1

Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗΝ.

Τό Σάββατον, 12ην /25ην Αὐγούστου 2012, ἔλαβε χώραν ἡ ἐν λιτανείᾳ κάθοδος τῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου εἰς τό ἐν Γεθσημανῇ Θεομητορικόν Μνῆμα.

Ὡς γνωστόν ἡ εἰκών αὐτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου φυλάσσεται κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἔτους εἰς τό παρεκκλήσιον τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τό εὑρισκόμενον ἔναντι τῆς Ἁγίας  Αὐλῆς ἔναντι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ τελετή αὕτη τῆς Καθόδου τῆς εἰκόνος ἀποτελεῖ μίαν τῶν κατανυκτικωτέρων τελετῶν τῆς Μητρός τῶν Ἐκκλησιῶν.

Αὕτη ἄρχεται τήν 4.00 π.μ./5 π.μ. θερινήν ὥραν ἀπό τοῦ ὡς εἰρημένου παρεκκλησίου καί διά τῆς Ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Πραιτωρίου, τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης καί τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου, καταλήγει εἰς τό Θεομητορικόν Μνῆμα, τό ἐντός τοῦ ἐν Γεθσημανῇ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Εἰς τήν κατά τήν ὡς ἄνω ἡμέραν λαβοῦσαν χώραν ἀκολουθίαν ταύτην προεξῆρξεν ὁ καθηγούμενος τοῦ  Θεομητορικοῦ μνήματος Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος καί πολλοί Ἁγιοταφῖται Πατέρες μοναχοί, μοναχαί καί πλῆθος εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας, Κύπρου καί Οὐκρανίας καί ἐντοπίων Χριστιανῶν οὐχί μόνον Ὀρθοδόξων ἀλλά καί ἄλλων Ὁμολογιῶν, ψαλλόντων τά τροπάρια τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως,  “Ἀπόστολοι ἐκ περάτων” καί  “Ἐν τῇ Γεννήσει τήν παρθενίαν ἐφύλαξας”.

Ἡ ἱερά πομπή κατέληξεν εἰς τό Θεομητορικόν Μνῆμα, ὅπισθεν τοῦ ὁποίου ἐτοποθετήθη ἡ εἰκών διά προσκύνησιν ἀναμένουσα τήν ἀκολουθίαν τῶν Ἐγκωμίων τῆς Θεοτόκου καί τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/BgWAkeBNWP4

ngg_shortcode_0_placeholder