1

Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗΝ

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 12ης/25ης  Αὐγούστου 2018, ἔλαβε χώραν ἡ λιτανεία τῆς καθόδου τῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου εἰς Γεθσημανῆν.

Ὡς γνωστόν ἡ εἰκόνα αὕτη τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου φυλάσσεται καθ’ ὅλον τό ἔτος εἰς τό ἐπικαλούμενον Μετόχιον τῆς Γεθσημανῆς, ἀκριβῶς ἔναντι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα κατά τήν ὡς ἄνω ἡμέραν, μετά τήν ἐν αὐτῷ ὀρθρινήν θείαν Λειτουργίαν, ἤρξατο τήν 5.00 π.μ ὀρθρινήν ὥραν ἡ λιτανεία τῆς καθόδου τῆς εἰκόνος, βασταζομένης ἐπιστηθίως ὑπό τοῦ ἡγουμένου τῆς Γεθσημανῆς Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Δωροθέου,  ὁδεύουσα τήν Ὁδόν τοῦ Μαρτυρίου, ἀντιθέτως τῆς πορείας, ἣν ἠκολούθησεν ὁ Κύριος πρός τόν Γολγοθᾶν, ἐν συμμετοχῇ Ἀρχιερέων, ἱερέων, μοναχῶν, μοναζουσῶν καί ἀθρόου καί συνωστιζομένου πλήθους προσκυνητῶν, ἐν ψαλμῳδίᾳ τοῦ κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου καί μοναχῶν τοῦ Πατριαρχείου βοηθούντων αὐτόν, πάντων δέ τούτων ψαλλόντων τῶν τροπαρίων «Ἀπόστολοι ἐκ περάτων…», «ἐν τῇ Γεννήσει τήν Παρθενίαν ἐφύλαξας», πρό τῶν Ἱερῶν Μονῶν Ἁγίου Ἁλεξάνδρου Νιέφσκυ, Πραιτωρίου, Ἁγίας Ἄννης καί Ἁγίου Στεφάνου.

Ὅτε ἡ λιτανεία ἔφθασεν εἰς Γεθσημανῆν καί εἰς τό Θεομητορικόν Μνῆμα, ἀνεπέμφθη δέησις, ἡ εἰκών ἐτοποθετήθη πρό τῆς Πλατυτέρας διά προσκύνησιν ὑπό τοῦ συνωστιζομένου λαοῦ, ἐψάλη ἡ Μεγάλη Παράκλησις τῆς Θεοτόκου καί ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Παϊσίου ἐν Δοξολογίᾳ τῷ Θεῷ καί μεγαλυναρίοις τῇ Θεοτόκῳ.

Μετά τήν Θ. Λειτουργίαν ὁ ἡγούμενος Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Δωρόθεος ἐδεξιώθη τό ἱερατεῖον εἰς τό ἄνωθέν τοῦ Ναοῦ ἡγουμενεῖον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας