1

Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΔΕΛΕΓΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 28ης Νοεμβρίου / 11ης Δεκεμβρίου 2021, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ Ἀποστολικός Δελεγᾶτος- Νούντσιος, ἀντιπρόσωπος τοῦ Βατικανοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ἐξοχώτατος Archbishop Adolfo Tito Yllana μετά τοῦ γραμματέως αὐτοῦ π. Natali.

Ἡ ἐπίσκεψις αὐτή τοῦ Ἀποστολικοῦ Δελεγάτου ἐγένετο εἰς τό πλαίσιον τῆς καθιερωμένης τάξεως ἐπί τῇ προσφάτῳ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ.

Τόν Ἀποστολικόν Δελεγᾶτον ἐδέχθη ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὡς ἐπίσκοπος τῆς  τοπικῆς Ἐκκλησίας μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἐγένετο συζήτησις περί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, εἰς τήν ὁποίαν τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἔχει Ἐξαρχίαν. Τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου ἐπεσκέφθη προσφάτως ἡ Αὐτοῦ Ἁγιότης ὁ Πάπας Φραγκῖσκος. Εἰς τήν ἐπίσκεψιν ταύτην μετέσχεν καί  ὁ Ἀποστολικός Δελεγᾶτος. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἐφιλοξένησε πολλάς συναντήσεις τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς (ΣΕΜΑ) καί ἡ νῆσος Κύπρος δέχεται πρόσφυγας ζητοῦντας ἄσυλον, καθ’ ἥν στιγμήν αὐτοί οἱ Κύπριοι εἶναι πρόσφυγες ἐκ τῆς γενετείρας αὐτῶν βορείας Κύπρου.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Ἀποστολικός Δελεγᾶτος ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἐνθύμιον ἐκ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πάπα εἰς Κύπρον, ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν αὐτῷ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τῆς Γεσθημανῆς διά βοήθειαν εἰς τήν ἀποστολήν αὐτοῦ καί  τῷ Γραμματεῖ αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας