναστασίμου Θ’ Ὥρας, «Χριστός Ἀνέστη ἐκ γ’, «Ἀνάστασιν Χριστοῦ Θεασάμενοι» ἐκ γ’, εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Ἐν συνεχείᾳ, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἔλαβε χώραν ἡ κάθοδος εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Πρό τῆς Ἁγίας Ἀποκαθηλώσεως ηὐλογήθη τό θυμίαμα, καί προσεκύνησεν ὁ προεξάρχων Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς ὡς καί πρό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου.

Ἠκολούθησε ἐν συνεχείᾳ μετά τήν προσκύνησιν τῶν Ἁγίων Συνοδικῶν εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί τό θυμίαμα ἀνά τά προσκυνήματα,  ὁ Μέγας Ἑσπερινός μετά τῆς Μεγάλης Εἰσόδου καί τῆς Ἀρτοκλασίας, προεξάρχοντος τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, συμπροσευχομένων τῶν Ἀρχιερέων ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί συλλειτουργούντων ἐνδεδυμένων τῶν Ἱερέων Ἁγιοταφιτῶν καί τῶν Ἱερομονάχων.

Ἀπολυθέντος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἡ Ἀρχιερατική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα.

 

Β. Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς.

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 6ης /19ης Ἀπριλίου 2015, 7.00 ὥραν ἔλαβε χώραν ἡ Κάθοδος εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα, μετά τήν προσκύνησιν εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν καί τόν Πανάγιον Τάφον, τήν ἔνδυσιν τοῦ Ἀρχιερέως καί τῶν Ἱερέων, ἔλαβε χώραν ἡ θεία Λειτουργία εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον τοῦ Κυρίου Τάφον, προεξάρχοντος τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Παραδραγουμάνου Ἀρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου καί τοῦ Τελετάρχου τῶν Πατριαρχείων Ἀρχιμανδρίτου π. Πορφυρίου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου τά Ἀναστάσιμα Τροπάρια τοῦ Ὄρθρου καί τά τροπάρια τῆς ψηλαφήσεως τοῦ Θωμᾶ καί συμμετεχόντων ἐν ἀναστασίμῳ χαρᾷ καί εὐλαβείᾳ πολλῶν προσκυνητῶν, τῶν ἐναπομεινάντων ἐκ τοῦ πλήθους τῶν προσελθόντων προσκυνητῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν κατά τήν Μεγάλην Ἑβδομάδα καί τό Πάσχα.

Ἀπολυθείσης τῆς θείας Λειτουργίας, ἔνθα ἡ Ἀρχιερατική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ὅπου μετά το κέρασμα ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος  διένειμε εἰς πάντας Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας μετά τοῦ ἀναστασίμου χαιρετισμοῦ Χριστός Ἀνέστη.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/Zy9P0jpXCmY

httpv://youtu.be/a7A_rvUOGVw