1

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Κυριακήν, 16ην/29ην Σεπτεμβρίου 2019, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Κυριακῆς μετά τήν Ὕψωσιν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, εὑρισκομένην εἰς τήν Δυτικήν Ἱερουσαλήμ, πλησίον τῆς Ἑβραϊκῆς Βουλῆς καί εἰς τόν χῶρον τῆς ὁποίας ἡ Ἐκκλησία πιστεύει ὅτι ἐφυτεύθη τό τρισύνθετον ξύλον ἐκ κέδρου κυπαρίσσου καί πεύκης, ἐκ τοῦ ὁποίου κατεσκευάσθη ὁ σταυρός, ἐπί τοῦ ὁποίου ἐσταυρώθη ὁ Κύριος.

 

Εἰς τήν ἱεράν ταύτην Μονήν, διετήρει τό Πατριαρχεῖον Ἀνωτάτην Θεολογικήν Σχολήν ἀπό τοῦ 1845 ἕως τοῦ 1909, ἐκ τῆς ὁποίας ἀπεφοίτησαν ἐπιφανεῖς Θεολόγοι συγγραφεῖς, λαϊκοί καί Ἁγιοταφῖται κληρικοί, ὡς ὁ Τιμόθεος Θέμελης, Πατριάρχης Ἱεροσολύμων καί ὁ Χρυσόστομος Παπαδόπουλος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν.

 

Εἰς τό Καθολικόν τῆς Μονῆς ταύτης ἐτελέσθη κατά τήν ὡς ἄνω ἡμέραν θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ  Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, Ἐξάρχου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἐν Κύπρῳ, συλλειτουργούντων Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὧν πρῶτος ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰγνάτιος, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Καλλίστου, Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων καί τῶν διακόνων Εὐλογίου καί Δημητρίου, ψάλλοντος τοῦ δοκίμου Κωνσταντίνου Σπυροπούλου, τοῦ μοναχοῦ Ραφαήλ καί βοηθούντων μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών ἑλληνιστί καί τοῦ κ. Λῶρενς Σαμούρ ἀραβιστί παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου, προσευχομένων Ὀρθοδόξων Ἀραβοφώνων ἐκ τῶν κατεχομένων περιοχῶν καί ἐξ  Ἱεροσολύμων.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησε κέρασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον καί τράπεζα πρός τιμήν τοῦ ἐπισκεψαμένου τήν Μονήν Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, τῆς Ἀρχιερατικῆς Συνοδείας, τοῦ Γενικοῦ Προξένου κ. Σοφιανοπούλου καί ἄλλων ὑπό τοῦ καθηγουμένου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου. 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας