1

Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΝ (ΜΕΡΟΣ Β’).

Κατά τήν Λειτουργίαν ταύτην τῆς Κυριακῆς, 5ης / 18ης Ἰουνίου 2017, εἰς Σινασσόν τῆς Καππαδοκίας, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ὡμίλησε πρός το ἐκκλησίασμα. Εἰς τήν προσφώνησιν Αὐτοῦ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀνεφέρθη εἰς τήν λίαν ἀγαστήν συνεργασίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί εἰς τήν συμβολήν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τήν συμβολήν τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τήν σύγκλησιν τῆς Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας.

Κατά τήν θείαν Λειτουργίαν ταύτην ἐτελέσθη μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν Καππαδοκίᾳ εὐσεβῶς τελειωθέντων καί εὐσεβῶς μαρτυρησάντων Πατέρων ἡμῶν.

Κατ᾽ αὐτήν ἐπίσης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἀνηγόρευσεν ἄρχοντα ὀφφικιοῦχον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τόν κ. Θεόδωρον Γιάγκου, καθηγητήν τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου εἰς τό Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης καί Σύμβουλον τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, εἰς ἀναγνώρισιν τῆς ἀφωσιωμένης διακονίας αὐτοῦ εἰς τήν Ἐκκλησίαν, τήν ἐπιστήμην, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδοξίας.

Διά τήν τιμητικήν αὐτήν διάκρισιν ὁ καθηγητής κ. Γιάγκου ηὐχαρίστησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ: (ἀναρτηθήσεται προσεχῶς).

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ 17ῃ εἰς Καππαδοκίαν προσεφώνησαν τόν Παναγιώτατον οἱ κάτωθι:

  1. Ὁ Ἐκπρόσωπος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.
  2. Ὁ Ἐκπρόσωπος τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος .
  3. Ὁ Γενικός Γραμματεύς τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων.

Τήν μεσημβρίαν ὁ ἐπιχειρηματίας κ. Γρηγόριος Χατζῆ – Ἐλευθεριάδης παρέθεσε γεῦμα εἰς τό ἀνακαινισθέν Ἀρχοντικόν τῶν Καππαδοκῶν προγόνων αὐτοῦ.  Διαρκοῦντος τοῦ γεύματος τούτου, ὁ ἰδιοκτήτης καί ἀνακαινιστής τοῦ Ἀρχοντικοῦ τῶν προγόνων αὐτοῦ κ. Γρηγόριος Χατζηελευθεριάδης ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων ἀντίγραφον συγγιλιώδους Πατριαρχικοῦ γράμματος τοῦ ἀειμνήστου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου τοῦ Ε,’ τό ὁποῖον ρυθμίζει τά τῆς λειτουργίας καί διευθύνσεως καί οἰκονομικῆς διαχειρίσεως τῆς Σχολῆς τῆς Σινασοῦ καί καθιστᾷ προστάτην καί ἔφορον τῆς Σχολῆς τόν μακαριστόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων Πολύκαρπον καί δίδει εἰς Αὐτόν καί εἰς τόν ἑκάστοτε διάδοχον Αὐτοῦ Πατριάρχην Ἱεροσολύμων ἰδιαίτερα ἐφοριακά καί διοικητικά προνόμια καί δωρεάν εἰς τό Ἱερόν Κοινόν τοῦ Παναγίου Τάφου.

Τό Πατριαρχικόν τοῦτο γράμμα ἔχει ἑλληνιστί οὕτως ὡς ἕπεται:

Γρηγόριος, λέ Θεο ρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καί Οκουμενικός Πατριάρχης.

Τό λαρόν καί φιλάνθρωπον τς κκλησίας νεμα, καί πρός πσαν μέν λλην ελογον καί το δικαίου χομένην πόθεσιν τοιμόν τε καί παραίτητον, πολλ δέ μλλον πρός τάς πί συστάσει φροντιστηρίων κοινν προσαγμένας ατήσεις ξ ατν γάρ, ς πό πηγν πολυκρούνων προχεόμενα τά διειδέστατα νάματα τς Θεοσδότου παιδείας, τό τε νικμον καί αχμηρόν τς νθρωπίνης διανοίας περί τάς γνώσεις τν ντων διαλύει, ρδεύεται τάς ψυχάς τν πιστν καί θάλλειν ποιε καί καρπόν φέρειν πιγνώσεων τν τε πρός Θεόν σίων καί τν πρός νθρώπους δικαίων πολύχουν καί ξιόχρεων.

Πρός τατα γον εμενέστερον καί φιλοτιμότερον διατίθεται κοινή φιλόστοργος μήτηρ, παίνων μέν ξιοσα τούς κατορθοντας, πικυροσα δέ καί κρατύνουσα διά γραμμάτων συγγιλλιωδν τά θεοφιλ τούτων  σπουδάσματα, καθ’ δή καί πί το παρόντος.

Ο γάρ ν τ παρχί Καισαρείας Καππαδοκίας ν τινι τν ποκειμένων ατ χωρίων Σινασόν τουρκιστί καλούμενον, (τ πάλαι διασήμ Ναζιανζο πόλει), νανήψαντες τέως καί τό τς παιδείας πολυύμνηστον χρμα εσαγαγεν προθέμενοι ν τ πατρίδι ατν πί φωτισμ τν δίων τέκνων καί τν λοιπν περιοίκων, συνεστήσαντο κοινήν σχολήν τν λληνικν μαθημάτων, συνεκρότησαν δέ καί κ κοινο ατν ράνου δεκαπέντε χιλιάδας γρόσια κεφάλαιον χρηματικόν,  ν τό πλεστον μέρος, α δέκα δηλονότι χιλιάδες γρόσια, πεχορηγήθησαν τ ρτισυστάτ ταύτ σχολ παρά τς γενναιότητος το φιλογενος καί φιλοκάλου νδρός κυρίου ωάννου Βαρβάκη, σπερ καί λλοις τοιούτοις κοινοφελέσιν φιλόμουσος κενος νήρ δαψιλες πεδείξατο χορηγίας, α δέ τέσσαρες χιλιάδες μετά δύο οκιν κειμένων ν τ κε νορί τν Παμμεγίστων Ταξιαρχν εσίν φιερώματα καί συνεισφοραί τν κεθεν ρμωμένων Χριστιανν καί ες τά κατά τόν Γαλατν τν νταθα δεκαπέντε Χαυγιαρτζίδικα ργαστήρια δουλευόντων, τά δέ χίλια γρόσια κατεβλήθησαν παρά τν τιμιωτάτων πιτρόπων το κε ξωκκλησίου τς περαγίας Δεσποίνης μν Θεοτόκου τς Κοιμήσεως, α μέν δέκα χιλιάδες γρόσια κατετέθησαν ες τό κοινόν το Παναγίου Τάφου σύν τόκ, πρός τεσσαράκοντα τό πουγγεον κατ’ τος κατά τήν βούλησιν καί διάταξιν το φιλογενος φιερωτο, α δέ πέντε χιλιάδες κ τος ρηθεσι δεκαπέντε κατά τόν Γαλατν ργαστηρίοις πί τόκ πρός ξήκοντα τό πουγγεον τόν χρόνον γενομένων, ς εκός, καί δοθεισν τ Σχολ νυπογράφων καί μμαρτύρων σοπόσων χρεωστικν μολογιν.

πομένως δέ κοινή ατν γνώμ καί νθέρμ παρακλήσει ποκατεστάθησαν προστάτης μέν τς Σχολς καί φορος νταθα γενικός Μακαριώτατος καί γιώτατος Πατριάρχης τν εροσολύμων καί πάσης Παλαιστίνης κύριος Πολύκαρπος εχέτης τ Θε λίαν μν γαπητός καί περιπόθητος δελφός καί συλλειτουργός, οα δέ ζλον νθερμον νδεικνύμενος περί τά τοιατα κοινωφελ καί θεάρεστα τν σπουδασμάτων, φοροι δέ κατά τόπον καί διοικηταί ο κατά καιρόν κτώ Δημογέροντες τς χώρας ταύτης, οτινες χουσι π’ δείας κλέγεσθαι καί διορίζεσθαι καί τέσσαρας πιτρόπους τ σχολ δύο μέν κε κατά τόπον, δύο δέ νταθα ες βασιλεύουσαν πί τ διοικεν καί διευθετεν πάντα τά χρηματικά τς σχολς, πό τήν ξάρτησιν καί δηγίαν είποτε τν φόρων, παραλαμβάνειν τέ τά κύρια καί τυχερά ατς εσοδήματα καί διδόναι κατ’ τος τ  1 Μαΐου καθαρόν καί κριβ λογαριασμόν τος φόροις, ο δέ παραλαμβάνοντες τόν λογαριασμόν καί πογράφοντες, χουσιν ξαποστέλλειν νταθα καί καθυποβάλλειν πό τήν πεξεργασίαν καί πικύρωσιν το νθέρμου  προστάτου καί φόρου τς Ατο φαμέν, σεβασμιωτάτης Μακαριότητος. Κατεσκευάσθη δέ τ σχολ καί κιβώτιον καί τούτ νόμοιοι δύο κλεδες, καί ν μέν τ κιβωτί χουσιν ναποτίθεσθαι α τς σχολς μολογίαι καί τά λοιπά ατς γγραφα καί πρό πάντων τά χρηματικά τά κ τν τυχηρν εσοδημάτων.

κ τν νταθα ερισκομένων συμπατριωτν ατος χουσι διορίζεσθαι δύο πίτροποι το κιβωτίου, ο γκριθησόμενοι ξιοι καί ζηλωταί μέχρι πενταετίας τς φορείας ατν παρατεινομένης, καί οτοι χουσι παρακατέχειν τάς δύο κλες νά μίαν κάτερος, φ’ πασι δέ τούτοις γένοντο καί δύο κώδικες καί τερος μέν στάλη τος κε φόροις, δέ τερος διέμεινε παρά τος νταθα, καί ν ατος χουσι καταγράφεσθαι λεπτομερς α δοσοληψίαι καί πάντα τά προσόντα τ σχολ καί προσγινόμενα διά συνδρομς τν φιλοκάλων, ετε βιβλία, ετε λλου εδους φιερώματα. Τατα διαπραξάμενοι ο διαληφθέντες μογενες, καί ναγγείλαντες, διά κοινς ατν ναφορς πρός τήν καθ’ μς το Χριστο μεγάλην κκλησίαν ξτήσαντο θερμς πικυρωθναι καί διά Πατριαρχικο μν καί συνοδικο Σιγγιλιώδους ν μεμβράναις γράμματος πί τ μένειν μετάτρεπτα καί μεταποίητα πρός εστάθειαν το θεοφιλος ατν κατορθώματος, καί διάρκειαν τς ξ ατο προκυπτούσης τ πατρίδι ατν φελείας.

Καί δή τήν ατησιν ατν εμενς λίαν ποδεξάμενοι καί γιασάμενοι τς κοινωφελος προθέσεως, τας τε Πατρικας μν ελογίαις καί Συνοδικας Εφημίαις καταστέψαντες ατούς τε, καί κατ’ ξοχήν τόν γενναον κενον συναντιλήπτορα κύριον ωάννην Βαρβάκην ποφαινόμεθα συνοδικς μετά τν περί μς ερωτάτων ρχιερέων καί περτίμων τν ν γί Πνεύματι γαπητν μν δελφν καί συλλειτουργν, να τά παρά τν ερημένων φιλομούσων γχωρίων εσεβων οτω πως διαταχθέντα καί ρισθέντα περί τς ρτισυστάτου ν τ πατρίδι ατν τ χώρ Ναζιανζ καί τουρκιστί Σινασ κοινς σχολς τν λληνικν μαθημάτων, ς ελογα καί δίκαια, Θε τέ φίλα, καί νθρώποις παινετά καί συντηρητικά τς ερύθμου καταστάσεως ατς, χουσι τό κύρος καί τήν σχύν καί τήν νέργειαν παράλλακτον «ς τ ν δωρ τε νά καί δένδρεα μακρά τεθήλ», δηλαδή ες τόν αἰῶνα τόν παντα.

 Καί α μέν δέκα χιλιάδες τν γροσίων, τν ν τ Κοιν το Παναγίου Τάφου κατατεθέντων καί πό το φιλογενος κείνου νδρός τ σχολ φοσιωθέντων, σαύτως δέ μετακίνητα καί τά γρόσια πέντε χιλιάδες, τά παρά τν κεθεν νταθα κατά τόν Γαλατν δεκαπέντε χαβιαρτζιδίκοις ργαστηρίοις πρός ξήκοντα γρόσια τό πουγγεον κατ τος, τά δέ δύο κενα σπήτια, τά ν τ νορί τν Ταξιαρχν σιν είποτε καί λέγονται καί γιγνώσκονται παρά πάντων φιερώματα τς Σχολς, τοίμης οσης πρός ποδοχήν ο μόνον τν γκατοίκων φιλομαθν, λλά καί τν κ τν πέριξ κε μερν ρωτι παιδείας καί μαθήσεως προσφοιτώντων, καί διδάσκεται ν ατ λληνική πσα παίδεία, καί πν εδος μαθήματος ες νοός τελειότητα συμβαλλόμενον, καί προστάτης μέν ατς καί γενικός φορος πάρχει τε Μακαριώτατος καί γιώτατος Πατριάρχης τν εροσολύμων, συνάδελφος μν περισπούδαστος κύριος κύριος Πολύκαρπος, καί ο μετά τατα διάδοχοι το γιωτάτου ατο Πατριαρχικο καί ποστολικο Θρόνου. φοροι δέ ο κατά καιρόν κτώ Δημογέροντες τς χώρας ταύτης καί πίτροποι τέσσαρες κλεγόμενοι παρ ατν, δύο μέν κατά τόπον δύο δέ νταθα ες βασιλεύουσαν, διοικοντες τήν τς σχολς δοσοληψίαν, παραλαμβάνοντες τά κύρια καί τυχηρά εσοδήματα, πάλληλοι ντες τος φόροις, καί κατά τάς συντελεστικάς κείνων δηγίας προσφερόμενοι καί κατά τήν 1ην Μαΐου νά πν τος καθαρόν καί κριβ τόν λογαριασμόν ατν ποδίδοντες τος κε φόροις, να κολούθως ποστελλόμενος, προσλαμβάνει το νθέρμου προστάτου καί γενικο νταθα φόρου τήν πικύρωσιν. ν δέ τ π νόματι τς σχολς συστάντι κιβωτί στωσαν ναποτειθέμενα καί πεφυλαγμένα πάντα τά γγραφα ατς καί α μολογίαι καί τά χρήματα καί α δύο κλεδες ατς μπεπιστευμέναι τος δυσίν νταθα γχωρίοις, καί στωσαν οτοι πίτροποι δίως το κιβωτίου κλεγόμενοι παρά τν λοιπν φόρων, καί το προστάτου, μέχρι πενταετίας τς φορείας ατν ποτεινομένης καί ος πιτέτραπται καί τν νηκόντων τ Σχολ χρηματικν οκονομία, φυλαττέσθωσαν δέ καί ο δύο κώδικες ατς, ες μέν νταθα παρά τος φόροις καί πιτρόποις, ες δέ κατά τόπον κε καί καταγραφέσθωσαν ν ατος α δοσοληψίαι, καί τά νήκοντα τ Σχολ κτήματα παντοίου εδους καί λης πρός παράστασιν μόνιμον. στω δέ μεμακρυσμένη το Σχολείου καί οαδήποτε κοινν καί πολιτικν πραγμάτων πιμειξία, μηδεμίαν χόντων δειαν τν κατά τά κοινά τς χώρας ταύτης διοικούντων συγκροτεν ν ατ συνελεύσεις καί συναθροίζεσθαι πί θεωρί καί διευθετήσει πραγμάτων κοινν καί τς Σχολς λλοτρίων. πί πσι δέ τούτοις κλεγέσθωσαν είποτε διδάσκαλοι καί διοριζέσθωσαν, ξαιρέτ προνοί το κατά καιρόν προστάτου, καί φειλετικ τν φόρων σπουδ, νδρες καί ν λόγοις κανοί καί βί νεπιλήπτ κεκοσμημένοι, πως ετάκτως καί εμεθόδως προάγουσι τος διδασκομένοις ες εμάθειαν καί χρηστά θη, πάντων κοινς τν πί τ διοικήσει τς Σχολς τεταγμένων φόρων καί πιτρόπων συντρεχόντων καί συναγωνιζομένων ες τήν πί τά πρόσω αξησιν ατς καί βελτίωσιν καί δυνατήν καλλιέργειαν πί τ καρποφορεν καρπόν γενναον καί Θε εάρεστον, κοινς νεκα το γένους φελείας καί εκλείας τς πατρίδος ατν διαιωνιζούσης.

Τατα πεφάνθη καί κεκύρωται συνοδικς, καί τος μέν πώποτε συνδραμοσι καί συναγωνισαμένοις πί τ συστάσει ατς καί δή καί ες πειτα τοιαύτην γαθήν προαίρεσιν νδειξαμένοις, καί τά νωτέρω κτεθέντα παραβάτως διατηρήσουσιν, εχόμεθα κ βαθέων ψυχς τά σωτήρια. ν δέ τις δοκήτ μοχθηρί γνώμης ες τοιοτον λάσ κακεντρεχείας καί σκαιότητος, στε χθρά βουλεύσασθαι κατ ατς καί κρυφίως φανερς, μμέσως μέσως κινηθ κατ ατς καί κατά τς καλς ατς ρμονίας καί πήρειαν ατ προξενσαί τινα, καί ζημίαν μέχρι καί το λαχίστου, καί νατρέψαι μέχρι κεραίας βουληθ τά ν τ παρόντι συνοδικς κπεφασμένα, τοιοτος ς πολέμιος τν καλν καί θεαρέστων ργων καί λαζών, καί διόρρυθμος, καί βάρβαρος, καί κακεντρεχής, ποίας ν τάξεως, δότω λόγον τ δεκάστω Κριτ καί Θε ν τ φοβερ κείν μέρ τς τν ργων τάσεως, στω δέ καί παρά πάντα τόν βίον τιμωμένος καί δοξος καί πάσης κκλησιαστικς ποινς καί παιδείας νοχος καί πεύθυνος.

θεν, ες νδειξιν καί διηνεκ τήν σφάλειαν, γένετο καί τό παρόν μέτερον πατριαρχικόν καί συνοδικόν συγγιλλιδες ν μεμβράναις γράμμα, καταστρωθέν καί ν τ ερ κώδικι τς καθ μς το Χριστο μεγάλης κκλησίας, πεδόθη τ διαληφθείσ ρτισυστάτ σχολ τν λληνικν μαθημάτων, τ ν τ χώρ Σινασ τς παρχίας Καισαρείας.

ν τει σωτηρί χιλιοστ κτακοσιοστ εκοστ πρώτ κατά μνα ανουάριον πινεμήσεως ννάτης.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ λέ Θεο ρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμης καί Οκουμενικός Πατριάρχης.

Καισαρείας ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ

ρακλείας ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Νικομηδείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Χαλκηδόνος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

νδριανουπόλεως ΔΩΡΟΘΕΟΣ

Δρύστρας καί Βραΐλας ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Δέρκων ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Φαρσάλων ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

φέσου ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Κυζίκου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Νικαίας ΜΑΚΑΡΙΟΣ

Τυρνόβου ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ

Θεσσαλονίκης ΙΩΣΗΦ

Σίφνου ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Βερροίας ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Δυσανάγνωστος

Δυσανάγνωστος

Ἐν συνεχείᾳ, τό ἀπόγευμα ἔλαβε χώραν ἐπίσκεψις εἰς τό μοναστήριον τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἐσκαλισμένον ἐντός τοῦ διεβρωμένου βράχου, ἐξωτερικῶς οὐδεμίαν δίνοντος ἐντύπωσιν περί τοῦ τί κρύπτεται εἰς τό ἐσωτερικόν αὐτοῦ.

Τοῦτο προσφάτως συνετηρήθη δι᾽ἐνεργειῶν καί τῇ οἰκονομικῇ συνδρομῇ τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε χώραν ἐπίσκεψις εἰς ὑπόγειον παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τῆς Ἁγίας Βαρβάρας καί τῆς Ἁγίας Μακρίνης.

 Η 3Η καί τελευταία ἡμέρα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων εἰς Καππαδοκίαν.

Τήν Δευτέραν, 6ην /19ην μηνός Ἰουνίου 2017, ἐσυνεχίσθη ἡ προσκυνηματική περιοδεία καί ἐπίσκεψις τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς Ἐκκλησίας καί Μονάς τῆς Ρωμηοσύνης εἰς Καππαδοκίαν, ἐγκαταλειφθείσας κατά τήν ἀνταλλαγήν τῶν πληθυσμῶν μετά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν τό 1922.

Τῇ καθοδηγήσει τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, πραγματοποιοῦντος κατά τό ἔτος τοῦτο τήν 17ην προσκυνηματικήν πορείαν Αὐτοῦ εἰς τούς ἡγιασμένους τόπους τῆς Καππαδοκίας, γνωρίζοντος τούτους καί προστατεύοντος τούτους, ἡ προσκληθεῖσα ὑπ᾽ Αὐτοῦ ὁμάς τῶν ἀντιπροσώπων τῶν Ἐκκλησιῶν ἐπεσκέφθη τήν Ἐκκλησίαν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου εἰς παμμεγέθη μέν, ἐγκαταλελειμμένην δέ τήν πόλιν Κέρμιραν.

Τῶν ἐπισκέψεων τούτων ὑλοποιηθεισῶν, ἡ Α.Θ.Μ. μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ καί τῇ τιμητικῇ συνοδείᾳ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς διά Κωνσταντινούπολιν, ἐκ ταύτης δέ διά Τέλ Ἀβίβ, ἔνθα ἀφιχθείς προσεγειώθη τήν 2.30 π.μ. τῆς Τρίτης, 7ης /20ῆς Ἰουνίου 2017, δοξάζων τόν Θεόν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]