1

Η ΚΑ ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ.

Τήν Παρασκευήν,  26ην Δεκεμβρίου 2015/ 8ην Ἰανουαρίου 2016, ἔλαβε χώραν εἰς τό Πατριαρχεῖον συνάντησις τῆς καθηγητρίας τοῦ Ε.Μ.Π. κ. Ἀντωνίας Μοροπούλου, τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ τάγματος τῶν Φραγκισκανῶν π. Ἀθανασίου Μακόρα καί τοῦ Πατριαρχείου τῶν Ἀρμενίων εἰς Ἱεροσόλυμα π. Γκουριόν μετά τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, παρουσίᾳ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου καί τοῦ Ἀρχιτέκτονος τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ἡ καθηγήτρια κ. Μοροπούλου ἐπεξήγησεν εἰς τόν Μακαριώτατον καί τούς ἐκπροσώπους τῶν δύο ἄλλων Κοινοτήτων τά στάδια τῆς ἄχρι τοῦδε γενομένης μελέτης τῆς δομικῆς καταστάσεως τοῦ Κουβουκλίου ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἐν συνεχείᾳ συντηρήσεως αὐτοῦ καί ἐπέδωσεν ἀπό ἕνα τόμον τῶν πορισμάτων τῆς μελέτης αὐτῆς, εἰς ἑκάστην Κοινότητα, ἤτοι τῶν Ἑλληνορθοδόξων, τῶν Φραγκισκανῶν καί τῶν Ἀρμενίων.

Κατόπιν τούτου, ὁ Μακαριώτατος ἐπῄνεσε τήν κ. Μοροπούλου διά τήν εὐσυνείδητον καί ἐνδελεχῆ ἐπιστημονικήν ἐργασίαν αὐτῆς, ἐπιτελουμένην μετ’ ἀφοσιώσεως, ζήλου καί ἀγάπης πρός τόν Πανάγιον Τάφον καί τό Πατριαρχεῖον καί ἐξέφρασε τήν ἀποφασιστικότητα τοῦ Πατριαρχείου διά τήν συνέχισιν τῆς ἐργασίας ταύτης, ἀποσκοπούσης εἰς τήν ἀσφαλῆ ἐπίσκεψιν τῶν προσκυνητῶν εἰς τό Ἱερόν Κουβούκλιον  καί τήν διατήρησιν τῶν δικαιωμάτων ἑκάστης Κοινότητος, συμφώνως πρός τό Προσκυνηματικόν Καθεστώς ἄνευ οἱασδήποτε ἀντικανονικῆς ἐπεμβάσεως ἐξωτερικῶν παραγόντων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/HEUrWbRDTtg