1

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΙΩΝ.

Το ἀπόγευμα τῆς 1ης / 14ης Ἰανουαρίου 2013, Πρωτοχρονιᾶς (π. ἡ.) ἔλαβε χώραν ἡ κοπή τῆς Βασιλόπιττας εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών.

Διά τήν κοπήν τῆς Βασιλόπιττας ἡ Σχολή εἶχε διοργανώσει μικράν τελετήν μέ σύντομον προλόγισιν τοῦ Σχολάρχου μοναχοῦ π. Φωτίου διά τήν σημασίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καί μέ ὕμνους ἐκκλησιαστικούς καί κάλαντα Χριστουγεννιάτικα καί Πρωτοχρονιάτικα ἀπό τούς ἱεροσπουδαστάς τῆς Σχολῆς.

Τήν τελετήν ταύτην ἐτίμησαν διά τῆς παρουσίας αὐτῶν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν και Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἐλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτήριος Ἀθανασίου, ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας εἰς τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν κ. Ἀντώνιος Σαμούτης, καί Ἁγιοταφῖται Πατέρες καί ἄλλοι, καθηγηταί τῆς Σχολῆς καί τινες προσκυνηταί.

Κόπτων τήν Βασιλόπιτταν ὁ Μακαριώτατος, ηὐχήθη καλάς πνευματικάς καί μαθητικάς ἐπιδόσεις εἰς τούς δοκίμους τῆς Σχολῆς διά τό Νέον Ἔτος 2013 καί ἐπέδωσε ἑνί ἑκάστῳ Χριστουγεννιάτικον δῶρον παρά τοῦ Πατριαρχείου ὡσαύτως δέ ἔπραξε καί ὀ Γενικός Πρόξενος κ. Σωτήριος Ἀθανασίου, προσφέρων δῶρον ἑνί ἑκάστῳ τῶν δοκίμων.

Ἡ τελετή τῆς κοπῆς τῆς Βασιλόπιττας ἔληξε διά τοῦ Πολυχρονισμοῦ τοῦ Μακαριωτάτου, εὐλογοῦντος τούς δοκίμους καί πάντας τούς παρισταμένους.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder